Lấy tên sheet từ file đang đóng bằng ADO

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Chạy thủ tục cuối cùng trong code. Chú ý thiết định thư viện.
Mã:
Private cn_   As ADODB.Connection

Public Function connectDB(ByVal sDBPath As String, Optional ByVal bExistsHeaderRow As Boolean = True) As Long

  Dim sExistsHeaderRow  As String
  Dim sConnectionString  As String

  If bExistsHeaderRow = True Then
    sExistsHeaderRow = "Yes"
  Else
    sExistsHeaderRow = "No"
  End If

'  HDR=Yes===>Lay dong dau tien lam tieu de
'  IMEX = 1: Read only

  sConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
            "Data Source=" & sDBPath & ";" & _
            "Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;" & _
                "HDR=" & sExistsHeaderRow & ";" & _
                "IMEX=1;"""

On Error GoTo ERR_CONNECT_DB

  If cn_ Is Nothing Then
    Set cn_ = New ADODB.Connection
  End If

  If cn_.State <> adStateOpen Then
    cn_.Open sConnectionString
  End If

  connectDB = 0

  Exit Function

ERR_CONNECT_DB:
  Debug.Print Err.Number & ":" & Err.Description

  connectDB = Err.Number

End Function

Public Sub disconnectDB()

  If Not cn_ Is Nothing Then
    If cn_.State <> adStateClosed Then
      cn_.Close
    End If

    Set cn_ = Nothing
  End If

End Sub
Public Function getSheetNames(ByRef sSheetNames() As String) As Long

  Dim rs     As ADODB.Recordset
  Dim fld     As ADODB.Field
  Dim lCount   As Long
  Dim sTableName As String
  Dim i&

  getSheetNames = 0

On Error GoTo ERR_GET_SHEET_NAMES

  Set rs = cn_.OpenSchema(adSchemaTables)

  lCount = 0

  ReDim sSheetNames(lCount)

  Do Until (rs.EOF)
    sTableName = rs.Fields("TABLE_NAME").Value
    If InStr(1, sTableName, "P8_Criteria A" & "$", vbTextCompare) > 0 Then
      MsgBox sTableName
    End If
    
    If Right(sTableName, 1) = "$" Then
      'Ten sheet duoc xacs dinh la khong co $
      'Khi de auto filter, hoac chi dinh pham vi in, thi ten xuat ra co the co them _xlnm#, nen can phot lo chung

      'Bo ky tu $ o cuoi di
      sTableName = Left(sTableName, Len(sTableName) - 1)

      ReDim Preserve sSheetNames(lCount)

      sSheetNames(lCount) = sTableName

      lCount = lCount + 1
    End If

    rs.MoveNext
  Loop

ERR_GET_SHEET_NAMES:
  If Err.Number <> 0 Then
    getSheetNames = -Err.Number
  Else
    getSheetNames = lCount
  End If

  If Not rs Is Nothing Then
    If rs.State <> adStateClosed Then
      rs.Close
    End If

    Set rs = Nothing
  End If
 
End Function
'Nguon tham khao: https://z1000s.hatenablog.com/entry/2019/04/03/122123
'Thiet dinh thu vien Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library
'Thiet dinh thu vien Microsoft ActiveX Data Objects Recordset 6.0 Library
Public Sub getTargetSheetNameADO()

  Dim sTargetPath   As String
  Dim sSheetNames()  As String
  Dim i        As Long

  Dim sgStart     As Single
  Dim sgStop     As Single

  sgStart = Timer

  'Lay ten sheet name cua file duoi day:
  sTargetPath = "C:\VBA\tuhocvba.xlsx"

  Call connectDB(sTargetPath, False)

  Call getSheetNames(sSheetNames)

  For i = 0 To UBound(sSheetNames)
    Debug.Print sSheetNames(i)
  Next i

  Debug.Print ""

  Call disconnectDB

  sgStop = Timer

  Debug.Print "ADO   : " & Format$(sgStop - sgStart, "0.00 sec.")

