Xin giúp về Code VBA về việc tự động lọc và copy dữ liệu >0 tuần tự từng cột sang bảng mới

PeterVu

Thành viên mới
Tôi có 1 vấn đề khó giải quyết xin được các cao thủ chỉ giáo về code VBA
Vì hàng sản xuất thực tế có đến hàng trăm hàng, và hàng nghìn mã liệu nên copy thủ công từng hàng rất mất thời gian.
Nên tôi cần được hỗ trợ code VBA tự động có thể tự động lọc tuần tự "Số lượng liệu cần dùng" cho mỗi "Sản phẩm" lớn hơn 0. (Nếu bằng 0 thì bỏ qua).
Để cho code thông minh hơn thì đếm số cột, sau đấy khi lọc và copy đến cột cuối cùng sẽ dừng lại.

Sau khi lọc giá trị lớn hơn 0 cho những "Mã liệu" dùng trong sản phẩm thì Copy Mã liệu/ Lượng Dùng/Mô Tả/Sản Phẩm tương ứng sang 1 sheet khác nhưng có thay đổi về trình tự sắp xếp từ Ngang sang Dọc

Như ví dụ ở file đính kèm, Sản phẩm thứ nhất là "P2MB1" chỉ dùng đến Mã liệu: 651-04107-031, 2 mã còn lại không dùng. Thì dữ liệu đầu ra chỉ thể hiện (Xem phần Dữ liệu đầu ra)

1.) Dữ liệu đầu vào
Mô tảPre-BuildSticky
MLB
Reflow
MLB
MLB Fit Check
Sản phẩmP2MB1P2MS1P2MR1P2P1
Số lượng sản xuất14412642
Lượng DùngMã liệuTổng số lượng liệu cần dùng
1651-04107-031
204​
14412642
8150-00030-001
480​
09648336
2150-09499-001
120​
0241284

2.) Dữ liệu đầu ra

Mô tảSản phẩmSố lượng sản xuấtMã liệuLượng dùngTổng số lượng liệu cần dùng
Pre-BuildP2MB1144651-04107-031
1​
144​
Sticky MLBP2MS112651-04107-031
1​
12​
Sticky MLBP2MS112150-00030-001
8​
96​
Sticky MLBP2MS112150-09499-001
2​
24​
Reflow MLBP2MR16651-04107-031
1​
6​
Reflow MLBP2MR16150-00030-001
8​
48​
Reflow MLBP2MR16150-09499-001
2​
12​
MLB Fit CheckP2P142651-04107-031
1​
42​
MLB Fit CheckP2P142150-00030-001
8​
336​
MLB Fit CheckP2P142150-09499-001
2​
84​
 

thanhphong

Thành viên mới
Nội dung: Tra theo mã liệu ở sheet input "Đầu vào" lấy thông tin, nhập vào sheet output "Đầu ra".
Nhìn nội dung như trên thì phải hiểu mã liệu giống như mã số sinh viên, mã số hàng hóa-là số tồn tại duy nhất.

Tuy nhiên ứng với mỗi mã liệu sẽ có những Mô tả khác nhau, vì vậy khi ghi thông tin ra sheet output thì các dòng mã liệu sẽ thấy lặp lại nhiều lần..
Có điều tôi không hiểu (phần màu đỏ), bạn có thể bớt thời gian giải thích được không?
Câu hỏi:Tại sao mã 150-00030-001 P2MS1 lại là 12 mà không phải là 96?
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

PeterVu

Thành viên mới
Nội dung: Tra theo mã liệu ở sheet input "Đầu vào" lấy thông tin, nhập vào sheet output "Đầu ra".
Nhìn nội dung như trên thì phải hiểu mã liệu giống như mã số sinh viên, mã số hàng hóa-là số tồn tại duy nhất.

