Từ nhập môn tới trung cấp trải qua 6 bước

Bước 1: Làm chủ các đối tượng hiển thị cơ bản : Checkbox, ComboBox, Radio Button
Bước 2: Mảng hai chiều
Bước 3: Database
Bước 4: Function
Bước 5: Class
Bước 6: Xử lý ngoại lệ
Nguồn :
 
Bước 1.
Phần 1: Checkbox
1. Checkbox lấy ở đâu?

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bạn dùng chuột click vào checkbox và giữ rồi kéo chuột sang Form.
Nào , hãy thử tạo cái form có 3 ô checkbox như sau nhé:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

2. Thay đổi Text của CheckBox :
Mã:
    CheckBox1.Text = "Ngày thường"
    CheckBox2.Text = "Ngày nghỉ"
    CheckBox3.Text = "Ngày lễ"
Kết quả :
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

3. Thiết định và lấy trạng thái của Checkbox
Mã:
CheckBox1.Checked = False
CheckBox2.Checked = True
CheckBox3.Checked = True
Kết quả:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Như vậy chúng ta đã thiết định được trạng thái cho ô Checkbox. Tất nhiên ta cũng có thể đọc được trạng thái này:
Mã:
Dim str As String = ""
If CheckBox1.Checked = True Then
  str = str & "CheckBox1" & vbCrLf
End If

If CheckBox2.Checked = True Then
  str = str & "CheckBox2" & vbCrLf
End If

If CheckBox3.Checked = True Then
  str = str & "CheckBox3" & vbCrLf
End If

MsgBox(str)
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Nguồn:
 
Bước 1.
Phần 2: Combobox
1. Combobox lấy ở đâu?

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Click chọn vào ComboBox và giữ chuột kéo vào Form.
2. Thêm hạng mục cho ComboBox
Mã:
ComboBox.Items.Add(Tên tùy ý)
Ta hãy thử ví dụ sau:
Mã:
    ComboBox1.Items.Add("")
    ComboBox1.Items.Add("Tự Học VBA")
    ComboBox1.Items.Add("Euler")
    ComboBox1.Items.Add("GiaiPhapVBA")
    ComboBox1.Items.Add("VBANo1")
Kết quả:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

3. Lấy-Lựa chọn thông tin index của ComboBox
Mã:
ComboBox1.SelectedIndex = 2
Kết quả:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Chú ý index của combobox được bắt đầu từ 0.
Để lấy thông tin index của hạng mục đang được chọn :
Mã:
Dim index As Integer = ComboBox1.SelectedIndex
4. Xóa các hạng mục của ComboBox
Mã:
ComboBox1.Items.Clear()
5. Xóa hạng mục do ta chỉ định
Mã:
ComboBox1.Items.RemoveAt(2)
6. Thêm ComboBox DataTable vào hạng mục
Ta tạo một DataTabe sau đó gán nó vào source của ComboBox. Hãy xem ví dụ sau :
Mã:
    Dim dt As New DataTable
    dt.Columns.Add("sportId")
    dt.Columns.Add("sportNm")
    Dim dtrow As DataRow

    dtrow = dt.NewRow
    dtrow("sportId") = "0001"
    dtrow("sportNm") = "Bóng chày"
    dt.Rows.Add(dtrow)

    dtrow = dt.NewRow
    dtrow("sportId") = "0002"
    dtrow("sportNm") = "Bóng đá"
    dt.Rows.Add(dtrow)

    dtrow = dt.NewRow
    dtrow("sportId") = "0003"
    dtrow("sportNm") = "Múa"
    dt.Rows.Add(dtrow)

    ComboBox1.DataSource = dt
    ComboBox1.DisplayMember = "sportNm"
    ComboBox1.ValueMember = "sportId"

    ComboBox1.SelectedValue = "0003"
Kết quả:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Nguồn tham khảo :
 
Bước 1.
Phần 3: Radio Button
1. Radio button lấy ở đâu?

Gõ vào ô tìm kiếm từ khóa "radio" là sẽ hiện ra RadioButton.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Nào, bạn hãy thử lấy ra 3 nút bấm radio button như dưới đây xem sao nhé:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

2. Thay đổi Text của RadioButton
Mã:
    RadioButton1.Text = "Ngày thường"
    RadioButton2.Text = "Ngày phép"
    RadioButton3.Text = "Ngày lễ"
Kết quả:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

3. Lấy-thiết định trạng thái Check cho RadioButton
Mã:
RadioButton1.Checked = True
RadioButton2.Checked = True
RadioButton3.Checked = True
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Chỉ một ô RadioButton được chọn. Do đó dòng code cuối cùng sẽ có tác dụng. Các dòng code trước đó coi như không còn ý nghĩa.

Để lấy thông tin trạng thái, ta hãy xem đoạn code sau:
Mã:
Dim msg As String = ""
If RadioButton1.Checked = True Then
  msg = "Check1"
End If
If RadioButton2.Checked = True Then
  msg = "Check2"
End If
If RadioButton3.Checked = True Then
  msg = "Check3"
End If

MsgBox(msg)
Kết quả:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Nguồn :
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
4. Nhóm hóa RadioButton
Trong trường hợp có nhiều RadioButton, ta cần phân chia nhóm hóa chúng (Group).
Để nhóm hóa ta có GroupBox hoặc Panel.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Code mẫu:
Public Class frmRdoButton
  Private Sub frmRdoButton_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    RadioButton6.Text = "Ngày thường"
    RadioButton6.Text = "Ngày nghỉ"
    RadioButton8.Text = "Ngày lễ"

    RadioButton6.Checked = True
    RadioButton7.Checked = True
    RadioButton8.Checked = True

    Dim msg As String = ""
    If RadioButton1.Checked = True Then
      msg = "Check1"
    End If
    If RadioButton2.Checked = True Then
      msg = "Check2"
    End If
    If RadioButton3.Checked = True Then
      msg = "Check3"
    End If

    MsgBox(msg)

    RadioButton4.Checked = True

  End Sub
End Class
Nguồn:
 
Top