Xếp hạng không trùng

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thiên Thanh

Yêu THVBA
Hu hu..... anh mờ không hiểu ý enm hở anh @bvtvba
Xephang(a1,b5,a6:J17, Row(1$:z))
Em cảm ơn anhạ
Hình thức hàm là như vậy đó anh oi.
 

hongphuong

Tôi yêu THVBA
Bạn này trình bày rõ rùi mà
Nếu dùng hàm
=RANK(B2,$B$2:$B$5,1)
Thì chỉ dùng các ô riêng lẻ, nhưng yêy cầu của bạn ý là tìm trong chuỗi cơ
Mà hàm Rank lại xếp hạng trùng nhau nữa
Anh @Euler giúp bạn ấy đi anh oi
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Thay vì kêu ca người khác chậm hiểu, em nên cảm thấy xấu hổ vì không biết cách trình bày cho người ngu nhất cũng hiểu được. Ai trên diễn đàn hiểu ý tưởng chủ topic thì vô trình bày tôi nghe cái.
 
B

bvtvba

Guest
Trời ạ
Tại sao có những người chậm hiểu như ang vậy?
Excel không llamf được thì người ta mới cần viết hàm chứ.
Cho dù viết ra một cái hàm có giá trị trả về là mảng thì máy tôi cũng không test được. Theo tôi biết office 365 thì ấn ctr shift enter, giá trị mảng sẽ lần lượt được ghi vào các ô liên tiếp.
Excel 2013 của tôi không làm được như vậy. Code thì cũng phải test kết quả. Không test được kết quả nên tôi chịu.
Nếu bạn muốn viết thủ tục thì ok thôi. Rồi bạn tự chuyển thành hàm, bạn có làm được không?
 
Bạn thử :
Mã:
Function sapxep(ParamArray arr() As Variant) As Variant
  Dim r
  Dim r1 As Range
  Dim brr, crr
  Dim s  As String
  Dim Dic As Object
  Dim i  As Long, sl As Long, cnt As Long
  On Error GoTo thoat
  For Each r In arr
    If TypeOf r Is Range Then
      For Each r1 In r
        s = s & "," & r1.Value
      Next r1
      
    End If
    
  Next r
  s = Replace(s, ",,", ",", , , vbTextCompare)
  If s = "" Then GoTo thoat
  
  brr = Split(s, ",")
  Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For i = LBound(brr) To UBound(brr) Step 1
    s = CStr(brr(i))
    If s <> "" Then
      If Not Dic.Exists(s) Then
        Dic.Add s, 1
      Else
        Dic.Item(s) = Dic.Item(s) + 1
      End If
    End If
  Next i
  brr = Dic.items
  
  For i = LBound(brr) To UBound(brr) Step 1
    sl = Application.WorksheetFunction.Large(brr, i + 1)
    If Not Dic.Exists("@" & sl & "@") Then
      Dic.Add "@" & sl & "@", 1
      If cnt = 0 Then
        cnt = cnt + 1
        ReDim crr(1 To cnt)
      Else
        cnt = cnt + 1
        ReDim Preserve crr(1 To cnt)
      End If
      crr(cnt) = sl
    End If
  Next i
  ReDim brr(1 To cnt, 1 To 1)
  For i = 1 To cnt Step 1
    brr(i, 1) = crr(i)
  Next i
  sapxep = brr
  Set Dic = Nothing
thoat:

End Function
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

Thiên Thanh

Yêu THVBA
Em cảm ơn anh @vanthanhVBA rất nhiều ạ
Anh oi anh có thể chuyển thành không phải hàm mảng cho em được không hở anh?
=sapxep(a1,b5,a6:J17, Row(1$:z))
 
Khi mọi người nêu các câu hỏi để làm rõ vấn đề thì bạn thả icon haha.
Mọi người sẽ không đặt câu hỏi nữa, mà cứ lẳng lặng bỏ đi không trả lời nữa.
Với yêu cầu của bạn :
Mã:
=sapxep(a1,b5,a6:J17, Row(1$:z))
Sẽ có mấy câu hỏi:
Mã:
a1,b5,a6:J17
Đây là gì, có phải là vùng dữ liệu không? Bạn nên có hình ảnh mô tả dữ liệu ở những nơi này trông như thế nào.
Mã:
Row(1$:z)
là gì? Có phải là số lượng phần tử mảng mà bạn muốn lấy ra? Bạn cũng nên có hình ảnh mô tả output tương ứng với công thức của bạn nó sẽ như thế nào.
Trên đây là mấy thắc mắc, nếu bạn hợp tác làm rõ thì có thể code tương trợ. Nếu không hợp tác, thì mọi người cũng chỉ còn biết lẳng lặng rời topic mà không tranh cãi gì khỏi mất hòa khí.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top