Tuy nhiên ứng với mỗi mã liệu sẽ có những Mô tả khác nhau, vì vậy khi ghi thông tin ra sheet output thì các dòng mã liệu sẽ thấy lặp lại nhiều lần..
Có điều tôi không hiểu (phần màu đỏ), bạn có thể bớt thời gian giải thích được không?
Câu hỏi:Tại sao mã 150-00030-001 P2MS1 lại là 12 mà không phải là 96?
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
Chào bạn. Rất cám ơn bạn đã dành thời gian quan tâm.
Sheet "Đầu Vào" Bạn để ý Cell E3 = 12, đây là số lượng cần sản xuất cho hàng P2MS1, và dùng lượng của mã 150-00030-001 là A6 = 8. Vì vậy để sản xuất 12 hàng P2MS1 cần 96 mã liệu 150-00030-001.
Khi đối chiếu sang sheet "Đầu Ra" bạn sẽ thấy 96 xuất hiện ở F4 = 96 thay vì C4 =12. Vì C4 =12 là số lượng cần sản xuất của sản phần P2MS1, tương ứng với E3 = 12 ở sheet "Đầu vào".
Nói cách khác ở Sheet "Đầu ra" F4 = 96 = E4 x C4
 

thanhphong

Thành viên mới
OK, mình đang code. Cho mình xác nhận, sheet input, mã liệu trên mỗi dòng chỉ xuất hiện một lần. hay là có thể lặp lại mã liệu giống nhau trên các dòng khác ở sheet input?
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

PeterVu

Thành viên mới
OK, mình đang code. Cho mình xác nhận, sheet input, mã liệu trên mỗi dòng chỉ xuất hiện một lần. hay là có thể lặp lại mã liệu giống nhau trên các dòng khác ở sheet input?
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
Mã liệu ở cột B sheet "Input" chỉ xuất hiện 1 lần, không có trùng lặp.
 

thanhphong

Thành viên mới
1. Đầu tiên bạn đổi tên các sheet thành:
Input
Output
2. Tạo nút bấm trên sheet Output.
Code cho nút bấm là:
Mã:
Private Sub CommandButton1_Click()
  Call tinhtoan
End Sub
3. Tạo Module1, trên đó viết code:
Mã:
Sub tinhtoan()
  Dim arr As Variant
  Dim kq As Variant
  Dim cnt As Long
  Dim i    As Long
  Dim j    As Long
  Dim rend  As Long 'Dong cuoi tren sheet input
  Dim cend  As Integer 'Cot cuoi cung tren sheet input
  Const sh1  As String = "Input"
  Const sh2  As String = "Output"
  Const r1  As Long = 4 'Dong tieu de tren sheet input
  Const c1  As Long = 3 'Cot mo ta, san pham, so luong san xuat- tren sheet input
  'Mo sheet input de gan gia tri
  ThisWorkbook.Sheets(sh1).Activate
  rend = ThisWorkbook.Sheets(sh1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  'Khong tim thay du lieu thi thoat chuong trinh
  If rend <= r1 Then
    MsgBox "Khong tim thay du lieu tren sheet Input"
    Exit Sub
  End If
  
  cend = ThisWorkbook.Sheets(sh1).Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  If cend <= c1 Then
    MsgBox "Khong tim thay du lieu tren sheet Input"
    Exit Sub
  End If
  
  arr = ThisWorkbook.Sheets(sh1).Range(Cells(1, 1), Cells(rend, cend)).Value
  cnt = 0
 
  For i = c1 + 1 To UBound(arr, 2) Step 1 'Chay tu cot 4 den cot cuoi cung
    For j = r1 + 1 To UBound(arr, 1) Step 1
      'Neu luong can dung = 0 or "" thi khong lam viec
      If CStr(arr(j, i)) = "" Or Val(CStr(arr(j, i))) = 0 Then
      Else
        'Lam viec
         cnt = cnt + 1
         If cnt = 1 Then
          ReDim kq(1 To 6, 1 To cnt)
         Else
          ReDim Preserve kq(1 To 6, 1 To cnt)
         End If
         kq(1, cnt) = CStr(arr(1, i)) 'Mo ta: Reflow MLB
         kq(2, cnt) = CStr(arr(2, i)) 'San pham: P2MB1
         kq(3, cnt) = CStr(arr(3, i)) 'So luong san xuat: 12
         kq(4, cnt) = CStr(arr(j, 2)) 'Ma lieu: 150-09499-001
         kq(5, cnt) = CStr(arr(j, 1)) 'Luong dung: 8
         kq(6, cnt) = CStr(arr(j, i)) 'Tong so luong can dung: 96
      End If
    Next j
  Next i
  If cnt > 0 Then
    Call ghiketqua(sh2, kq)
    MsgBox "OK"
  End If
  
End Sub
Sub ghiketqua(ByVal sh As String, ByVal kq As Variant)
  Dim crr As Variant
  Dim rend2  As Long
  
  ThisWorkbook.Sheets(sh).Activate
  
  rend2 = ThisWorkbook.Sheets(sh).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  If rend2 > 1 Then
    'Xoa du lieu truoc khi ghi ket qua
    ThisWorkbook.Sheets(sh).Range(Cells(2, 1), Cells(rend2, 6)).ClearContents
  End If
  crr = WorksheetFunction.Transpose(kq)
  'Ghi ket qua
  ThisWorkbook.Sheets(sh).Range(Cells(2, 1), Cells(UBound(crr, 1) + 1, 6)).Value = crr
End Sub
Cảm ơn bạn đã ủng hộ diễn đàn.
 

