Thiết kế UserForm bài số 06: Điều khiển thanh cuộn bằng chuột giữa trên Userform cho listbox

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Bài học thiết kế số 01
Bài học thiết kế số 02
Bài học thiết kế số 03 .
Bài học thiết kế số 04 .
Bài học thiết kế số 05 .
________________
Trước đây các bạn đã được làm quen với Listbox ở mức cơ bản. Bạn có thể xem lại .
Chúng ta biết rằng khi dữ liệu quá nhiều, chúng ta mong muốn có thể sử dụng chuột giữa để cuộn lên cuộn xuống dữ liệu trong listbox.
Tuy nhiên điều này không thể thực hiện được trong VBA, do đó chúng ta phải sử dụng các hàm thư viện API trong window.
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó.
Video thuyết minh mục đích:
Bạn cần đăng nhập để thấy đa phương tiện
Code cho Module: Trình bày ở ngay bài viết dưới-do bài viết quá dài.

Trên UserForm chúng ta có listbox tên là: ListBox1
Code cho sự kiện di chuyển chuột khi chuột nằm trong ô listbox:
Mã:
Private Sub ListBox1_MouseMove( _
       ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, _
       ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
' start tthe hook
   'HookListBoxScroll
   HookListBoxScroll Me, Me.ListBox1
End Sub
Code cho sự kiện khi người dùng click vào dấu X để đóng UserForm:
Mã:
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
   UnhookListBoxScroll
End Sub
File demo download ở đây:

Code diễn đàn tham khảo ở đây, khá là nhiều và dễ hoa mắt:
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Code cho Module phần 1: (Tất cả các đoạn code cho Module để trong cùng một Module)
Mã:
'Enables mouse wheel scrolling in controls
Option Explicit

#If Win64 Then
  Private Type POINTAPI
    XY As LongLong
  End Type
#Else
  Private Type POINTAPI
      X As Long
      Y As Long
  End Type
#End If

Private Type MOUSEHOOKSTRUCT
  Pt As POINTAPI
  hWnd As Long
  wHitTestCode As Long
  dwExtraInfo As Long
End Type

#If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" _
                      Alias "FindWindowA" ( _
                              ByVal lpClassName As String, _
                              ByVal lpWindowName As String) As Long ' not sure if this should be LongPtr
  #If Win64 Then
    Private Declare PtrSafe Function GetWindowLongPtr Lib "user32" _
                      Alias "GetWindowLongPtrA" ( _
                              ByVal hWnd As LongPtr, _
                              ByVal nIndex As Long) As LongPtr
  #Else
    Private Declare PtrSafe Function GetWindowLong Lib "user32" _
                      Alias "GetWindowLongA" ( _
                              ByVal hWnd As LongPtr, _
                              ByVal nIndex As Long) As LongPtr
  #End If
  Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" _
                      Alias "SetWindowsHookExA" ( _
                              ByVal idHook As Long, _
                              ByVal lpfn As LongPtr, _
                              ByVal hmod As LongPtr, _
                              ByVal dwThreadId As Long) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function CallNextHookEx Lib "user32" ( _
                              ByVal hHook As LongPtr, _
                              ByVal nCode As Long, _
                              ByVal wParam As LongPtr, _
                              lParam As Any) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" ( _
                              ByVal hHook As LongPtr) As LongPtr ' MAYBE Long
  'Private Declare PtrSafe Function PostMessage Lib "user32.dll" _
  '                     Alias "PostMessageA" ( _
  '                             ByVal hwnd As LongPtr, _
  '                             ByVal wMsg As Long, _
  '                             ByVal wParam As LongPtr, _
  '                             ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr  ' MAYBE Long
  #If Win64 Then
    Private Declare PtrSafe Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
                              ByVal Point As LongLong) As LongPtr  '
  #Else
    Private Declare PtrSafe Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
                              ByVal xPoint As Long, _
                              ByVal yPoint As Long) As LongPtr  '
  #End If
  Private Declare PtrSafe Function GetCursorPos Lib "user32" ( _
                              ByRef lpPoint As POINTAPI) As LongPtr  'MAYBE Long
#Else
  Private Declare Function FindWindow Lib "user32" _
                      Alias "FindWindowA" ( _
                              ByVal lpClassName As String, _
                              ByVal lpWindowName As String) As Long
  Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32.dll" _
                      Alias "GetWindowLongA" ( _
                              ByVal hWnd As Long, _
                              ByVal nIndex As Long) As Long
  Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" _
                      Alias "SetWindowsHookExA" ( _
                              ByVal idHook As Long, _
                              ByVal lpfn As Long, _
                              ByVal hmod As Long, _
                              ByVal dwThreadId As Long) As Long
  Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" ( _
                              ByVal hHook As Long, _
                              ByVal nCode As Long, _
                              ByVal wParam As Long, _
                              lParam As Any) As Long
  Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" ( _
                              ByVal hHook As Long) As Long
  'Private Declare Function PostMessage Lib "user32.dll" _
  '                     Alias "PostMessageA" ( _
  '                             ByVal hwnd As Long, _
  '                             ByVal wMsg As Long, _
  '                             ByVal wParam As Long, _
  '                             ByVal lParam As Long) As Long
  Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
                              ByVal xPoint As Long, _
                              ByVal yPoint As Long) As Long
  Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" ( _
                              ByRef lpPoint As POINTAPI) As Long
#End If

