Tìm số nhỏ nhất lớn hơn 0

giaiphapvba

Administrator
Thành viên BQT
Ở hình dưới đây, chúng ta thấy rằng giá trị nhỏ nhất của dữ liệu là 0, được tính thông qua hàm MIN.
Tuy nhiên trong trường hợp chúng ta muốn tìm giá trị nhỏ nhất nhưng không phải là 0 thì phải làm thế nào đây?
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Có rất nhiều cách nghĩ, nhưng cách nghĩ đầu tiên mà chúng ta nghĩ tới có lẽ là hàm SMALL. Từ vị trí chỉ định, hàm này sẽ trả về giá trị nhỏ nhất ứng với vị trí được chỉ định ấy. Chẳng hạn như trong trường hợp này, ta chỉ định lấy giá trị nhỏ nhất ở vị trí thứ 2. Số nhỏ nhất ở vị trí thứ 1 là số “0”, do đó số nhỏ thứ 2 chính là số “42”.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Tuy nhiên, bây giờ giả sử trong vùng dữ liệu, chúng ta không biết có bao nhiêu số 0. Như vậy đối số thứ hai của hàm SMALL cần phải xử lý công phu hơn, với các ví dụ trước ta thấy chỉ có một số “0” cho nên ta dễ dàng chỉ định đối số thứ hai cho hàm SMALL là 2. Bây giờ giả sử như có hai số “0” hay có ba số “0” thì ta phải làm như thế nào?
Số lượng số 0Vị trí thứ
12
23
:
nn+1
Công thức = SMALL(A2:A8, số lượng số 0 + 1). Số lượng số 0 có thể tính bằng hàm COUNTIF.
Như vậy công thức sẽ là = SMALL(A2:A8,COUNTIF(A2:A8,”0”)+1) .
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bây giờ ta có thể ứng dụng vào việc tìm số nhỏ nhất nhưng phải lớn hơn 0, thì công thức sẽ là:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Ta cũng có thể tìm số nhỏ nhất nhưng phải đảm bảo lớn hơn hoặc bằng 70.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Nguồn tham khảo và dịch:
 
Top