[TikZ]Vẽ bảng biến thiên

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Gói lệnh cần:
Mã:
\usepackage{tikz,tkz-tab}
Cấu code như sau:
Mã:
\documentclass[12pt]{standalone}
\usepackage{tikz,tkz-tab}
\usetikzlibrary{intersections, calc, arrows.meta}
\usepackage[utf8]{vietnam} %thêm nếu trong bảng của bạn có tiếng việt
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\begin{document}
  \begin{tikzpicture}
  Lenh ve hinh
  \end{tikzpicture}
\end{document}
Mẫu 1:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Mã:
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit
    [lgt=2,espcl=0.02\linewidth] % tùy chọn
    {$x$/.8, $f’(x)$/.8, $f(x)$/2} % cột đầu tiên
    {$-\infty$,$+\infty$} % hàng 1 cột 2
    \tkzTabLine{,+,} % hàng 2 cột 2
    \tkzTabVar{-/ $-\infty$ , +/ $+\infty$} % hàng 3 cột 2
\end{tikzpicture}
 • lgt : độ rộng cột thứ nhất tính, 2 ở đây là 2cm.
 • espcl : độ rộng cột thứ hai
 • Và /.8, /.8, /2 tương ứng là chiều cao của 3 hàng.
 • Dấu +/ nghĩa là số ở trên, -/ nghĩa là số ở dưới.
Bài tập áp dụng:
Hãy vẽ bảng biến thiên sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Đáp án:
Mã:
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit
  [lgt=3,espcl=5] % tùy chọn
  {$x$/1.2, $f’(x)$/1, $f(x)$/2.5} % cột đầu tiên
  {$-\infty$, $-\dfrac{b}{2a}$, $+\infty$} % hàng 1 cột 2
  \tkzTabLine{,-,0,+,} % hàng 2 cột 2
  \tkzTabVar{+/ $+\infty$, -/ $-\dfrac{\Delta}{4a}$ , +/ $+\infty$} % hàng 3 cột 2
\end{tikzpicture}
Mẫu 2:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Mã:
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit
  [lgt=2,espcl=4] % tùy chọn
  {$x$/0.8,$f’(x)$/0.8, $f(x)$/2} % cột đầu tiên
  {$-\infty$,$x_0$,$+\infty$} % hàng 1 cột 2
  \tkzTabLine{,+,0,+,} % hàng 2 cột 2
  \tkzTabVar{-/ $-\infty$ , R/ , +/ $+\infty$} % hàng 3 cột 2 (2 điểm đầu)
  \tkzTabIma{1}{3}{2}{$f(x_0)$} % hàng 3 cột 2 (điểm giữa)
\end{tikzpicture}
Mẫu 3:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Mã:
\begin{tikzpicture}
  \tkzTab
  [lgt=2,espcl=4] % tùy chọn
  {$x$/1, $f’(x)$/0.8, $f(x)$/2} % cột đầu tiên
  {$-\infty$, $-\dfrac{d}{c}$, $+\infty$} % hàng 1 cột 2
  {,+,d,+,} % hàng 2 cột 2
  {-/ $\dfrac{a}{c}$, +D-/ $+\infty$ / $-\infty$, +/ $\dfrac{a}{c}$} % hàng 3 cột 2
\end{tikzpicture}
 • lgt : độ rộng cột thứ nhất tính, 2 ở đây là 2cm.
 • espcl : khoảng cách giữa các thành phần cột 2.
 • /1, /0.8, /2 tương ứng là độ rộng của 3 hàng.
 • Dấu +/ nghĩa là số ở trên, -/ nghĩa là số ở dưới.
 • d : dấu hai sọc đứng ở hàng 2 cột 2.
 • +D-/: phần tử ở giữa hàng 3 cột 2, D là hai sọc, + là ở trên, – là ở dưới.
Bài tập áp dụng:
Hãy vẽ bảng biến thiên như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Đáp án:
Mã:
\begin{tikzpicture}
  \tkzTab
  [lgt=2,espcl=2] % tùy chọn
  {$x$/0.8, $f’(x)$/0.8, $f(x)$/2} % cột đầu tiên
  {$-\infty$, $x_1$, $-\frac{e}{d}$, $x_2$, $+\infty$} % hàng 1 cột 2
  {,-,0,+,d,+,0,-,} % hàng 2 cột 2
  {+/ $+\infty$, -/ $f(x_1)$, +D-/ $+\infty$ / $-\infty$, +/ $f(x_2)$, -/ $-\infty$} % hàng 3 cột 2
\end{tikzpicture}
Mẫu 4:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Mã:
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit
  [lgt=2,espcl=1.5] % tùy chọn
  {$x$/1, $g(x)$/1} % cột 1
  {$0$,$1$,$2$,$3$} % hàng 1 cột 2
  \tkzTabLine{z, + , d , h , d , - , t} % hàng 2 cột 2
\end{tikzpicture}
 • lgt : độ rộng cột thứ nhất tính, 2 ở đây là 2cm.
 • espcl : khoảng cách giữa các thành phần cột 2.
 • /1, /1 tương ứng là độ rộng của 2 hàng.
 • d : dấu hai sọc đứng.
 • z : số 0 có đường đứt nét đứng cắt ngang.
 • h : gạch sọc
 • t : đường đứt nét đứng
Bài tập áp dụng: Hãy vẽ bảng biến thiên như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Đáp án:
Mã:
\begin{tikzpicture}
    \tkzTabInit
    {$x$ / 1 , $f(x)$ / 1}
    {$0$, $6$, $8$, $9$, $+\infty$}
    \tkzTabLine{z, -, d, h, d, , t, +, }
\end{tikzpicture}
Tham khảo từ:
 
Sửa lần cuối:

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Link download toàn bộ tài liệu ở đây:
 
Top