Thiết kế UserForm bài số 14: Vẽ đường thẳng trên UserForm

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Bài học thiết kế số 01
Bài học thiết kế số 02
Bài học thiết kế số 03 .
Bài học thiết kế số 04 .
Bài học thiết kế số 05 .
Bài học thiết kế số 06 .
Bài học thiết kế số 07 .
Bài học thiết kế số 08 .
Bài học thiết kế số 09 .
Bài học thiết kế số 10 .
Bài học thiết kế số 11 .
Bài học thiết kế số 12 xem .
Bài học thiết kế số 13 xem .
=========================
Trong bài học này, tôi sẽ giới thiệu mọi người cách tạo đường kẻ ngang trên UserForm.
Video thuyết minh:
Bạn cần đăng nhập để thấy đa phương tiện
File demo:
Cơ sở lý thuyết:
Và ở đây:
Nếu có sẵn Label trên US rồi, thì dùng code này:
Mã:
Private Sub UserForm_Initialize()
  With Label1
    .Height = 0.75
    .Caption = ""
    .BorderStyle = fmBorderStyleSingle
    .BorderColor = vbScrollBars 'vbScrollBars
  End With
End Sub
Hoặc: Dùng code tạo ra Label trên US rồi thiết định các thuộc tính cho nó.
Mã:
Private Sub UserForm_Initialize()
  Dim ob(1 To 5) As Object
  Dim i      As Integer
  
  For i = 1 To 5 Step 1
  Set ob(i) = Me.Controls.Add("Forms.label.1", "name_tuhocvba" & i, True)  'True: cho phep hien thi
  With ob(i)
    .Left = 5
    .Top = 30 + (i * 10)
    .Width = Me.Width - 15
    .Height = 0.75
    .Caption = "" 'Quan trong
    .BorderStyle = fmBorderStyleSingle 'Quan trong
    .BorderColor = vbScrollBars 'vbScrollBars 'Quan trong
  End With
  Next i
End Sub
 
Top