Mã hóa-Giải mã VBA

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Mã:
'Ta can thu vien .NET Framework(mscorlib.dll) de chuyen UTF-8 sang MD5/SHA1
'De chuyen Hex16/Base64 ta su dung thu vien Microsoft XML
'Cu the tren may tinh Euler dang test la Win 10 64bit, office 365 32bit thi Euler tich chon thu vien sau:
'Microsoft XML 6.0 (Neu Win 7 tro ve truoc thi la v2.0, tu Win 8 tro di la v6.0)
'mscorlib.dll(.NET Framework)
'Nguon bai viet: https://www.nextdoorwith.info/wp/se/imptech/vba-encode-sample/

 
Sub test()
 
  'Input la data string UTF-8
  Dim encoding As New utf8encoding
  
  Dim inbytes() As Byte
  Dim str As String
  Dim outbytes() As Byte
  Dim digester As Variant
  Dim hashbytes() As Byte
 
  'Doi tuong thi nghiem
  Dim instring As String
  instring = "Euler_THVBA"
  Debug.Print "input : " & instring
  inbytes = encoding.GetBytes_4(instring)
  
  Debug.Print "Hex ============="
  
  str = encodeToHex(inbytes)
  Debug.Print "encode : " & str
  Debug.Print "decode : " & encoding.GetString(decodeFromHex(str))
 
  Debug.Print "Base64 =========="
  
  str = encodeToBase64(inbytes)
  Debug.Print "encode : " & str
  Debug.Print "decode : " & encoding.GetString(decodeFromBase64(str))
  
  Debug.Print "Digest =========="
  
  Set digester = New MD5CryptoServiceProvider 'mscorlib.dllが必要
  hashbytes = digester.ComputeHash_2(inbytes)
  Debug.Print "MD5  : " & encodeToHex(hashbytes)
  
  Set digester = New SHA1CryptoServiceProvider 'mscorlib.dllが必要
  hashbytes = digester.ComputeHash_2(inbytes)
  Debug.Print "SHA-1 : " & encodeToHex(hashbytes)
  
  Set digester = New SHA256Managed 'mscorlib.dllが必要
  hashbytes = digester.ComputeHash_2(inbytes)
  Debug.Print "SHA-256: " & encodeToHex(hashbytes)
  
End Sub
 
'Chuyen sang Hex 16
Function encodeToHex(bytes() As Byte)
  encodeToHex = encode("bin.Hex", bytes)
End Function
 
'Chuyen sang Base74
Function encodeToBase64(bytes() As Byte)
  encodeToBase64 = encode("bin.base64", bytes)
End Function
 
'Giai ma Hex16
Function decodeFromHex(text As String)
  decodeFromHex = decode("bin.Hex", text)
End Function
 
'Giai ma BASE64
Function decodeFromBase64(text As String)
  decodeFromBase64 = decode("bin.base64", text)
End Function
 
'Ma hoa
Function encode(dataType As String, bytes() As Byte)
  Dim oXmlDoc As New DOMDocument60 'Can khai bao thu vien Microsoft XML
  With oXmlDoc
    .LoadXML ("<root />")
    .DocumentElement.dataType = dataType
    .DocumentElement.nodeTypedValue = bytes
  End With
  encode = Replace(oXmlDoc.DocumentElement.text, vbLf, "")
End Function
 
'Giai ma
Function decode(dataType As String, text As String)
  Dim oXmlDoc As New DOMDocument60 'Can khai bao thu vien Microsoft XML
  With oXmlDoc
    .LoadXML ("<root />")
    .DocumentElement.dataType = dataType
    .DocumentElement.text = text
  End With
  decode = oXmlDoc.DocumentElement.nodeTypedValue
End Function
Kết quả chạy code:
Mã:
input : Euler_THVBA
Hex =============
encode : 45756c65725f5448564241
decode : Euler_THVBA
Base64 ==========
encode : RXVsZXJfVEhWQkE=
decode : Euler_THVBA
Digest ==========
MD5  : 0196608ee43c9ef6a8cf4a2a3b34be9f
SHA-1 : 5e8be63560441aec253d7dd49a712df8c179def6
SHA-256: 1e22772a84dcd78f95e05ac41376d08112fb2b5b44aef56eab93ceacf0659745
 

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Trong khả năng hiểu biết của tôi thì tôi không biết. Nếu bạn có thông tin gì mới, hãy chia sẻ trong topic này. Cảm ơn bạn,
 
 • Love
Reactions: CRV

NhanSu

SMod
Thành viên BQT
MD5, SHA là những hàm băm (hash). Các hàm này nhận giá trị đầu vào là chuỗi byte có độ dài bất kỳ, đầu ra là chuỗi có độ dài cố định, hai chuỗi byte khác nhau sẽ cho ra mã băm khác nhau (cũng có thể có ngoại lệ gọi là hash collision). Về lý thuyết, các hàm này là mã hóa một chiều, không thể giải được. Các chương trình, web site giải mã các hàm này thường đã lưu sẵn bảng tra cứu để trả về giá trị ban đầu hoặc dùng kiểu vét cạn. MD5 tạo ra chuỗi 16 bytes = 128 bits tương đương với 2^128 xấp xỉ 3*10^38 giá trị khác nhau, hiện nay đã không còn an toàn do các hệ thống máy tính có tốc độ xử lý rất nhanh. Các hàm băm có nhiều ứng dụng:
- Dùng để so sánh 2 file: trang web cung cấp file kèm mã băm, người dùng tải file xuống rồi dùng chương trình của Euler tính toán mã băm của file nhận, nếu mã băm giống nhau là 2 file cũng giống nhau.
- Dùng để xác thực mật khẩu: nếu chương trình lưu mật khẩu người dùng thì nguy cơ bị crack rất cao, thay vào đó chương trình sẽ lưu mã băm của mật khẩu. Khi người dùng nhập mật khẩu, chương trình tính mã băm và so sánh với mã băm đã lưu để xác thực.
 

quanghuybk

Yêu THVBA
Em có một file đặt pass, đã thử bẻ khóa bằng sửa file vbaProject.bin = hxd nhưng không ăn thua. Nhờ các anh unlock giúp em file này. Em cần code để tham khảo.
 
Sửa lần cuối:

Saigon Cảnh Quan

Yêu THVBA nhất
Em có một file đặt pass, đã thử bẻ khóa bằng sửa file vbaProject.bin = hxd nhưng không ăn thua. Nhờ các anh unlock giúp em file này. Em cần code để tham khảo.
đã mở pass cho ad. (Pass, nếu có: HLVD)
 
Top