Tìm kiếm tiếng việt trong Access database

linhlbk

Thành viên mới
Kính chào mọi người. Mình đã gặp vẫn đề về tìm kiếm tiếng việt có dấu trong subform datasheet access như sau:
Hiện trạng: MainForm (Form_chinh), Subform (Bang1_subform từ Table Bang1), Table (Bang1: gồm 3 trường: ID, HoTen, Diachi). Khi Main form open sẽ load Subform dạng datasheet và lọc theo tiêu chí ID nằm trong khoảng (filter lần 1)
Vấn đề khó khăn: tạo textbox (Txt_timkiem) tại Mainform để thể Filter cột Địa chỉ mà chứa tiếng việt, ví dụ: Đống Đa, Cầu Giấy... Tuy nhiên đều không thể ra.
Code:
Đã thử 2 phương án:
Phương án 1:
Mã:
  str = "Select Bang1.* where Diachi like " & "'" & "*" & Me.Txt_timkiem & "*" & "'"
  Me.Bang1_subform.Form.RecordSource = str
  Me.Bang1_subform.Form.Requery
Phương án 2:
Mã:
  str = "Select Bang1.* where Diachi like " & "'" & "*" & Me.Txt_timkiem & "*" & "'"
  Me.Bang1_subform.Form.Filter = str
  Me.Bang1_subform.Form.Filteron = True
Mong muốn: có thể Apply filter hoặc set recordsource mà field DiaChi có tiếng việt.
Mọi người có cao kiến hỗ trợ giúp.
 
Sửa lần cuối:
Top