Sheets và Worksheets khác nhau như thế nào?

Yukino Ichikawa

Thành viên
Khi chúng ta thao tác với Worksheets chúng ta tìm thấy code như sau:
Mã:
Sub Sample1()
    Worksheets("Sheet1").Activate
End Sub
Cùng thao tác đó ta lại có code như sau:
Mã:
Sub Sample1()
    Sheets("Sheet1").Activate
End Sub
Vậy Worksheetssheets khác nhau như thế nào?

sheets không chỉ là Worksheets
Chúng ta thường dùng tên gọi chung là sheets. Nhưng Excel lại có rất nhiều loại sheet.
Ví dụ GraphSheet.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Ngoài ra, nếu dùng Macro của Excel 4.0 chúng ta còn có ModuleSheet.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Nếu chúng ta dùng macro của Excel 5.0 thời Windows 95 ta còn có DiaglogSheet
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Và sheet mà chúng ta thường làm việc là Worksheet:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Như vậy Sheets là tập hợp tất cả các thể loại sheet mà tôi vừa nhắc tới ở trên.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Và thông thước thì chúng ta làm việc với loại sheet là worksheet.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnhTrích dịch từ:
 
Top