Private Const WH_MOUSE_LL As Long = 14
Private Const WM_MOUSEWHEEL As Long = &H20A
Private Const HC_ACTION As Long = 0
Private Const GWL_HINSTANCE As Long = (-6)
'Private Const WM_KEYDOWN As Long = &H100
'Private Const WM_KEYUP As Long = &H101
'Private Const VK_UP As Long = &H26
'Private Const VK_DOWN As Long = &H28
'Private Const WM_LBUTTONDOWN As Long = &H201
Dim n As Long
Private mCtl As Object
Private mbHook As Boolean
#If VBA7 Then
  Private mLngMouseHook As LongPtr
  Private mListBoxHwnd As LongPtr
#Else
  Private mLngMouseHook As Long
  Private mListBoxHwnd As Long
#End If
   
Sub HookListBoxScroll(frm As Object, ctl As Object)
  Dim tPT As POINTAPI
  #If VBA7 Then
    Dim lngAppInst As LongPtr
    Dim hwndUnderCursor As LongPtr
  #Else
    Dim lngAppInst As Long
    Dim hwndUnderCursor As Long
  #End If
  GetCursorPos tPT
  #If Win64 Then
    hwndUnderCursor = WindowFromPoint(tPT.XY)
  #Else
    hwndUnderCursor = WindowFromPoint(tPT.X, tPT.Y)
  #End If
  If TypeOf ctl Is UserForm Then
    If Not frm Is ctl Then
        ctl.SetFocus
    End If
  Else
    If Not frm.ActiveControl Is ctl Then
       ctl.SetFocus
    End If
  End If
  If mListBoxHwnd <> hwndUnderCursor Then
    UnhookListBoxScroll
    Set mCtl = ctl
    mListBoxHwnd = hwndUnderCursor
    #If Win64 Then
      lngAppInst = GetWindowLongPtr(mListBoxHwnd, GWL_HINSTANCE)
    #Else
      lngAppInst = GetWindowLong(mListBoxHwnd, GWL_HINSTANCE)
    #End If
    ' PostMessage mListBoxHwnd, WM_LBUTTONDOWN, 0&, 0&
    If Not mbHook Then
      mLngMouseHook = SetWindowsHookEx( _
                      WH_MOUSE_LL, AddressOf MouseProc, lngAppInst, 0)
      mbHook = mLngMouseHook <> 0
    End If
  End If
End Sub

