[Tool Ex Test]Quản lý file Tex bằng VBA từ đó tạo ra đề thi trắc nghiệm tự động

NhanSu

SMod
Thành viên BQT
@tuhocvba đúng là thừa 1 đáp án, vẫn code cũ của mình ở bài 41, sửa dòng 37:
Mã:
Do While CountAns <= slda And i <= n
thành
Mã:
Do While CountAns < slda And i <= n
 

Euler

Administrator
Thành viên BQT
1. Code #41 vẫn có chỗ có thể cải thiện. Nếu tìm không thấy từ khóa \choice thì thoát, không làm việc làm gì nữa.
2. Về cơ bản thuật toán không có gì khác với các cách nghĩ ad đã trình bày trong topic này, nhưng kỹ thuật xử lý có khác.
Thuật toán vẫn là đếm dấu { và }. Vì nội dung văn bản có quá nhiều dấu này, nên cần dò tìm liên tục bằng hàm Instr. Cần thay đổi vị trí bắt đầu tìm kiếm cho hàm Instr, do đó Do ~ Loop đã thực hiện liên tục việc tìm kiếm cho tới khi k = 0 (số lượng dấu { = số lượng dấu } ).
3. Ở bước tiếp theo, tôi rất tâm đắc với việc bạn tìm ra quy luật (để nhìn rõ, tôi sử dụng dấu cách, thực tế là chỉ có { và }:
Mã:
 { { } } { } { }
Code của ad có một hạn chế là tách ra từng dòng để xử lý. Việc này chỉ phù hợp cho việc dọn dẹp rác trước khi vào xử lý chính. Vì đã tách ra từng dòng nên việc đếm ký tự, vòng lặp cũng xử lý khó khăn hơn. Có lẽ ngay từ đầu đã không nắm được các trường hợp có thể xảy ra trong Latex. Trong topic ad cũng liên tục tưởng tượng ra các tình huống và tự mình giải quyết, nếu như tìm hiểu cho kỹ các tình huống rồi mới bắt tay vào code thì sẽ đơn giản hơn.

Vì code #41 cũng đã hay rồi, nên tôi không đưa code của mình lên nữa. Để thuận tiện cho mọi người theo dõi, tôi đưa ra những hình ảnh phân tích, mục đích để mọi người nhìn vào code #41 thấy dễ hiểu hơn.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 

NhanSu

SMod
Thành viên BQT
Cảm ơn @Euler , mình sửa lại code như sau:
Mã:
Function Tach(ByVal s As String, Optional ByVal slda As Integer = 4)
  Const Key  As String = "\choice"
  Const cm  As String = "%"
  Const c1  As String = "{"
  Const c2  As String = "}"
  Const dhkt As String = "\"
  Const loigiai As String = "\loigiai"
  Dim da, CountAns&, s1$
  Dim StartSearchingPos&, k&, n&, i&, j&, PrevI&
  
  Static RegExp As Object
  
  Tach = s
  If InStr(s, Key) = 0 Then Exit Function
  StartSearchingPos = InStr(s, Key) + Len(Key)
  If InStr(s, loigiai) > 0 Then
    n = InStr(s, loigiai) - 1
  Else
    n = Len(s)
  End If
  s1 = Mid(s, StartSearchingPos, n - StartSearchingPos + 1)
  
  
  If RegExp Is Nothing Then
    Set RegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
    RegExp .Global = True
    RegExp .Pattern = "[^{}]"
  End If
  s1 = RegExp.Replace(s1, "")
  n = Len(s1)
  
  i = 1
  PrevI = 1
  
  CountAns = 0
  da = s
  Do While CountAns < slda And i <= n
    If Mid(s1, i, 1) = c2 Then Exit Do
    
    k = 1
    i = i + 1
    Do While k > 0 And i <= n
      If Mid(s1, i, 1) = c2 Then
        k = k - 1
      Else
        k = k + 1
      End If
      i = i + 1
    Loop
    If k > 0 Then Exit Do
    CountAns = CountAns + 1
    If CountAns = 1 Then
      ReDim da(1 To 3, 1 To CountAns)
    Else
      ReDim Preserve da(1 To 3, 1 To CountAns)
    End If
    
