Lỗi gọi phương thức từ Class

PKH

Yêu THVBA
Trong Class mình có các phương thức:
Mã:
 Public Event ImageUpdate As ImageUpdateHandler

  Public Delegate Sub ImageUpdateHandler(ByVal sender As Object, ByVal e As ImageUpdateEventArgs)

  Public Class ImageUpdateEventArgs
    Inherits EventArgs

    Private _image As Image

    Public ReadOnly Property Image As Image
      Get
        Return _image
      End Get
    End Property

    Public Sub New(ByVal i As Image)
      _image = i
    End Sub
  End Class
Trong Form mình gọi phương thức thì bị lỗi, bạn nào biết xin chỉ giúp!
Mã:
 Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    _radar = New Radar(PictureBox1.Width)
    _radar.numberOfSpirals = 3
    PictureBox1.Image = _radar.Image
    AddHandler _radar.ImageUpdate, New ImageUpdateHandler((AddressOf Me._radar_ImageUpdate))
    _radar.DrawScanInterval = speed
  End Sub
  Private Sub _radar_ImageUpdate(ByVal sender As Object, ByVal e As ImageUpdateEventArgs)
    PictureBox1.Image = e.Image
  End Sub
 

phuongnamhp92

Yêu THVBA
Bạn ko nói cụ thể lỗi gì thì cũng ko biết phải ktra thế nào
Dòng addhandler đóng mở ngoặc thừa 1 cặp rồi
AddHandler _radar.ImageUpdate, New ImageUpdateHandler((AddressOf Me._radar_ImageUpdate))
=>> sửa
(AddressOf Me._radar_ImageUpdate)
 
Top