[VB.NET] Tìm handle

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Phải công nhận là vb.net được hỗ trợ mạnh.
Thậm chí không cần phải khai báo hàm API gì mà đã tìm đựoc handle chính xác. So với VB6 thì nhàn hơn rất nhiều.
Cảm ơn @NhanSu
Mã:
    Dim p As Process
    Dim hdw As Long
    Dim s As String

    For Each p In Process.GetProcessesByName("notepad")
      hdw = p.MainWindowHandle
      If hdw <> 0 Then
        s = CStr(hdw)
        MsgBox(s)
        Exit For
      End If
    Next
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Ở bài viết này, tôi sẽ thực hiện sendkey giống xem sao.
Mã:
Public Class Form1


  Private Declare Function SetForegroundWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As IntPtr


  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Me.Opacity = 1
    Me.TopMost = True
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim p As Process
    Dim hdw As Long
    Dim s As String

    For Each p In Process.GetProcessesByName("notepad")
      hdw = p.MainWindowHandle
      If hdw <> 0 Then
        SetForegroundWindow(hdw)
        SendKeys.SendWait("OK")
        Exit For
      End If
    Next
  End Sub
End Class
Nguồn tham khảo:
 
Top