Tìm thông tin người trong mail outlook

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Bài toán 1: Xác nhận một người (VIN06600) có phải là cấp quản lý hay không?
//Chú ý: Phạm vi áp dụng đối với VINF. Vì ở VINF những chức danh từ Chief trở lên đều được thiết định để hiển thị trên Outlook, từ đó có thể lấy về.
Mã:
Sub Test()
  Dim MyApp As Object
  Dim MyMail As Object
  Dim MyRecipient As Object
  Dim Recipient As Object
  Dim temp As String
  
  Set MyApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set MyMail = MyApp.createitem(MailItem)
  Set Recipient = MyMail.Recipients.Add(Range("F2"))  'Nhap du lieu vao F2 tren excel: VIN06600 (ma nhan vien)
  Set MyRecipient = MyMail.Recipients.Add(Recipient)
  
  'Neu tren hai nguoi duoc tim thay, thi co kha nang phat sinh loi
  'Du cho loi phat sinh, chuong trinh van khong dung lai thi hay viet ”On Error Resume Next” o day
  On Error Resume Next
  'Ket qua tim kiem duoc ghi ra day
  Range("B7") = Left(MyRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.Department, 3)
  Range("C7") = MyRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.firstname
  Range("D7") = MyRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.LastName
  Range("E7") = MyRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.PropertyAccessor
  Range("F7") = MyRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.PrimarySmtpAddress
  Range("G7") = MyRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.Alias
  Range("H7") = MyRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.JobTitle
  Range("I7") = MyRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.BusinessTelephoneNumber
End Sub
Chúng ta có thể lấy được nhiều thông tin khác, tham khảo bảng thuộc tính dưới đây.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 
Top