Thiết kế UserForm bài số 07: Điều khiển thanh cuộn bằng chuột giữa trên Userform cho Combobox

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Bài học thiết kế số 01
Bài học thiết kế số 02
Bài học thiết kế số 03 .
Bài học thiết kế số 04 .
Bài học thiết kế số 05 .
Bài học thiết kế số 06 .
_______________
Chúng ta đã học về Comboxbox ở mức độ cơ bản, nếu bạn chưa nhớ thì xem lại nhé.
Lần này cũng giống như Listbox, chúng ta sử dụng code của Module y hệt, ở phần UserForm chỉ thay đổi một chút mà thôi.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Đầu tiên các bạn hãy tạo một UserForm trên đó có Comboxbox để chúng ta thực hành nhé.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Để có dữ liệu thực hành thì chúng ta cần nạp dữ liệu cho nó:
Mã:
'Nap du lieu cho Combobox
Private Sub UserForm_Initialize()
  Dim i As Integer
  
  With Me.ComboBox1
    For i = 1 To 100 Step 1
    .AddItem "tuhocvba.net" & i
    Next i
  End With
End Sub
Nếu người dùng ấn vào dấu X trên UserForm để close UserForm, thì chúng ta không muốn chuột giữa điều khiển Combobox nữa, nên code sẽ là:
Mã:
'Close UserForm
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
   UnhookListBoxScroll
End Sub
Và phần thay đổi so với listbox chính là ở phần này, để điều khiển chuột cho combobox ta sử dụng code sau:
Mã:
Private Sub ComboBox1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
' start tthe hook
   'HookListBoxScroll
   HookListBoxScroll Me, Me.ComboBox1
End Sub
Chú ý dòng code số 4, tên đối tượng của ta là ComboBox1, không phải là Listbox nhé.
Phần code cho Module thì giống với , không có gì thay đổi.
Video minh họa:
Bạn cần đăng nhập để thấy đa phương tiện
File download:
 
Top