VBA xử lý ảnh-Microsoft Office Document Imaging

duyhieu61

Thành viên mới
Em đang tìm hiểu về VBA phục vụ cho công việc, cụ thể là đọc được nội dung file ảnh (.jpg, .png, .tif), nội dung file ảnh là các đoạn text (vd: 2020A, 2022B).
Em có tìm được đoạn code này:
Mã:
Sub OCRReader()

Dim doc1 As MODI.Document
Dim inputFile As String
Dim strRecText As String
Dim imageCounter As Integer

inputFile = Application.GetOpenFilename
strRecText = ""
Set doc1 = New MODI.Document
doc1.Create (inputFile)
doc1.OCR
For imageCounter = 0 To (doc1.Images.Count - 1)
    strRecText = strRecText & doc1.Images(imageCounter).Layout.Text
Next
fnum = FreeFile()
Open "C:\TEMP\testmodi.txt" For Output As fnum
    Print #fnum, strRecText
Close #fnum
doc1.Close

End Sub
Nguồn:
Tuy nhiên khi chạy thì đang bị lỗi dòng code thứ 3 do chưa khai báo thư viện.
Em đang dùng Office 2016 64bit.
Em có tìm hiểu thì phải Office VBA Reference và tích chọn vào Microsoft Office Document Imaging. Hiện trên máy tính của em không có cái này.

Mọi người giúp em chèn thư viện này vào Office càng cụ thể càng tốt, em xin cảm ơn.
 
Top