Hỏi về hàm InStr khi tìm chuỗi Unicode trong chuỗi Unicode

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

namvh

Yêu THVBA

Các bác cho hỏi: ở file trên, với code VBA như sau:
Mã:
Sub timChuoi()

  s = UniConvert("Tuwf")

  [c1] = InStr([a1], s)

  [c2] = InStr([a2], s)

End Sub

Public Function UniConvert(Text As String) As String

 Dim Telex_Type, CharCode, Temp, i As Long

 UniConvert = Text

 Telex_Type = Array("aws", "awf", "awr", "awx", "awj", "aas", "aaf", "aar", "aax", "aaj", "ees", _

   "eef", "eer", "eex", "eej", "oos", "oof", "oor", "oox", "ooj", "ows", "owf", "owr", "owx", _

   "owj", "uws", "uwf", "uwr", "uwx", "uwj", "as", "af", "ar", "ax", "aj", "aw", "aa", "dd", _

   "es", "ef", "er", "ex", "ej", "ee", "is", "if", "ir", "ix", "ij", "os", "of", "or", "ox", _

   "oj", "oo", "ow", "us", "uf", "ur", "ux", "uj", "uw", "ys", "yf", "yr", "yx", "yj")

 CharCode = Array(ChrW(7855), ChrW(7857), ChrW(7859), ChrW(7861), ChrW(7863), ChrW(7845), ChrW(7847), _

   ChrW(7849), ChrW(7851), ChrW(7853), ChrW(7871), ChrW(7873), ChrW(7875), ChrW(7877), ChrW(7879), _

   ChrW(7889), ChrW(7891), ChrW(7893), ChrW(7895), ChrW(7897), ChrW(7899), ChrW(7901), ChrW(7903), _

   ChrW(7905), ChrW(7907), ChrW(7913), ChrW(7915), ChrW(7917), ChrW(7919), ChrW(7921), ChrW(225), _

   ChrW(224), ChrW(7843), ChrW(227), ChrW(7841), ChrW(259), ChrW(226), ChrW(273), ChrW(233), ChrW(232), _

   ChrW(7867), ChrW(7869), ChrW(7865), ChrW(234), ChrW(237), ChrW(236), ChrW(7881), ChrW(297), ChrW(7883), _

   ChrW(243), ChrW(242), ChrW(7887), ChrW(245), ChrW(7885), ChrW(244), ChrW(417), ChrW(250), ChrW(249), _

   ChrW(7911), ChrW(361), ChrW(7909), ChrW(432), ChrW(253), ChrW(7923), ChrW(7927), ChrW(7929), ChrW(7925))

 Temp = Telex_Type

 For i = 0 To UBound(CharCode)

  UniConvert = Replace(UniConvert, Temp(i), CharCode(i))

  UniConvert = Replace(UniConvert, UCase(Temp(i)), UCase(CharCode(i)))

 Next i

End Function
Khi chạy sub timChuoi thì ô [c1] là 0, ô [c2] là 1; tại sao lại như vậy?
Tks & Brgds.
 
Sửa lần cuối:
D

Deleted member 1392

Guest
Lưu ý với bạn: Code phải được đặt trong thẻ code, không code vào Excel rồi paste lên như vậy.

Về chủ đề, Tôi kiểm tra thì thấy chữ "ừ" trong chữ "Từ" tại ô [A1] của bạn thật ra là chữ "ư" và một kí tự đặc biệt " ̀ ". Bằng chứng là khi bạn xoá từ từ, bạn sẽ thấy chữ "ừ" xoá thành chữ "ư". Do đó, Code xác định tại ô [A1] của bạn là chữ "Tư" và kí tự " ̀ "nên sẽ cho ra kết quả 0 tại ô [C1].
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

namvh

Yêu THVBA
Cảm ơn bác.
Newbie nên chưa phân biệt đc thẻ code & icode của 4rum, bác thông cảm.
Bác kiểm tra = mắt hay công cụ gì mà phát hiện được:
chữ "ừ" trong chữ "Từ" tại ô [A1] của bạn thật ra là chữ "ư" và một kí tự đặc biệt " ̀ "
?
Khi xóa từ từ chữ "Từ" ở ô [a1] (xóa từ phải sang trái - backspace), Excel 2016 sẽ xóa 1 phát hết chữ "ừ" luôn chứ không phải xóa dấu huyền trước như bác nói.
Còn ô [a2], trông bằng mắt thường thì chữ "Từ" ở ô [a2] cũng giống với ô [a1], chỉ khác ở format chữ.
Tks & Brgds.
 