    da(2, CountAns) = InStr(StartSearchingPos, s, c1)
    For j = 1 To (i - PrevI) / 2
      StartSearchingPos = InStr(StartSearchingPos, s, c2) + 1
    Next
    da(3, CountAns) = StartSearchingPos - 1
    da(1, CountAns) = Mid(s, da(2, CountAns), StartSearchingPos - da(2, CountAns))
    PrevI = i
  Loop
  Tach = da
End Function
Trong code này mình khai báo biến đối tượng Regexp là static để tránh việc khởi tạo đối tượng nhiều lần, đưa các thuộc tính chỉ gán 1 lần (Global, Pattern) vào khối lệnh kiểm tra regexp đã tồn tại chưa để tăng tốc độ. Các lần gọi hàm Tach từ lần 2 trở đi không cần khởi tạo đối tượng nữa.
Trong hình vẽ ở bài 43 của @Euler thì biến PrevI của mình ở đây là vị trí của "{" bắt đầu của đáp án, đầu tiên i=PrevI, mỗi vòng lặp ta tăng i lên 1 đến khi k=0, lúc này số "{" và "}" bằng nhau và i là vị trí kết thúc đáp án, sau vòng lặp thì i được tăng 1 nên số dấu "}' = (i-prveI)/2. Cả i và prevI đều là vị trí ký tự trên chuỗi s1, có lẽ đặt tên PrevI không hợp lý lắm, đặt là BeginCurrentAnswer thì rõ hơn.
 
Sửa lần cuối:

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Chỗ này nếu mà số lượng đáp án lấy ra không đủ thì phải gán Tach = s. Ví dụ:
Mã:
\begin{ex}
Gọi $z_1,z_2$ là nghiệm của phương trình $z^2+2z+3=0$. Giá trị của biểu thức $\left| z_1 \right|^2+\left| z_2 \right|^2$ bằng
\choice
{$2$}
{$\sqrt3$}
{\True $6$}
\loigiai{
}
\end{ex}
Số lượng đáp án đang được quy định là 4 mà chỉ nhặt ra được ít hơn 4 là phải gán Tach = s.
 

NhanSu

SMod
Thành viên BQT
Mình lại tưởng slda là số lượng tối đa. Để tìm đúng số lượng đáp án thì sửa dòng 66 bài 45 thành:
Mã:
If countans=slda then tach=da
Ở dòng 12 đã gán Tach = s rồi nên lệnh trên không cần Else nữa.
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Code thế này cho ăn chắc:
Mã:
Function tachlayloigiai(ByRef s As String, Optional ByVal slda As Integer = 4)
  Const Key  As String = "\choice"
  Const cm  As String = "%"
  Const c1  As String = "{"
  Const c2  As String = "}"
  Const dhkt As String = "\"
  Const loigiai As String = "\loigiai"
  Dim da, CountAns&, s1$
  Dim StartSearchingPos&, k&, n&, i&, j&, PrevI&
  Const THAYTHEPHANTRAM  As String = "@~"
  Const KYTUGAYNHIEU     As String = "\%"
 
  Static RegExp As Object
  
  On Error GoTo thoat
  tachlayloigiai = s
  Call chuanhoacauhoi(s) 'Loai bo comment %...
  
  If InStr(s, Key) = 0 Then Exit Function
  StartSearchingPos = InStr(s, Key) + Len(Key)
  If InStr(s, loigiai) > 0 Then
    n = InStr(s, loigiai) - 1
  Else
    n = Len(s)
  End If
  s1 = Mid(s, StartSearchingPos, n - StartSearchingPos + 1)
 