Sub UnhookListBoxScroll()
  If mbHook Then
    Set mCtl = Nothing
    UnhookWindowsHookEx mLngMouseHook
    mLngMouseHook = 0
    mListBoxHwnd = 0
    mbHook = False
  End If
End Sub
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Code cho Module phần 2: (Tất cả các đoạn code cho Module để trong cùng một Module)
Mã:
#If VBA7 Then
  Private Function MouseProc( _
              ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, _
              ByRef lParam As MOUSEHOOKSTRUCT) As LongPtr
    Dim idx As Long
    On Error GoTo errH
    If (nCode = HC_ACTION) Then
      #If Win64 Then
        If WindowFromPoint(lParam.Pt.XY) = mListBoxHwnd Then
          If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
            MouseProc = True
'            If lParam.hWnd > 0 Then
'              postMessage mListBoxHwnd, WM_KEYDOWN, VK_UP, 0
'            Else
'              postMessage mListBoxHwnd, WM_KEYDOWN, VK_DOWN, 0
'            End If
'            postMessage mListBoxHwnd, WM_KEYUP, VK_UP, 0
            If TypeOf mCtl Is Frame Then
              If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
              idx = idx + mCtl.ScrollTop
              If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                mCtl.ScrollTop = idx
              End If
            ElseIf TypeOf mCtl Is UserForm Then
              If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
              idx = idx + mCtl.ScrollTop
              If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                mCtl.ScrollTop = idx
              End If
            Else
              If lParam.hWnd > 0 Then idx = -1 Else idx = 1
              idx = idx + mCtl.ListIndex
              If idx >= 0 Then mCtl.ListIndex = idx
            End If
          Exit Function
          End If
        Else
          UnhookListBoxScroll
        End If
      #Else
        If WindowFromPoint(lParam.Pt.X, lParam.Pt.Y) = mListBoxHwnd Then
          If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
            MouseProc = True
'            If lParam.hWnd > 0 Then
'              postMessage mListBoxHwnd, WM_KEYDOWN, VK_UP, 0
'            Else
'              postMessage mListBoxHwnd, WM_KEYDOWN, VK_DOWN, 0
'            End If
'            postMessage mListBoxHwnd, WM_KEYUP, VK_UP, 0
            If TypeOf mCtl Is Frame Then
              If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
              idx = idx + mCtl.ScrollTop
              If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                mCtl.ScrollTop = idx
              End If
            ElseIf TypeOf mCtl Is UserForm Then
              If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
              idx = idx + mCtl.ScrollTop
              If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
                mCtl.ScrollTop = idx
              End If
            Else
              If lParam.hWnd > 0 Then idx = -1 Else idx = 1
              idx = idx + mCtl.ListIndex
              If idx >= 0 Then mCtl.ListIndex = idx
            End If
            Exit Function
          End If
        Else
          UnhookListBoxScroll
        End If
      #End If
    End If
    MouseProc = CallNextHookEx( _
                mLngMouseHook, nCode, wParam, ByVal lParam)
    Exit Function
errH:
    UnhookListBoxScroll
  End Function
#Else
  Private Function MouseProc( _
              ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, _
              ByRef lParam As MOUSEHOOKSTRUCT) As Long
    Dim idx As Long
    On Error GoTo errH
    If (nCode = HC_ACTION) Then
      If WindowFromPoint(lParam.Pt.X, lParam.Pt.Y) = mListBoxHwnd Then
        If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
          MouseProc = True
'          If lParam.hWnd > 0 Then
'          postMessage mListBoxHwnd, WM_KEYDOWN, VK_UP, 0
'          Else
'          postMessage mListBoxHwnd, WM_KEYDOWN, VK_DOWN, 0
'          End If
'          postMessage mListBoxHwnd, WM_KEYUP, VK_UP, 0
          
          If TypeOf mCtl Is Frame Then
            If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
            idx = idx + mCtl.ScrollTop
            If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
              mCtl.ScrollTop = idx
            End If
          ElseIf TypeOf mCtl Is UserForm Then
            If lParam.hWnd > 0 Then idx = -10 Else idx = 10
            idx = idx + mCtl.ScrollTop
            If idx >= 0 And idx < ((mCtl.ScrollHeight - mCtl.Height) + 17.25) Then
              mCtl.ScrollTop = idx
            End If
          Else
            If lParam.hWnd > 0 Then idx = -1 Else idx = 1
            idx = idx + mCtl.ListIndex
            If idx >= 0 Then mCtl.ListIndex = idx
          End If
          Exit Function
        End If
      Else
        UnhookListBoxScroll
      End If
    End If
    MouseProc = CallNextHookEx( _
    mLngMouseHook, nCode, wParam, ByVal lParam)
    Exit Function
errH:
    UnhookListBoxScroll
  End Function
#End If
 
 • Like
Reactions: PVH

dkkx3a

Yêu THVBA
Xin chủ topic cho mình khỏi: Khi sử dụng code này thì lúc mình thoát Form bằng ESC, hoặc các nút bấm (OK, cancel,...) thì có cần đưa code UnhookListBoxScroll vào không ạ, nếu không đưa nó có chiếm tài nguyên và làm lag chương trình không ạ? Cảm ơn!
 

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Xin chủ topic cho mình khỏi: Khi sử dụng code này thì lúc mình thoát Form bằng ESC, hoặc các nút bấm (OK, cancel,...) thì có cần đưa code UnhookListBoxScroll vào không ạ, nếu không đưa nó có chiếm tài nguyên và làm lag chương trình không ạ? Cảm ơn!
Vậy theo bạn, tại sao ở bài #1 lại có đoạn code này, để làm gì?
Mã:
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
   UnhookListBoxScroll
End Sub
Trả lời câu hỏi trên, tự nhiên bạn có câu trả lời cho câu hỏi của bản thân.
 
Top