thắc mắc về click/fireevent trong VBA Code điều khiển IE

prosentense

Thành viên mới
Em chào admin và các bạn trên forum.

Sau khi đọc các bài viết, tài liệu hướng dẫn trên forum, em cảm nhận thấy việc điều khiển IE bằng VBA thật sự rất hấp dẫn. Qua quá trình tìm hiểu thì em đang có thắc mắc về cách bấm click / fireevent trong VBA để chọn 1 đối tượng nào đó trên web.

Em xin tóm tắt vấn đề như sau :
1. chuẩn bị:
website thực hành
:
thư viện cài đặt: Microsoft HTML Object Library + Microsoft Internet Controls

2. Mong muốn đạt được

Sau khi vào website, kéo xuống phía dưới thì ta sẽ gặp 1 ô highlight đỏ như ở bên dưới.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Em muốn chọn dòng Refugees

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Sau khi chọn xong thì trang web sẽ tự động load tiếp ra 1 ô "Which Refugee program ?"

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

3. Vấn đề đặt ra

Khi tìm tòi và viết code, em đã chọn được dòng Refugees nhưng web không load ra ô "Which Refugee program ?"

4. Sự nghi ngờ và cần trợ giúp


Em đã quote đoạn code của em ở bên dưới

Em đã thử đổi code .fireevent("onchange") thành .click nhưng vẫn không thành công

Mong các ad/ anh chị bỏ chút thời gian để giúp em ạ

----
Sau đây là code của em
---------
Mã:
Sub test()
Dim ie As New InternetExplorer
Dim webdata As HTMLDocument
Dim innerdata As IHTMLElementCollection
Dim inps As IHTMLElementCollection
Dim inp As IHTMLElement
Dim i As Long

  With ie
    .Visible = True
    .navigate "https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-processing-times.html"
  End With
  
While ie.readyState <> 4 Or ie.Busy: DoEvents: Wend
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:05"))
 
Set webdata = ie.document
Set inp = webdata.getElementById("wb-auto-24")
With inp
.selectedIndex = 4
.FireEvent ("onchange")
End With

End Sub
 
Top