Lỗi Path/File access error

Em chào các anh chị và các bạn,
Em muốn hỏi lỗi Path/File access error có cách gì khắc phục không ạ.

Chả là em làm code xuất File mới từ Workbook đang làm việc (Lấy 1 sheet trong WB). Nhưng Folder của em nó tên tiếng Việt nên nó báo lỗi này. Đọc khắp mạng mà không có cách khắc phục. Không biết có bạn nào biết không ạ, hay bắt buộc phải đặt tên Folder không dấu.
 
Sửa lần cuối:
Em chào các anh chị và các bạn,
Em muốn hỏi lỗi Path/File access error có cách gì khắc phục không ạ.

Chả là em làm code xuất File mới từ Workbook đang làm việc (Lấy 1 sheet trong WB). Nhưng Folder của em nó tên tiếng Việt nên nó báo lỗi này. Đọc khắp mạng mà không có cách khắc phục. Không biết có bạn nào biết không ạ, hay bắt buộc phải đặt tên Folder không dấu.
đưa file lỗi lên! hoặc code!
 
đưa file lỗi lên! hoặc code!
Xuất File mới có tên là So_ban_hang.xlsx từ sheet Ban_hang_KV của File đang làm việc và đặt trong thư mục có dấu tiếng việt.

Sub Xuat_File_moi
Dim DesktopPath1 As String, MyPath As String
Dim Fso As Object
DesktopPath1 = CreateObject("WScript.Shell").specialfolders("Desktop") & "\"
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
MyPath = ThisWorkbook.Path & "\"
With Application
.ScreenUpdating = False
.DisplayAlerts = False
Worksheets("Ban_hang_KV").Copy
ActiveSheet.Name = "Ban_hang"
ActiveWorkbook.Close True, MyPath & "So_ban_hang.xlsx"
.ScreenUpdating = True
.DisplayAlerts = True
End With

End Sub
 
Xuất File mới có tên là So_ban_hang.xlsx từ sheet Ban_hang_KV của File đang làm việc và đặt trong thư mục có dấu tiếng việt.

Sub Xuat_File_moi
Dim DesktopPath1 As String, MyPath As String
Dim Fso As Object
DesktopPath1 = CreateObject("WScript.Shell").specialfolders("Desktop") & "\"
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
MyPath = ThisWorkbook.Path & "\"
With Application
.ScreenUpdating = False
.DisplayAlerts = False
Worksheets("Ban_hang_KV").Copy
ActiveSheet.Name = "Ban_hang"
ActiveWorkbook.Close True, MyPath & "So_ban_hang.xlsx"
.ScreenUpdating = True
.DisplayAlerts = True
End With

End Sub

Thử code này!

Mã:
Sub btnbaocaocathang_Click()
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False

      Dim thiswb As Workbook
      Dim wb As Workbook
      Dim MyPath As String
      
      MyPath = ThisWorkbook.Path
      Set thiswb = ThisWorkbook

      thiswb.Sheets("Ban_hang_KV").Copy
      ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=MyPath & "\So_ban_hang.xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
    
      Set wb = Workbooks.Open(MyPath & "\So_ban_hang.xlsx")
      
      wb.Sheets("Ban_hang_KV").Name = "Ban_hang"
      
      
      'wb.Close savechanges:=True ' them dong nay de luu dong wb luon
      
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 
Em chào các anh chị và các bạn,
Em muốn hỏi lỗi Path/File access error có cách gì khắc phục không ạ.

Chả là em làm code xuất File mới từ Workbook đang làm việc (Lấy 1 sheet trong WB). Nhưng Folder của em nó tên tiếng Việt nên nó báo lỗi này. Đọc khắp mạng mà không có cách khắc phục. Không biết có bạn nào biết không ạ, hay bắt buộc phải đặt tên Folder không dấu.
Khi đường dẫn là tiếng việt thì rất hay bị lỗi ấy. Theo mình phỏng đoán thì đó cũng là 1 trong những nguyên nhân. Bạn thử với đường dẫn tiếng việt không dấu coi. Hoặc có thể trong file nhiều name rác
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Tất cả thành viên không giúp đỡ thành viên này.
Topic người ta giúp còn chưa trả lời hay cám ơn.
Viết bài thì không dùng thẻ code.

Ai giúp đỡ thành viên này, tôi ban nick ráng chịu.
 
Khi đường dẫn là tiếng việt thì rất hay bị lỗi ấy. Theo mình phỏng đoán thì đó cũng là 1 trong những nguyên nhân. Bạn thử với đường dẫn tiếng việt không dấu coi. Hoặc có thể trong file nhiều name rác
Thử code này!

Mã:
Sub btnbaocaocathang_Click()
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False

      Dim thiswb As Workbook
      Dim wb As Workbook
      Dim MyPath As String
    
      MyPath = ThisWorkbook.Path
      Set thiswb = ThisWorkbook

      thiswb.Sheets("Ban_hang_KV").Copy
      ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=MyPath & "\So_ban_hang.xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
  
      Set wb = Workbooks.Open(MyPath & "\So_ban_hang.xlsx")
    
      wb.Sheets("Ban_hang_KV").Name = "Ban_hang"
    
    
      'wb.Close savechanges:=True ' them dong nay de luu dong wb luon
    
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Cảm ơn bạn về sự trợ giúp hữu ích !
 
Top