So sánh .mdb và .accdb

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Đây là hai loại định dạng file cơ sở dữ liệu access.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Trước hết chúng ta cần quan tâm ngay tới việc VBA excel sẽ truy cập tới hai file như thế nào, chúng ta nhận thấy về ba thông số cơ bản để truy cập thì nó chỉ khác nhau ở phần Provider mà thôi.
Về khai báo thư viện trên excel thì đều cần ADO 2.x trở lên.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Tuy nhiên do file .accdb được mã hóa mật khẩu cho nên bình thường thì excel VBA không thể truy cập được, vì vậy khi thiết định mật khẩu cho access lưu ý điểm sau.
Truy cập vào Options -> Client Settings
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Khi chọn như trên và sau đó thiết định mật khẩu cho access thì VBA excel mới có thể truy cập được file .accdb
Nguồn:
Mã:
https://stackoverflow.com/questions/44564460/connect-password-protected-access-file
Về so sánh giữa .accdb và .mdb thì các bạn xem thêm ở đây:
Mã:
https://support.office.com/vi-vn/article/t%C3%B4i-n%C3%AAn-du%CC%80ng-%C4%91i%CC%A3nh-da%CC%A3ng-t%C3%AA%CC%A3p-access-na%CC%80o-012d9ab3-d14c-479e-b617-be66f9070b41
Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu mọi người sử dụng .accdb, vì đây là định dạng mới. Tuy rằng định dạng .mdb vẫn còn được hỗ trợ nhưng chưa biết tới thời điểm nào thì Microsoft sẽ từ bỏ nó.
 
Top