Tìm kiếm các file Excel có chứa macro

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Binana

Thành viên mới
Chào các anh chị trên diễn đàn
Hiện tại em có vấn đề như sau:
Do lang thang trên mạng đọc em có tải về rất nhiều những file excell mà em cảm thấy hay, trong có cả những file chứa macro và những file không chứa macro

Vấn đề ở đây. Bây giờ em muốn tìm kiếm những file có chứa macro đưa nó sang 1 foder mới và những file không chứa macro sang 1 foder.
Cái này liệu có khả thi không ạ.
Rất mong được mọi người giúp đỡ. Em cám ơn.
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Cái này khả thi trong trường hợp mà file của họ không khóa Project. Chứ nếu khóa Project thì lại quay về bài toán UnProtect, mệt lắm bạn ạ. Lúc đó bài toán sẽ trở nên phức tạp.
Cho nên cần làm rõ vấn đề, là các file của bạn có khóa Project hay không.
 

vanthanhVBA

Thành viên
Bạn nghiên cứu Tool này thử xem nhé. Mình chưa thử và cũng chưa có thời gian việt hóa.
Link download:
Nguồn:
Sheet ngoài cùng bên trái ở dòng 23 có ghi là có thực hiện chuẩn đoán file có VBA hay không.
Mình chưa thử là với file macro bị khóa Protect kiểu như Unviewable hoặc ẩn Module thì nó có thực hiện chuẩn đoán được hay không , mới chỉ thử khóa Protect thông thường thì file vẫn thực hiện chuẩn đoán được, cho ra kết quả là 1.

Để sử dụng thì bạn mở file cần kiểm tra lên và ấn nút chuẩn đoán phía trên cùng của file tool (sheet ngoài cùng bên trái).
Tham khảo code của họ và tự thực hiện nhé.
 

Binana

Thành viên mới
@tuhocvba . Cám ơn anh đã phản hồi. Thực ra trường hợp trường hợp như anh nói . Đúng là em không để ý. Chẳng hạn những file nào mà bị khóa Project có thể bẫy lỗi bỏ qua được không ạ. Chứ giờ mở từng file xem thằng nào bị khóa Project thì cũng quay lại bài toán từ đầu mất.
 

USA_Covid19

Thành viên tích cực
Theo kinh nghiệm phá phách của mình thì việc này không phụ thuộc vào việc khóa hay không khóa vẫn biết được :
-Trình tự code như sau :
+Nén file cần xác định có chứa macro hay ko
+Giải nén tìm file vbaproject.bin
+Nếu có thì file chứa macro và ngược lại
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Giỏi. usa thực hiện cho bạn ấy và lấy tiền tài trợ cho diễn đàn đi.
 

BKKBG

Thành viên
Bạn thử, chạy thủ tục test, sửa lại đường link file.
Mã:
'=================================================
' Thong tin ung ho dien dan
'Ngan hang thuong mai co phan ngoai thuong viet nam vietcombank, so tai khoan: 0011003264055
'Chi nhanh quan Hoan Kiem, Ha Noi
'Chu tai khoan: Pham Minh Hoang
'=================================================
'INPUT: Workbook can kiem tra
'OUTPUT:
'0: Normal
'1:Macro have been disabled
'2:Project Protected
'3: Have macro (normal, not protect)


Function GetVBAProject(wb As Workbook) As Byte  ''Dieu tra mot file co macro hay khong
  Dim i As Long, flag As Boolean, buf As String
  GetVBAProject = 0
  On Error Resume Next
  buf = wb.VBProject.Name
  On Error GoTo 0
  If buf = "" Then
    GetVBAProject = 1 'Macro have been disabled
    Exit Function
  End If
  On Error Resume Next
  i = wb.VBProject.VBComponents.Count
  On Error GoTo 0
  If i = 0 Then
    GetVBAProject = 2
    Exit Function
  End If
  If Not wb.HasVBProject Then
    GetVBAProject = 0
  Else
    GetVBAProject = 3
  End If
 
End Function

Sub test()
  Dim lk As String
  Dim wbn As String
  Dim i  As Byte
  
  lk = "file:///D:\VBA\Book3_Unviewable.xlsm"
  
  Workbooks.Open lk
  wbn = ActiveWorkbook.Name
  
  i = GetVBAProject(Workbooks(wbn))
  MsgBox i
End Sub
Trường hợp hiện thông báo là 1: File excel đang để chế độ vô hiệu hóa macro nên không kiểm tra được.
Trường hợp là 0: File không có macro
Trường hợp là 2,3: có macro. Nếu là 2 thì đang ở chế độ khóa. Nếu là 3 thì macro ở chế độ không khóa.