End Sub
Các dòng code khai báo sớm mình muốn thay bằng kiểu như này:
Mã:
Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
Nhưng hiện tại đang bị lỗi. @NhanSu xem giúp mình nhé.
 

NhanSu

SMod
Thành viên BQT
@tuhocvba
Mã:
Option Explicit

Private cn_ As Object 

Public Function connectDB(ByVal sDBPath As String, Optional ByVal bExistsHeaderRow As Boolean = True) As Long

  Dim sExistsHeaderRow  As String
  Dim sConnectionString  As String

  If bExistsHeaderRow = True Then
    sExistsHeaderRow = "Yes"
  Else
    sExistsHeaderRow = "No"
  End If

'  HDR=Yes===>Lay dong dau tien lam tieu de
'  IMEX = 1: Read only

  sConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
            "Data Source=" & sDBPath & ";" & _
            "Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;" & _
                "HDR=" & sExistsHeaderRow & ";" & _
                "IMEX=1;"""

On Error GoTo ERR_CONNECT_DB

  If cn_ Is Nothing Then
    Set cn_ = CreateObject("ADODB.Connection") 
  End If

  If cn_.State <> 1 Then
    cn_.Open sConnectionString
  End If

  connectDB = 0

  Exit Function

ERR_CONNECT_DB:
  Debug.Print Err.Number & ":" & Err.Description

  connectDB = Err.Number

End Function

Public Sub disconnectDB()

  If Not cn_ Is Nothing Then
    If cn_.State <> 0 Then
      cn_.Close
    End If

    Set cn_ = Nothing
  End If

End Sub
Public Function getSheetNames(ByRef sSheetNames() As String) As Long

  Dim rs     As Object
  Dim fld     As Object
  Dim lCount   As Long
  Dim sTableName As String
  Dim i&

  getSheetNames = 0

On Error GoTo ERR_GET_SHEET_NAMES

  Set rs = cn_.OpenSchema(20)

  lCount = 0

  ReDim sSheetNames(lCount)

  Do Until (rs.EOF)
    sTableName = rs.Fields("TABLE_NAME").Value
    If InStr(1, sTableName, "P8_Criteria A" & "$", vbTextCompare) > 0 Then
      MsgBox sTableName
    End If
    
    If Right(sTableName, 1) = "$" Then
      'Ten sheet duoc xacs dinh la khong co $
      'Khi de auto filter, hoac chi dinh pham vi in, thi ten xuat ra co the co them _xlnm#, nen can phot lo chung

      'Bo ky tu $ o cuoi di
      sTableName = Left(sTableName, Len(sTableName) - 1)

      ReDim Preserve sSheetNames(lCount)

      sSheetNames(lCount) = sTableName

      lCount = lCount + 1
    End If

    rs.MoveNext
  Loop

ERR_GET_SHEET_NAMES:
  If Err.Number <> 0 Then
    getSheetNames = -Err.Number
  Else
    getSheetNames = lCount
  End If

  If Not rs Is Nothing Then
    If rs.State <> 0 Then
      rs.Close
    End If

    Set rs = Nothing
  End If

End Function
'Nguon tham khao: https://z1000s.hatenablog.com/entry/2019/04/03/122123
'Thiet dinh thu vien Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library
'Thiet dinh thu vien Microsoft ActiveX Data Objects Recordset 6.0 Library
Public Sub getTargetSheetNameADO()

  Dim sTargetPath   As String
  Dim sSheetNames()  As String
  Dim i        As Long

  Dim sgStart     As Single
  Dim sgStop     As Single

  sgStart = Timer

  'Lay ten sheet name cua file duoi day:
  sTargetPath = ThisWorkbook.FullName

  Call connectDB(sTargetPath, False)

  Call getSheetNames(sSheetNames)

  For i = 0 To UBound(sSheetNames)
    Debug.Print sSheetNames(i)
  Next i

  Debug.Print ""

  Call disconnectDB

  sgStop = Timer

  Debug.Print "ADO   : " & Format$(sgStop - sgStart, "0.00 sec.")

End Sub
 
Top