 
  If RegExp Is Nothing Then
    Set RegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
    RegExp.Global = True
    RegExp.Pattern = "[^{}]"
  End If
  s1 = RegExp.Replace(s1, "")
  n = Len(s1)
 
  i = 1
  PrevI = 1
 
  CountAns = 0
  da = s
  Do While CountAns < slda And i <= n
    If Mid(s1, i, 1) = c2 Then Exit Do
   
    k = 1
    i = i + 1
    Do While k > 0 And i <= n
      If Mid(s1, i, 1) = c2 Then
        k = k - 1
      Else
        k = k + 1
      End If
      i = i + 1
    Loop
    If k > 0 Then Exit Do
    CountAns = CountAns + 1
    If CountAns = 1 Then
      ReDim da(1 To 3, 1 To CountAns)
    Else
      ReDim Preserve da(1 To 3, 1 To CountAns)
    End If
   
    da(2, CountAns) = InStr(StartSearchingPos, s, c1)
    For j = 1 To (i - PrevI) / 2
      StartSearchingPos = InStr(StartSearchingPos, s, c2) + 1
    Next
    da(3, CountAns) = StartSearchingPos - 1
    da(1, CountAns) = Mid(s, da(2, CountAns), StartSearchingPos - da(2, CountAns))
    PrevI = i
  Loop
  s = Replace(s, THAYTHEPHANTRAM, KYTUGAYNHIEU, , , vbTextCompare) 'Tra ve ky tu ban dau @~ => \%
  If IsNumeric(CStr(da(2, CountAns))) = False Or IsNumeric(CStr(da(3, CountAns))) = False Then
    tachlayloigiai = s
    Exit Function
  End If
  If CountAns = slda Then
    For i = LBound(da, 2) To UBound(da, 2) Step 1
      da(1, i) = Replace(CStr(da(1, i)), THAYTHEPHANTRAM, KYTUGAYNHIEU, , , vbTextCompare)
    Next i
    tachlayloigiai = da
  End If
thoat:

End Function
Mã:
'Loai bo comment.
'\% => @~
Sub chuanhoacauhoi(ByRef s As String)
  Dim i  As Long
  Dim arr
  Dim stemp  As String
  Dim optemp As String
  Dim vt   As Long
  Const cm  As String = "%"
  Const THAYTHEPHANTRAM  As String = "@~"
  Const KYTUGAYNHIEU     As String = "\%"
  
  If s = "" Then Exit Sub
  s = Replace(s, KYTUGAYNHIEU, THAYTHEPHANTRAM, , , vbTextCompare)
  arr = Split(s, Chr(10))
  
  For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1) Step 1
    stemp = CStr(arr(i))
    If stemp = "" Then GoTo tiep
    vt = InStr(1, stemp, cm, vbTextCompare)
    If vt > 0 Then
      stemp = Left(stemp, vt - 1)
    End If
    optemp = optemp & Chr(10) & stemp
tiep:
  Next i
  If optemp <> "" Then
    s = optemp
  Else
    vt = InStr(1, s, cm, vbTextCompare)
    If vt > 0 Then
      s = Left(s, vt - 1)
    End If
  End If
End Sub
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
@NhanSu đã phát hành Tool 1.2.6, check facebook, đã tag tên đó. Coi video để thấy hình ảnh của bạn ở trong đó nha. tks.
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Convert ID Word (Replace trực tiếp trong s nguồn), Xử lý cả ID của BT Pro
Mã:
'\d: so
'\d{1,2}: so co 1 chu so hoac 2 chu so
'\w :A-Z
'[1D3-2.4-3]: ??i s? 11 ch??ng 3. bai 2. d?ng 4. m?c ?? 3 h?
'1D3K2-4
'2.4 => 2-4
'1=>Y
'2=>B
'3=>K
'4=>G
'5=>T

'INPUT: [1D3-2.4-3]
'OUTPUT: [1D3K2-4], dong thoi thay doi input
'OUTPUT: ?
'Da chuyen ca ID cua BT PRo
Sub abb()
    Dim s As String, x As String
    s = "aaa[HH12.C8.6.D1.b]aaa" '2H1K3-8
    's = "aaaa[HH12.C8.6.D1.b]aaaa" '2H8K6-1
    x = chuyenidword(s)
    MsgBox x
End Sub
Function chuyenidword(ByRef s As String) As String
    Dim kq1 As String, kq As String
    chuyenidword = "?"
    kq1 = idwbt(s)
    If kq1 = "" Then GoTo thoat
    kq = chuyenidw(kq1)
    If kq = "" Then GoTo thoat
    kq = chuyenidw6(kq)
    If kq = "" Then GoTo thoat
    kq = "[" & kq & "]"
    s = Replace(s, kq1, kq, , , vbTextCompare)
    chuyenidword = " % " & kq
    Exit Function
  'BT PRO
thoat:
    chuyenidword = " % " & cidbt(s)
End Function
Private Function idwbt(ByVal str As String) As String
    Dim reg As Object
    Dim s  As String
    Dim Match, Matches
    
    idwbt = ""
    