Tôi đã dựa vào file được cung cấp để làm.
Nó kiểm tra tốt với các file macro không bị khóa, bị khóa thông thường, bị khóa unviewable, tuy nhiên không thể kiểm tra được nếu file để ẩn Module. Nếu bạn không có kiểu file ẩn Module thì code trên, tôi nghĩ là đủ đáp ứng nhu cầu của bạn rồi.
 

USA_Covid19

Thành viên tích cực
Mình cũng góp vui chút vì exe nên không tiện gửi lên
Bạn cần đăng nhập để thấy đa phương tiện
 

Euler

Mod
Thành viên BQT
Bạn chạy thủ tục main, tự sửa đường link file nhé (dòng code số 11).
Tôi sử dụng cách nghĩ của bạn @USA_Covid19 , code bằng VBA.
Code này kiểm tra tất cả các trường hợp, khóa unviewable, khóa thường, ẩn module đều cho kết quả là có macro.
Tôi code hết 4 tiếng, quả thực rất mất thời gian. Hi vọng hữu ích cho bạn.
Mã:
'=================================================
' Thong tin ung ho dien dan
'Ngan hang thuong mai co phan ngoai thuong viet nam vietcombank, so tai khoan: 0011003264055
'Chi nhanh quan Hoan Kiem, Ha Noi
'Chu tai khoan: Pham Minh Hoang
'=================================================
Sub main()
  Dim flg As Boolean 'True: co macro, False: khong co macro
  Dim lk As String
  
  lk = "D:\VBA\test1_khongcomacro.xlsm"
  Call CheckMacro(lk, flg)
  
  If flg = True Then
    MsgBox "co macro"
  Else
    MsgBox "khong co macro"
  End If
End Sub
'https://tuhocvba.net/threads/file-object-completed.409/post-2014
Sub CheckMacro(ByVal lkfile As String, ByRef flg As Boolean)
  Dim FSO As Object
  Dim tenzip As String
  Dim lk   As Variant
  
  
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  tenzip = FSO.GetFile(lkfile).Name
  tenzip = tenzip & ".zip"
  lk = FSO.GetFile(lkfile).ParentFolder
  lk = lk & Application.PathSeparator & tenzip
  FSO.GetFile(lkfile).Copy lk
  Set FSO = Nothing
  Call Unzip1(lk, flg)
  Call DeleteFile(lk)
End Sub
'https://stackoverflow.com/questions/35757699/read-txt-from-zip-files
Sub Unzip1(ByVal Fname As Variant, ByRef flg As Boolean)
  Dim FSO As Object
  
  Dim oApp As Object
  Dim FileNameFolder As Variant
  Dim DefPath As String
  Dim strDate As String

  
  If Fname = "" Then
    'Do nothing
  Else
    'Root folder for the new folder.
    'You can also use DefPath = "C:\Users\Ron\test\"
    DefPath = Application.DefaultFilePath
    If Right(DefPath, 1) <> "\" Then
      DefPath = DefPath & "\"
    End If

    'Create the folder name
    strDate = Format(Now, " dd-mm-yy h-mm-ss")
    FileNameFolder = DefPath & "MyUnzipFolder " & strDate & "\"

    'Make the normal folder in DefPath
    MkDir FileNameFolder

    'Extract the files into the newly created folder
 
    
    Set oApp = CreateObject("Shell.Application")

    oApp.Namespace(FileNameFolder).CopyHere oApp.Namespace(Fname).items

   

    On Error Resume Next
    Set FSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
    FSO.DeleteFolder Environ("Temp") & "\Temporary Directory*", True
    Call ListFiles(FileNameFolder, flg)
    Call DeleteFolder(FileNameFolder)
  End If
 
End Sub
'http://xl-central.com/list-files-folder-subfolders-fso.html
Sub ListFiles(ByVal sPath As String, ByRef flg As Boolean)

  'Set a reference to Microsoft Scripting Runtime by using
  'Tools > References in the Visual Basic Editor (Alt+F11)
  
  'Declare the variables
  Dim oFSO  As Object
  Dim oFolder As Object
  'Dim sPath As String
  Dim aFiles() As String
  Dim lFileCnt As Long
  Dim sErrMsg As String
  
  'Enable error handling
  On Error GoTo ErrHandler
  
  If flg = True Then Exit Sub
  

  
  'Create an instance of the FileSystemObject
  Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  'Make sure the folder exists
  If Not oFSO.FolderExists(sPath) Then
    sErrMsg = "No such folder exists!"
    GoTo ErrHandler
  End If
  
