Hàm VarType

vbano1

Admin
Thành viên BQT
Cấu trúc:

Mã:
 VarType(varname)
Diễn giải:

Tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của tham số đầu vào varname mà hàm VarType sẽ cho các kết quả khác nhau.
Hằng sốGiá trị trả về của hàm VarTypeNội dung
vbEmpty
0​
Empty (Rỗng)
vbNull
1​
Null (không tồn tại)
vbInteger
2​
Kiểu số nguyên integer
vbLong
3​
Kiểu số nguyên Long
vbSingle
4​
Kiểu số thực single
vbDouble
5​
Kiểu số thực Double
vbCurrency
6​
Kiểu số tiền tệ
vbDate
7​
Kiểu dữ liệu ngày tháng
vbString
8​
Chuỗi ký tự
vbObject
9​
Object
vbError
10​
Giá trị Error
vbBoolean
11​
Kiểu True/False
vbVariant
12​
Kiểu Variant
vbDataObject
13​
Đối tượng tự động hóa không phải OLE
vbDecimal
14​
Hệ cơ số 10
vbByte
17​
Kiểu Byte
vbArray
8204​
Kiểu mảng
Người dùng không thể định nghĩa kiểu dữ liệu cho varname, mà chương trình sẽ tự động phán đoán. Do đó khai báo cho varname, các bạn hãy khai báo là Variant (kiểu dữ liệu gì cũng được), việc còn lại chương trình sẽ tự động phán đoán.

Ví dụ:

Mã:
Sub Sample()

  Dim var As Variant

  var = "ABC"

  MsgBox VarType(var)     'Cho ket qua la 8, tuc la string

  var = 123

  MsgBox VarType(var)     'Cho ket qua la 2, tuc la integẻ

  var = 123.456

  MsgBox VarType(var)     'Cho ket qua la 5, tuc la Double

  var = Array("A", "B", "C")

  MsgBox VarType(var)     'Cho ket qua la 8204, tuc la mảng

End Sub
Nguồn tham khảo:
 
Top