Nhờ giúp đỡ về Array trong VB.Net

sown9x

Thành viên mới
em đang có 1 đoạn code phía dưới, em khai báo 1 biến array toàn cục. Vấn đề em thắc mắc và cần trợ giúp như sau:
1. dữ liệu của array MN() được lấy từ sub tinh_actan, có dùng chung cho sub loc không?
2. làm thế nào để hàm "dongi = Application.Match(GOC1, Range(NM(1, 3), NM(45, 3)), 1) " hoạt động đúng trên nền Vb net ?
có thể giúp em về đoạn mã và khai báo hàm array đúng ạ
-----------
Rất mong mọi người giúp em. Em xin trân thành cám ơn
Mã:
Dim MN()
Sub TINH_ACTAN()
Dim app As Excel.Application
    Dim wb As Excel.Workbook
    Call Selection_excel.exapp(app, wb)
    Dim sh As Excel.Worksheet = wb.ActiveSheet
    Dim BDN_MX As Excel.Range
    Dim dd As Integer
    dd = sh.Range("A4").Value
    BDN_MX = sh.Range("C" & dd + 1 & ":D" & dd + 45)
        ReDim MT_MX(0 To BDN_MX.Rows.Count, 0 To 3)
    For k = 1 To BDN_MX.Rows.Count
      MN(k, 1) = BDN_MX(k, 1) : MN(k, 2) = BDN_MX(k, 2) : MN(k, 3) = BDTT_TINH.actan(BDN_MX(k, 1).VALUE, BDN_MX(k, 2).VALUE)
NEXT K
END SUB
Sub loc(ByVal n As Double, ByVal m As Double, NM As RANGE, ByRef hsat As Double)
    Dim n1, n2, m1, m2, l1, l2, goc2, goc3, gox1, gox2 As Double
    Dim dongi As Integer
    Dim GOC1, NUMU As Double
    GOC1 = Val(actan(n, m))
    dongi = Application.Match(GOC1, Range(NM(1, 3), NM(45, 3)), 1)
msgbox (dongi)
end sub
 

NhanSu

Thành Viên Nổi Bật

Mình không rõ về VB.NET, chỉ tìm hiểu về C# thôi nhưng mình nghĩ VB.NET cũng tương tự.
1. Câu trả lời là được. Array MN() là biến thành viên của class thì mọi method trong class đều có thể truy xuất.
2. Bạn cần thay Application.Match thành ExcelApp.Match với ExcelApp là một object Excel.Application. Có thể dùng 1 biến thành viên của class để dùng chung cho cả 2 method trên.
 
Top