PeterVu

Thành viên mới
1. Đầu tiên bạn đổi tên các sheet thành:
Input
Output
2. Tạo nút bấm trên sheet Output.
Code cho nút bấm là:
Mã:
Private Sub CommandButton1_Click()
  Call tinhtoan
End Sub
3. Tạo Module1, trên đó viết code:
Mã:
Sub tinhtoan()
  Dim arr As Variant
  Dim kq As Variant
  Dim cnt As Long
  Dim i    As Long
  Dim j    As Long
  Dim rend  As Long 'Dong cuoi tren sheet input
  Dim cend  As Integer 'Cot cuoi cung tren sheet input
  Const sh1  As String = "Input"
  Const sh2  As String = "Output"
  Const r1  As Long = 4 'Dong tieu de tren sheet input
  Const c1  As Long = 3 'Cot mo ta, san pham, so luong san xuat- tren sheet input
  'Mo sheet input de gan gia tri
  ThisWorkbook.Sheets(sh1).Activate
  rend = ThisWorkbook.Sheets(sh1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  'Khong tim thay du lieu thi thoat chuong trinh
  If rend <= r1 Then
    MsgBox "Khong tim thay du lieu tren sheet Input"
    Exit Sub
  End If
 
  cend = ThisWorkbook.Sheets(sh1).Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  If cend <= c1 Then
    MsgBox "Khong tim thay du lieu tren sheet Input"
    Exit Sub
  End If
 
  arr = ThisWorkbook.Sheets(sh1).Range(Cells(1, 1), Cells(rend, cend)).Value
  cnt = 0

  For i = c1 + 1 To UBound(arr, 2) Step 1 'Chay tu cot 4 den cot cuoi cung
    For j = r1 + 1 To UBound(arr, 1) Step 1
      'Neu luong can dung = 0 or "" thi khong lam viec
      If CStr(arr(j, i)) = "" Or Val(CStr(arr(j, i))) = 0 Then
      Else
        'Lam viec
         cnt = cnt + 1
         If cnt = 1 Then
          ReDim kq(1 To 6, 1 To cnt)
         Else
          ReDim Preserve kq(1 To 6, 1 To cnt)
         End If
         kq(1, cnt) = CStr(arr(1, i)) 'Mo ta: Reflow MLB
         kq(2, cnt) = CStr(arr(2, i)) 'San pham: P2MB1
         kq(3, cnt) = CStr(arr(3, i)) 'So luong san xuat: 12
         kq(4, cnt) = CStr(arr(j, 2)) 'Ma lieu: 150-09499-001
         kq(5, cnt) = CStr(arr(j, 1)) 'Luong dung: 8
         kq(6, cnt) = CStr(arr(j, i)) 'Tong so luong can dung: 96
      End If
    Next j
  Next i
  If cnt > 0 Then
    Call ghiketqua(sh2, kq)
    MsgBox "OK"
  End If
 
End Sub
Sub ghiketqua(ByVal sh As String, ByVal kq As Variant)
  Dim crr As Variant
  Dim rend2  As Long
 
  ThisWorkbook.Sheets(sh).Activate
 
  rend2 = ThisWorkbook.Sheets(sh).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  If rend2 > 1 Then
    'Xoa du lieu truoc khi ghi ket qua
    ThisWorkbook.Sheets(sh).Range(Cells(2, 1), Cells(rend2, 6)).ClearContents
  End If
  crr = WorksheetFunction.Transpose(kq)
  'Ghi ket qua
  ThisWorkbook.Sheets(sh).Range(Cells(2, 1), Cells(UBound(crr, 1) + 1, 6)).Value = crr
End Sub
Cảm ơn bạn đã ủng hộ diễn đàn.
Mình đã test và nhận được kết quả ngoài mong đợi. Code logic và rất chuyên nghiệp.
Mình sẽ tiếp tục ủng hộ diễn đàn. Chân thành cảm ơn.
 
Top