Trợ giúp code tự động thêm dòng và tính trung bình cân nặng của lớp học.

 • Thread starter Mắt Nâu Bồ Câu
 • Ngày gửi
M

Mắt Nâu Bồ Câu

Guest
Nhờ mọi người viết giúp code tự động tách và thêm dòng của bảng A và tự động tính trung bình cân nặng của lớp học Của bảng A như bảng B (theo như hình up). Và thêm dòng "Trung bình cân nặng h/s lớp (2, 6A1, 6C1......như hình bảng B)" như hình vẽ. Link File mình có để bên dưới.
Xin cảm ơn các bạn nhiều nhiều.Giúp mình với nhé.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

 

Binana

Thành viên mới
Mình Không biết code. Nhưng với dữ liệu của bạn có thể dùng PivotTable để làm cũng ổn
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Còn nếu VBA thì chờ thành viên khác giúp
 
M

Mắt Nâu Bồ Câu

Guest
Mình Không biết code. Nhưng với dữ liệu của bạn có thể dùng PivotTable để làm cũng ổn
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Còn nếu VBA thì chờ thành viên khác giúp
Cảm ơn bạn. Mình không biết sử dụng PivotTable và có đọc qua nhưng mình muốn dùng code vba chạy hơn. đang mong có sự trợ giúp có code.
 

thanhphong

Thành viên
Cho mình hỏi mấy điều sau:
1. Dữ liệu luôn bắt đầu từ dòng 4?
2. Danh sách học sinh luôn được xếp theo lớp như data bạn đưa ra? hay là có trường hợp xếp lộn xộn lớp nọ lớp kia?
3. Tại sao phải tách dòng để điền cân nặng?
Giả sử tôi ghi thông tin vào cột bên cạnh thì sao?
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 
M

Mắt Nâu Bồ Câu

Guest
Cho mình hỏi mấy điều sau:
1. Dữ liệu luôn bắt đầu từ dòng 4?
2. Danh sách học sinh luôn được xếp theo lớp như data bạn đưa ra? hay là có trường hợp xếp lộn xộn lớp nọ lớp kia?
3. Tại sao phải tách dòng để điền cân nặng?
Giả sử tôi ghi thông tin vào cột bên cạnh thì sao?
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
Mình trả lời mấy câu hỏi của bạn.
1. Dữ liệu đặt ở dòng 4
2. Danh sách lớp sau khi sort thì nó vào trật tự các lớp như thế rồi. chỉ có mình thêm học sinh vào thì lại thì bước đó mình sort theo lớp được.
3. Mình muốn thêm hàng vì giả sử mình có thêm một 1.2.3...cột chỉ chỉ tiêu nữa ví dụ như nhiều cao nữa(theo hình mình up) bên dưới
Vì mình chưa tìm được điều kiện để tách dòng lớp 2 và 6B1 và tách giữa 6B1 và 6C1 và mặc định khi thêm các lớp khác 6D1, 7A1 chẳng hạn. khi chạy macro nó sẽ tự tách. bạn hiểu ý mình không nhỉ. Nếu làm kiểu của bạn thì mình chỉ tính được trung bình cho một cột, mình muốn tách như hình vẽ có thể nó rõ ràng hơn. cảm ơn bạn đã quan tâm.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

thanhphong

Thành viên
Code đơn giản đáp ứng yêu cầu của bạn:
Mã:
Sub tuhocvba1008()
  Dim rend  As Long  'Dong cuoi
  Dim i    As Long
  Dim shn   As String 'Ten sheet lam viec. Ex: sheet1
  Dim lop   As String 'ten lop
  Dim cnt   As Long 'Dem so luong hoc sinh trong mot lop
  Dim cn   As Double 'Can nang
  Const rbd  As Long = 4 'Dong bat dau
  shn = ActiveSheet.Name
  rend = ThisWorkbook.Sheets(shn).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  If rend < rbd Then Exit Sub 'Ket thuc chuong trinh vi khong tim thay du lieu
  'Sap xep lai du lieu, tranh truong hop du lieu xep lung tung
  'Xep theo ten lop
  'Tham khao sort:
  'https://tuhocvba.net/threads/thuc-thi-sap-xep-du-lieu-bang-doi-tuong-sort.171/

