Thao tác với file zip bằng VBA

vanthanhVBA

Thành viên
Admin tuhocvba và BTV Euler đã sử dụng ý tưởng của bạn @USA_Covid19 và hoàn thành .
Tôi thấy cần thiết phải lập một chủ đề bàn về thao tác với file zip. Khi có kiến thức nền tảng này, tôi nghĩ việc tạo Tool để unlock file macro bằng VBA giống như bạn vothanhthu đã làm là điều dễ thực hiện nếu chúng ta được cung cấp logic xử lý hợp lý giống như cách bạn USA_Covid19 nêu ý kiến.

Về cơ bản VBA không cung cấp cho chúng ta các phương thức để nén hay giải nén một file. Vì vậy trên máy tính của các bạn nên có một phần mềm nén (giải nén) ví dụ như winrar hay 7zip. Thông qua VBA chúng ta sẽ "nhờ" các phần mềm này thực hiện công việc nén hay giải nén, nhờ đó mà công việc được tự động hóa.

Hàm nén:
Mã:
Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal ms As Long)

'Nen file
Public Function makezip(ByVal ZipPath, ByRef FileArray) As Boolean
  On Error GoTo Err_Handler
  'Khai bao bien so
  Dim FSO, sh, file, num, zipFolder
  
  'Khoi tao object
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set sh = CreateObject("Shell.application")
  
  'Neu ton tai file zip trung ten thi thuc hien xoa
  If FSO.FileExists(ZipPath) = True Then
    FSO.DeleteFile ZipPath
  End If
  
  'Tao file zip rong
  With FSO.CreateTextFile(ZipPath, True)
    .Write "PK" & Chr(5) & Chr(6) & String(18, 0)
    .Close
  End With
  
  'Copy doi tuong nen toi file zip
  num = 0
  
  'Luu duong dan file zip
  Set zipFolder = sh.Namespace(FSO.GetAbsolutePathName(ZipPath))
  
  'Copy file vao file nen zip
  For Each file In FileArray
    If CStr(file) <> "" Then
    file = FSO.GetAbsolutePathName(file)
    
    'Copy vao folder zip
    zipFolder.CopyHere (file)
    
    'So luong file trong file nen
    num = num + 1
    End If
  Next
  
  'Viec copy file vao file nen ket thuc
  Do Until zipFolder.Items().Count = num
    Sleep 100
  Loop
  
  'Gia tri tra ve
  makezip = True
  
  'Ket thuc
  Set FSO = Nothing
  Set sh = Nothing
  
Exit_makezip:
  makezip = False
  Exit Function
  
Err_Handler:
  MsgBox Err.Description
  Resume Exit_makezip

End Function

'Thuc hien nen file
Public Sub testZip()
  'Khai bao bien so
  Dim ret As Boolean
  Dim filepath As Variant

  'Doi tuong nen
  Dim files(0)
  
  'Nhap duong dan thu muc chua file nen hoac file can nen
  files(0) = "C:\VBA\TreeView 026_3.xlsm"
  
  'file nen bao gom ca duoi zip
  filepath = "C:\VBA\TreeView 026_3.zip"
  
  'Thuc hien nen
  ret = makezip(filepath, files)

End Sub
(Còn nữa)
Nguồn tham khảo:
 

PTHhn

Thành viên
Hay nhỉ, tôi thử nén cả thư mục mà cũng được:
Mã:
files(0) = "D:\VBA\TUHOCVBA2020"
filepath = "D:\VBA\TUHOCVBA.zip"
 

Yukino Ichikawa

Thành viên
Hàm giải nén:
Mã:
'Giai nen file zip
Public Function unzipman(ByVal filepath As Variant, ByVal meltpath As Variant) As Boolean
  On Error GoTo Err_Handler
  'Kiem tra folder giai nen da ton tai hay chua, neu chua thi tao ra
  Dim FSO As Object
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  If FSO.FolderExists(meltpath) Then
  Else
    MkDir meltpath
  End If
  Set FSO = Nothing
  
  'Giai nen
  With CreateObject("Shell.Application")
   .Namespace(meltpath).CopyHere .Namespace(filepath).Items
  End With
  
  'Gia tri tra ve
  unzipman = True

Err_unzipman:
  unzipman = False
  Exit Function
  
Err_Handler:
  MsgBox Err.Description
  Exit Function
End Function

'Test giai nen
Sub testmelting()
  'Khai bao bien so
  Dim filepath As Variant
  Dim meltpath As Variant
  Dim ret As Boolean
  
  'Chi dinh duong dan
  filepath = "C:\VBA\Book1.zip" 'File zip
  meltpath = "C:\Users\user\Documents\THVBA" 'Folder giai nen-folder nay chua he ton tai, chuong trinh se phai tao ra folder nay
  
  'Thuc hien giai nen zip
  ret = unzipman(filepath, meltpath)
End Sub
Nguồn:
 

USA_Covid19

Thành viên tích cực
Các bước mở khóa vba dạng password và unviewble theo logic của mình làm trên vbnet như sau:
-Bỏ mật khẩu mở nếu có (dạng mật khẩu open đặc Biệt nếu có)
-Nén file
-Giải nén
-Tìm các chuỗi DBP.. và vị trí của nó trong file bin.
-Thay thế các chuỗi đó thành 0A.....hoặc 0D
-Nén lại-> đưa về excel !
 