    Set reg = CreateObject("VBScript.RegExp")
   
    With reg
      .Pattern = "(\[\d{1})([A-Z])([A-Z,0-9])(-)([A-Z,0-9])(\.)([A-Z,0-9])(-)([A-Z,0-9]\])"
      .IgnoreCase = False
      .Global = True
    End With
    Set Matches = reg.Execute(str)
   
    s = ""
    For Each Match In Matches
      s = Match.Value
      If s = "" Then Exit Function
      idwbt = s
      Exit Function
    Next Match
    idwbt = s
    Set reg = Nothing
End Function
Private Function chuyenidw6(ByVal s As String) As String

  Dim vt1 As Integer, vt2 As Integer
  Dim s1   As String, s2 As String
  Dim mucdo  As String

  Const c   As String = "-"
 
  On Error GoTo thoat
 
  s1 = Left(s, 3) '1D3-2.4-3 => 1D3
  s2 = Right(s, 1)
  
  chuyenidw6 = ""
 
  Select Case s2
    Case "1"
      mucdo = "Y"
    Case "2"
      mucdo = "B"
    Case "3"
      mucdo = "K"
    Case "4"
      mucdo = "G"
    Case "5"
      mucdo = "T"
  End Select
 
  vt1 = InStr(1, s, c, vbTextCompare)
  If vt1 = 0 Then GoTo thoat
  vt2 = InStrRev(s, c, , vbTextCompare)
  s2 = ""
  If vt1 < vt2 Then
    s2 = Mid(s, vt1 + 1, vt2 - 5)
    s2 = Replace(s2, ".", c, , , vbTextCompare)
  Else
    GoTo thoat
  End If
  chuyenidw6 = s1 & mucdo & s2
thoat:
  Err.Clear
End Function

'INPUT: abc[123]
'OUTPUT:123
Private Function chuyenidw(ByVal s As String) As String
  On Error GoTo thoat
 
  Dim vt1 As Integer, vt2 As Integer
  Dim kq As String
  Const c1  As String = "["
  Const c2  As String = "]"
  
  chuyenidw = ""
 
  If s = "" Then Exit Function
  vt1 = InStr(1, s, c1, vbTextCompare)
  If vt1 = 0 Then Exit Function
  vt2 = InStr(vt1, s, c2, vbTextCompare)
  If vt2 > vt1 Then
    kq = Mid(s, vt1 + 1, vt2 - vt1 - 1)
  End If
thoat:
  Err.Clear
  chuyenidw = kq
End Function

Private Function cidbt(ByRef s As String) As String
    Dim kq As String, kq2 As String
    kq = ""
    kq = idwbt2(s)
    kq2 = cidwbt(kq)
    
    If kq2 = "" Then
      cidbt = "?"
    Else
      kq2 = "[" & kq2 & "]"
      s = Replace(s, kq, kq2, , , vbTextCompare)
      cidbt = kq2
    End If
End Function
Private Function idwbt2(ByVal str As String) As String
    Dim reg As Object
    Dim s  As String
    Dim Match, Matches
    idwbt2 = ""
    Set reg = CreateObject("VBScript.RegExp")
   
    With reg
      .Pattern = "\[[A-Z]{2}\d{2}\.[A-Z]\d{1,2}\.\d{1,2}\.[A-Z]\d{1,2}\.[a-z]\]"
      .IgnoreCase = False
      .Global = True
    End With
    Set Matches = reg.Execute(str)
   
    s = ""
    For Each Match In Matches
      s = Match.Value
      If s = "" Then Exit Function
      idwbt2 = s
      Exit Function
    Next Match
    idwbt2 = s
    Set reg = Nothing
End Function
Private Function cidwbt(ByVal s2 As String) As String
    Dim arr
    Dim kq As String
    Dim s  As String
    Dim i As Integer
    