  With ActiveSheet.Sort
    .SortFields.Clear
    .SortFields.Add Key:=Cells(rbd, 1), Order:=xlDescending
    .SetRange Range(Cells(rbd, 1), Cells(rend, 3)) 'Vi co 3 cot du lieu, neu co nhieu cot du lieu thi phai sua code cho nay
    .Header = xlNo
    .Apply
  End With
  lop = "tuhocvba.net" 'khoi tao thong so ban dau
  cnt = 0
  cn = 0
  For i = rbd To rend Step 1
    If Cells(i, 1) <> lop And Cells(i, 1) <> "" Then
      'Kiem tra phat hien lop moi thi tach dong
      If cnt <> 0 Then
        Rows(i).Insert Shift:=xlDown
        rend = rend + 1
        Cells(i, 3) = cn / cnt 'ghi can nang trung binh
        'Reset lai gia tri
        cn = 0
        cnt = 0
      Else
        'Lan dau tien phat hien data
        'gan ten lop moi
        lop = Cells(i, 1)
        cnt = 1
        cn = Cells(i, 3)
      End If
    ElseIf Cells(i, 1) = lop And Cells(i, 1) <> "" Then
        cnt = cnt + 1
        cn = cn + Cells(i, 3)
    End If
  Next i
  If cnt <> 0 Then
    Cells(rend + 1, 3) = cn / cnt 'ghi can nang trung binh lan cuoi
  End If

  MsgBox "Da hoan thanh"
  
End Sub
Bạn nên thiết định cột C, cụ thể từ ô C4 trở đi, chỉ định dạng số có một chữ số sau dấu phẩy.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Kết quả chạy code:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 
M

Mắt Nâu Bồ Câu

Guest
Code đơn giản đáp ứng yêu cầu của bạn:
Mã:
Sub tuhocvba1008()
  Dim rend  As Long  'Dong cuoi
  Dim i    As Long
  Dim shn   As String 'Ten sheet lam viec. Ex: sheet1
  Dim lop   As String 'ten lop
  Dim cnt   As Long 'Dem so luong hoc sinh trong mot lop
  Dim cn   As Double 'Can nang
  Const rbd  As Long = 4 'Dong bat dau
  shn = ActiveSheet.Name
  rend = ThisWorkbook.Sheets(shn).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  If rend < rbd Then Exit Sub 'Ket thuc chuong trinh vi khong tim thay du lieu
  'Sap xep lai du lieu, tranh truong hop du lieu xep lung tung
  'Xep theo ten lop
  'Tham khao sort:
  'https://tuhocvba.net/threads/thuc-thi-sap-xep-du-lieu-bang-doi-tuong-sort.171/

  With ActiveSheet.Sort
    .SortFields.Clear
    .SortFields.Add Key:=Cells(rbd, 1), Order:=xlDescending
    .SetRange Range(Cells(rbd, 1), Cells(rend, 3)) 'Vi co 3 cot du lieu, neu co nhieu cot du lieu thi phai sua code cho nay
    .Header = xlNo
    .Apply
  End With
  lop = "tuhocvba.net" 'khoi tao thong so ban dau
  cnt = 0
  cn = 0
  For i = rbd To rend Step 1
    If Cells(i, 1) <> lop And Cells(i, 1) <> "" Then
      'Kiem tra phat hien lop moi thi tach dong
      If cnt <> 0 Then
        Rows(i).Insert Shift:=xlDown
        rend = rend + 1
        Cells(i, 3) = cn / cnt 'ghi can nang trung binh
        'Reset lai gia tri
        cn = 0
        cnt = 0
      Else
        'Lan dau tien phat hien data
        'gan ten lop moi
        lop = Cells(i, 1)
        cnt = 1
        cn = Cells(i, 3)
      End If
    ElseIf Cells(i, 1) = lop And Cells(i, 1) <> "" Then
        cnt = cnt + 1
        cn = cn + Cells(i, 3)
    End If
  Next i
  If cnt <> 0 Then
    Cells(rend + 1, 3) = cn / cnt 'ghi can nang trung binh lan cuoi
  End If

  MsgBox "Da hoan thanh"
  