  'Get the folder
  Set oFolder = oFSO.GetFolder(sPath)
  
  'Get the file names from the specified folder and its subfolders into an array
  Call RecursiveFolder(oFolder, aFiles, lFileCnt, True, flg)
  
  If flg = True Then Exit Sub
  
  'Transfer the list of files from the array to a worksheet in a new workbook
  
  
ExitSub:
  Set oFSO = Nothing
  Set oFolder = Nothing
  Exit Sub
  
  'Error handling
ErrHandler:
  If Len(sErrMsg) > 0 Then
    MsgBox sErrMsg, vbExclamation
    GoTo ExitSub
  Else
    MsgBox "Error " & Err.Number & ": " & Err.Description
    Resume ExitSub
  End If
  
End Sub

Sub RecursiveFolder(ByRef oFolder As Object, ByRef aFiles() As String, _
          ByRef lFileCnt As Long, ByRef bIncludeSubFolders As Boolean, ByRef flg As Boolean)

  'Declare the variables
  Dim oFile    As Object
  Dim oSubFolder As Object
  
  'Loop through each file in the folder
  For Each oFile In oFolder.Files
  
    If UCase(oFile.Name) = UCase("vbaProject.bin") Then
      flg = True
      Exit Sub
    End If
  
  Next oFile
  
  'Loop through files in the subfolders
  If bIncludeSubFolders Then
    For Each oSubFolder In oFolder.SubFolders
      If flg = True Then Exit Sub
      Call RecursiveFolder(oSubFolder, aFiles, lFileCnt, True, flg)
    Next oSubFolder
  End If
  
End Sub
'https://tuhocvba.net/threads/folder-object-completed.421/post-4812
Sub DeleteFolder(ByVal lk As String)
  Dim FSO As Object
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  ''Xoa thu muc C:\Work
  FSO.GetFolder(lk).Delete
  Set FSO = Nothing
End Sub
'https://tuhocvba.net/threads/file-object-completed.409/post-2658
Sub DeleteFile(ByVal lk As String)
  Dim FSO As Object
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  ''Xoa file C:\Tmp\Report.xlsx
  FSO.GetFile(lk).Delete
  Set FSO = Nothing
End Sub
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Hiện thực hóa code của Euler, tôi cung cấp cho bạn chủ topic Tool sau, hi vọng bạn hài lòng. Code hết 3h.
Như vậy tổng thời gian tôi và Euler code hết 7h, gần bằng một ngày đi làm.
Tool:

OUTPUT: Là nơi di chuyển file tới. Yêu cầu không trùng đường dẫn với thư mục INPUT.
INPUT: Là nơi chứa các file macro hoặc không phải macro.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

giaiphapvba

Administrator
Thành viên BQT
Bạn @Binana thân mến. Theo qui định của diễn đàn, bạn có 7 ngày để phản hồi lại là yêu cầu của bạn đã được chúng tôi đáp ứng đúng yêu cầu hay chưa?
Mong bạn hiểu và hợp tác. Nếu không có phản hồi nào, chúng tôi hiểu yêu cầu này đã hoàn thành và trong các yêu cầu hỗ trợ nếu có sau này, chúng tôi sẽ từ chối hỗ trợ.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

Binana

Thành viên mới
Cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ ạ. Thú thật là em cũng chưa test được. Nhưng nhìn phần kết quả của anh @tuhocvba em thấy có vẻ đúng ấy.
Như vậy tổng thời gian tôi và Euler code hết 7h, gần bằng một ngày đi làm.
Em xin ghi nhận công sức mọi người bỏ ra. Cám ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ.
Về phần công sức mọi người bỏ ra. Cũng muốn hỗ trợ 1 phần. Nhưng do đợt dịch này. Bên em đang bị cắt giảm nhân sự. Thành ra cũng lăn tăn việc hỗ trợ hay không hỗ trợ.
Mạn phép cho em xin nợ. Thay vào đó em xin chia sẻ links diễn đàn trên các mạng xã hội để bạn bè và mọi người biết được không ạ?
Lần nữa em xin cám ơn nhiều
 

Euler

Mod
Thành viên BQT
Em xem tivi thì cũng biết rồi đấy. Các anh chị đang làm bên Nhật, được chính phủ hỗ trợ 20 triệu đồng/ người. Cái các anh chị thiếu thì không phải là tiền. Nhưng thời gian có giá trị của nó. Ghi nhận sự phản hồi của bạn, ghi nợ. Khi nào ăn nên làm ra thì nhớ đóng góp ủng hộ diễn đàn nhé.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top