    Dim mon   As String
    Dim monx  As String  'C, D, H
    
    Dim lop   As String  '10: HO10
    Dim lopx  As String
    
    Dim chuong As String
    
    Dim bai   As String
    
    Dim dang  As String
    
    Dim md   As String
    Dim mdx   As String
    cidwbt = ""
    s = Replace(s2, "[", "")
    s = Replace(s, "]", "")
    
    kq = ""
    On Error GoTo thoat
    arr = Split(s, ".")
    'Mon: HO = C, DS = D, HH = H
    mon = Left(CStr(arr(0)), 2)
    Select Case mon
      Case "DS"
        monx = "D"
      Case "HH"
        monx = "H"
      Case "HO"
        monx = "C"
      Case Else
        GoTo thoat
    End Select
    lop = Right(CStr(arr(0)), 2)
    Select Case lop
      Case "10"
        lopx = "0"
      Case "11"
        lopx = "1"
      Case "12"
        lopx = "2"
      Case Else
        GoTo thoat
    End Select
    
    chuong = UCase(CStr(arr(1)))
    chuong = Right(chuong, Len(chuong) - 1)
    
    If IsNumeric(chuong) = True Then
      If Val(chuong) < 10 Then
        chuong = CStr(Val(chuong))
      Else
        chuong = Chr(Val(chuong) + 55)
      End If
    Else
      GoTo thoat
    End If
    
    
    
    bai = CStr(arr(2))
    bai = CStr(Val(bai))
    
    If IsNumeric(bai) = True Then
      If Val(bai) < 10 Then
        bai = CStr(Val(bai))
      Else
        bai = Chr(Val(bai) + 55)
      End If
    Else
      GoTo thoat
    End If
    
    dang = UCase(CStr(arr(3)))
    dang = Right(dang, Len(dang) - 1)
    
    If IsNumeric(dang) = True Then
      If Val(dang) < 10 Then
        dang = CStr(Val(dang))
      Else
        dang = Chr(Val(dang) + 55)
      End If
    Else
      GoTo thoat
    End If
    
    
    
    md = CStr(arr(4))
    md = LCase(md)
    Select Case md
      Case "a"
        mdx = "B"
      Case "b"
        mdx = "K"
      Case "c"
        mdx = "G"
      Case "d"
        mdx = "T"
      Case Else
        GoTo thoat
    End Select
    
    cidwbt = lopx & monx & chuong & mdx & bai & "-" & dang
    Exit Function
    
thoat:
    cidwbt = ""
End Function
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Mã:
Sub test102021()
  Dim s As String, x As String
  s = "aaa[1D3K2-4]"
  x = nhandienid(s, "")
  MsgBox x
End Sub
'Thay ID_OLD thanh ID_NEW
'Neu snew = "" : ReadOnly
'INPUT: [1D3K2-4], snew: 1D3K5-4
'OUTPUT: thay [1D3K5-4] vao s, ket qua cua ham la : 1D3K2-4
Function nhandienid(ByRef str As String, ByVal snew As String) As String
    Dim reg As Object
    Dim s  As String, kq As String
    Dim Match, Matches
    
  
    kq = str
    nhandienid = "?"
    Set reg = CreateObject("VBScript.RegExp")
   
    With reg
      .Pattern = "(\[\d{1})([A-Z])([A-Z,0-9])([A-Z])([A-Z,0-9])(-)([A-Z,0-9])(\])"
      .IgnoreCase = False
      .Global = True
    End With
    Set Matches = reg.Execute(str)
   
    s = ""
    For Each Match In Matches
      s = Match.Value
      If s <> "" Then
        If snew <> "" Then
          kq = Replace(kq, s, "[" & snew & "]", , , vbTextCompare)
        End If
        nhandienid = s
      End If
      
    Next Match
    str = kq
    Set reg = Nothing
    nhandienid = Replace(nhandienid, "[", "", , , vbTextCompare)
    nhandienid = Replace(nhandienid, "]", "", , , vbTextCompare)
End Function
 
Top