End Sub
Bạn nên thiết định cột C, cụ thể từ ô C4 trở đi, chỉ định dạng số có một chữ số sau dấu phẩy.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Kết quả chạy code:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
Cảm ơn @thanhphong nhiều nhé đúng ý của mình rồi. Cảm ơn bạn nhiều nhé.
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Code sai đấy, phải sửa lại như này mới là đúng.
Trong vòng lặp for next, dù cho thay đổi giá trị đích đến (rend), thì i cũng chỉ chạy tới rend ban đầu được gọi ở đầu for next.
Vì vậy có thể khắc phục là dùng do loop until.
Các dòng code tô sáng dưới đây là các vị trí phải sửa.
Vì vậy code trên phải sửa là:
Mã:
Sub tuhocvba1008()
  Dim rend  As Long  'Dong cuoi
  Dim i    As Long
  Dim shn   As String 'Ten sheet lam viec. Ex: sheet1
  Dim lop   As String 'ten lop
  Dim cnt   As Long 'Dem so luong hoc sinh trong mot lop
  Dim cn   As Double 'Can nang
  Const rbd  As Long = 4 'Dong bat dau
  shn = ActiveSheet.Name
  rend = ThisWorkbook.Sheets(shn).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  If rend < rbd Then Exit Sub 'Ket thuc chuong trinh vi khong tim thay du lieu
  'Sap xep lai du lieu, tranh truong hop du lieu xep lung tung
  'Xep theo ten lop
  'Tham khao sort:
  'https://tuhocvba.net/threads/thuc-thi-sap-xep-du-lieu-bang-doi-tuong-sort.171/

  With ActiveSheet.Sort
    .SortFields.Clear
    .SortFields.Add Key:=Cells(rbd, 1), Order:=xlDescending
    .SetRange Range(Cells(rbd, 1), Cells(rend, 3)) 'Vi co 3 cot du lieu, neu co nhieu cot du lieu thi phai sua code cho nay
    .Header = xlNo
    .Apply
  End With
  lop = "tuhocvba.net" 'khoi tao thong so ban dau
  cnt = 0
  cn = 0
  i = rbd
  Do Until i > rend
  
    If Cells(i, 1) <> lop And Cells(i, 1) <> "" Then
      'Kiem tra phat hien lop moi thi tach dong
      If cnt <> 0 Then
        'fix loi
        lop = Cells(i, 1)
        Rows(i).Insert Shift:=xlDown
        rend = rend + 1
        Cells(i, 3) = cn / cnt 'ghi can nang trung binh
        'Reset lai gia tri
        cn = 0
        cnt = 0
      Else
        'Lan dau tien phat hien data
        'gan ten lop moi
        lop = Cells(i, 1)
        cnt = 1
        cn = Cells(i, 3)
      End If
    ElseIf Cells(i, 1) = lop And Cells(i, 1) <> "" Then
        cnt = cnt + 1
        cn = cn + Cells(i, 3)
    End If
    i = i + 1
  Loop
  If cnt <> 0 Then
    Cells(rend + 1, 3) = cn / cnt 'ghi can nang trung binh lan cuoi
  End If

  MsgBox "Da hoan thanh"
  
End Sub
Bạn chạy lại code này xem đúng chưa nhé.
 

thanhphong

Thành viên
@Mắt Nâu Bồ Câu : Mình sửa lại data input và code của mình ở bài #6 chạy không đúng nữa.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Lớp 2 không tính được trung bình.
Vì vậy: Bạn dùng code của bài nhé. Mình thấy code này chạy ok với data demo của mình tự tạo.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 
M

Mắt Nâu Bồ Câu

Guest
@Mắt Nâu Bồ Câu : Mình sửa lại data input và code của mình ở bài #6 chạy không đúng nữa.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Lớp 2 không tính được trung bình.
Vì vậy: Bạn dùng code của bài nhé. Mình thấy code này chạy ok với data demo của mình tự tạo.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
Mình cũng thêm một,2 dữ liệu thì cũng bị lỗi như bạn nói. vậy xin cảm ơn @tuhocvba nhiều nhiều và cũng cảm ơn thanh phong đã quan tâm. (.Xin được học hỏi nhiều từ các bạn).Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.
 
Top