USA_Covid19

Thành viên tích cực
Bằng cách nén và giải nén các bạn thử bài toán: Không cần mở khóa file excel mà vẫn
-Lấy Được tên sheet
-Cao hơn nữa là mở khoá tất cả các sheet.
-Xác định sheet chứa mật khẩu hay không !
 

giaiphapvba

Administrator
Thành viên BQT
Các ý kiến của @USA_Covid19 còn mơ hồ, chưa đủ chi tiết để người code tiến hành làm.
Ví dụ đối với việc lấy tên sheet của file excel mà không mở trực tiếp file excel đó, ta làm như sau.
Ví dụ tôi có file là :
tuhocvba.xlsm
Bước 1: Copy file đổi tên thành tuhocvba.xlsm.zip
Bước 2: Thực hiện giải nén file zip trên ra thư mục A.
Bước 3: Mở file A\xl\workbook.xml
Bước 4: Tên các sheet của file excel được ghi trong file xml ở trên, có cấu trúc là:
Mã:
<sheet name="THVBA1" sheetId="1" r:id="rId1"/>
<sheet name="Dialog1" sheetId="5" state="veryHidden" r:id="rId2"/>
<sheet name="THVBA2" sheetId="4" r:id="rId3"/>
<sheet name="THVBA3" sheetId="6" r:id="rId4"/>
Nhiệm vụ của người lập trình là đọc nội dung trên và trả về danh sách tên sheet: THVBA1, Dialog1, THVBA2, THVBA3.
Nguồn tham khảo:
 

vqlongbn

Thành viên mới
Set zipFolder = sh.Namespace(FSO.GetAbsolutePathName(ZipPath))
các bạn có thể giải thích giúp mình đoạn code dòng 28 này trên post #1 được không
theo mình tự tìm hiểu thì sh.namespace sẽ trả về 1 folder theo đường dẫn trong ( ), nhưng khi mình tự viết code test thì báo lỗi type mismatch tại dòng 6
Mã:
Sub testShellNameSpace()
  Dim oShell As Object
  Dim oFolder As Folder

  Set oShell = CreateObject("Shell.application")
  Set oFolder = oShell.Namespace(ThisWorkbook.Path & "\hi")

  MsgBox oFolder.Name
  
End Sub
Thanks.


//mình sửa dòng thứ 3 thành Dim oFolder thì hết lỗi type mismatch nhưng lại báo lỗi Object doesn't support this property or method ở dòng msgbox
 
Sửa lần cuối:

Ngày Mới

Thành viên tích cực
@vqlongbn Bạn thử dùng FSO thay cho Shell thử xem
Mã:
Sub testShellNameSpace()
  Dim FSO As Object
  Dim oFolder As Folder
  
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set oFolder = FSO.GetFolder(ThisWorkbook.Path & "\hi")

  MsgBox oFolder.Name
End Sub
 

Yukino Ichikawa

Thành viên
Khi không biết rõ là gì, bạn chỉ cần viết:
Mã:
Dim oFolder
Khi khai báo như vậy thì nó trở thành biến variant.
Nếu bạn muốn lấy tên folder thì dùng thuộc tính Title
Mã:
MsgBox oFolder.Title
Nguồn tham khảo:
 

vqlongbn

Thành viên mới
@vqlongbn Bạn thử dùng FSO thay cho Shell thử xem
Mã:
Sub testShellNameSpace()
  Dim FSO As Object
  Dim oFolder As Folder
 
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set oFolder = FSO.GetFolder(ThisWorkbook.Path & "\hi")

  MsgBox oFolder.Name
End Sub
cảm ơn bác, mình dùng FSO thì OK, cái mình không hiểu là tại sao cùng trả về 1 folder mà FSO dùng được .name còn Shell thì lại không đó
Khi không biết rõ là gì, bạn chỉ cần viết:
Mã:
Dim oFolder
Khi khai báo như vậy thì nó trở thành biến variant.
Nếu bạn muốn lấy tên folder thì dùng thuộc tính Title
Mã:
MsgBox oFolder.Title
Nguồn tham khảo:
mình hiểu rồi, cảm ơn bác
 
Top