[VBA] Hàm StrComp

vanthanhVBA

Thành viên
Đây là hàm trong VBA, tức là bạn sẽ sử dụng hàm này khi viết code VBA.
Cấu trúc:
Mã:
StrComp(ChuoiKyTu1, ChuoiKyTu2)
Hoặc:
Mã:
StrComp(ChuoiKyTu1, ChuoiKyTu2[,ChedoSoSanh])
Trong đó ChedoSoSanh: Bạn có thể chỉ định phân biệt chữ hoa và chữ thường.
Chế độ so sánhÝ nghĩa
vbBinaryCompare (Chế độ mặc định)Phân biệt chữ hoa và chữ thường, <bộ gõ tiếng nhật: phân biệt hankaku và zenkaku, phân biệt katakana và hiragana >
vbTextCompareKhông phân biệt
Giá trị trả về của hàm là kiểu Integer.
ChuoiKyTu1 < ChuoiKyTu2-1
ChuoiKyTu1 = ChuoiKyTu20
ChuoiKyTu1 > ChuoiKyTu21
ChuoiKyTu1 hoặc ChuoiKyTu2 là NullNull

Ví dụ:
Mã:
Sub test()
  Dim i As Integer
  
  i = StrComp("a", "b")
  Debug.Print (i) ' -1
  
  i = StrComp("a", "a")
  Debug.Print (i) ' 0
  
  i = StrComp("b", "a")
  Debug.Print (i) ' 1
   
  i = StrComp("a", "A")
  Debug.Print (i) ' 1
  
  i = StrComp("1", "2")
  Debug.Print (i) ' -1
  
  i = StrComp("a", "A", vbBinaryCompare)
  Debug.Print (i) ' 1
  
  i = StrComp("a", "A", vbTextCompare)
  Debug.Print (i) ' 0
End Sub
Tham khảo:
 
Top