VBA Macro: Đổi tên Shape Name

Đôi khi bạn cần đổi tên một đối tượng hình dạng từ tên mặc định thành bất kỳ tên nào bạn muốn. Đặc biệt nếu bạn sẽ xử lý code VBA trong tương lai và muốn sử dụng nhiều tên mô tả hơn cho các hình dạng và đối tượng. Đoạn mã này sẽ giúp bạn đổi tên các đối tượng một cách dễ dàng bằng Macro.
Mã:
Sub RenameShape()
  Dim objName
  On Error GoTo CheckErrors
  If ActiveWindow.Selection.ShapeRange.Count = 0 Then
    MsgBox "Bạn cần phải chọn một hình để đổi tên"
    Exit Sub
  End If
  objName = ActiveWindow.Selection.ShapeRange(1).Name
  objName = InputBox$("Đổi tên cho Shape bằng tên mới", "Rename Shape", objName)
  If objName <> "" Then
    ActiveWindow.Selection.ShapeRange(1).Name = objName
  End If

  Exit Sub

CheckErrors:
  MsgBox Err.Description

End Sub
 

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Để dễ hình dung cho bài viết, mình nghĩ bạn nên chú thích đang nói tới Word, Excel, hay PowerPoint.
Với code trên của bạn thì dường như bạn đang nói tới PowerPoint vì tôi thấy có đối tượng ActiveWindow, không biết tôi hiểu có đúng không.
Cảm ơn những chia sẻ của bạn trong thời gian qua. Mong rằng trong tương lai bạn sẽ có thêm nhiều đóng góp chia sẻ nhiều hơn nữa.
Qua những gì bạn đã thể hiện, để set Mod thì khó nhưng với tư cách VIP thì tôi thấy có thể đồng ý được.
 
Để dễ hình dung cho bài viết, mình nghĩ bạn nên chú thích đang nói tới Word, Excel, hay PowerPoint.
Với code trên của bạn thì dường như bạn đang nói tới PowerPoint vì tôi thấy có đối tượng ActiveWindow, không biết tôi hiểu có đúng không.
Cảm ơn những chia sẻ của bạn trong thời gian qua. Mong rằng trong tương lai bạn sẽ có thêm nhiều đóng góp chia sẻ nhiều hơn nữa.
Qua những gì bạn đã thể hiện, để set Mod thì khó nhưng với tư cách VIP thì tôi thấy có thể đồng ý được.
Code này chạy được trên cả Word, Excel và PowerPoint luôn admin ơi.
 
Top