Sửa lần cuối:
D

Deleted member 1392

Guest
Bạn đổi sang font Yu là thấy nó khác biệt ngay.

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

NhanSu

SMod
Thành viên BQT
Chữ "ừ" mà xóa lần đầu thành ư là font unicode tổ hợp. Font unicode hay sử dụng là loại unicode dựng sẵn.
 

namvh

Yêu THVBA
Như vậy theo các bác, có cách nào để phát hiện chữ "Từ" trong chuỗi có font unicode tổ hợp? (tại vì có những người hay dùng unicode tổ hợp nên họ tạo ra rất nhiều file - dữ liệu dùng dạng unicode này; hiện đang phải xử lý các file đó của họ; có lẽ 1 trong các yêu cầu của họ là không được thay đổi định dạng unicode - thay font)
 
D

Deleted member 1392

Guest
@namvh Bạn dùng Function bên dưới để chuyển chuỗi từ Unicode tổ hợp sang Unicode dựng sẳn.
Cấu trúc hàm: SourceToDest(Chuỗi tổ hợp, 1, 1)
Lưu ý, Code này không phải của tôi.
Mã:
Public Enum convert_dest
  dst_uni = 1
  dst_vni = 2
  dst_vn3 = 3
  dst_windows1258 = 4
  dst_khongdau = 5
End Enum

Public Enum convert_source
  src_uni = 1
  src_vni = 2
  src_vn3 = 3
  src_windows1258 = 4
End Enum

Private Const s_khong_dau As String = "aaAAdDeEooOOuUaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAeeeeeeeeeeEEEEEEEEEEiiiiiIIIIIoooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOuuuuuuuuuuUUUUUUUUUUyyyyyYYYYY"

Private s_dung_san As String, s_to_hop As String, s_vni As String, s_vn3 As String, s_windows1258 As String
Private sort_dung_san As String, sort_vni As String, sort_vn3 As String


Private Sub InitVietnameseStr()
Dim k As Long, a() As Byte
Dim dungsan_bytes(), tohop_bytes(), vni_bytes(), vn3_bytes(), windows1258_bytes()
Dim sort_dungsan_bytes(), sort_vn3_bytes(), sort_vni_bytes()

If Len(s_dung_san) > 0 Then Exit Sub

dungsan_bytes = Array(226, 0, 3, 1, 194, 0, 2, 1, 17, 1, 16, 1, 234, 0, 202, 0, 161, 1, 244, 0, 160, 1, 212, 0, 176, 1, _
175, 1, 224, 0, 163, 30, 227, 0, 225, 0, 161, 30, 167, 30, 169, 30, 171, 30, 165, 30, 173, 30, _
177, 30, 179, 30, 181, 30, 175, 30, 183, 30, 192, 0, 162, 30, 195, 0, 193, 0, 160, 30, 166, 30, _
168, 30, 170, 30, 164, 30, 172, 30, 176, 30, 178, 30, 180, 30, 174, 30, 182, 30, 232, 0, 187, _
30, 189, 30, 233, 0, 185, 30, 193, 30, 195, 30, 197, 30, 191, 30, 199, 30, 200, 0, 186, 30, 188, _
30, 201, 0, 184, 30, 192, 30, 194, 30, 196, 30, 190, 30, 198, 30, 236, 0, 201, 30, 41, 1, 237, 0, _
203, 30, 204, 0, 200, 30, 40, 1, 205, 0, 202, 30, 242, 0, 207, 30, 245, 0, 243, 0, 205, 30, 221, _
30, 223, 30, 225, 30, 219, 30, 227, 30, 211, 30, 213, 30, 215, 30, 209, 30, 217, 30, 210, 0, _
206, 30, 213, 0, 211, 0, 204, 30, 220, 30, 222, 30, 224, 30, 218, 30, 226, 30, 210, 30, 212, 30, _
214, 30, 208, 30, 216, 30, 249, 0, 231, 30, 105, 1, 250, 0, 229, 30, 235, 30, 237, 30, 239, 30, _
233, 30, 241, 30, 217, 0, 230, 30, 104, 1, 218, 0, 228, 30, 234, 30, 236, 30, 238, 30, 232, 30, _
240, 30, 243, 30, 247, 30, 249, 30, 253, 0, 245, 30, 242, 30, 246, 30, 248, 30, 221, 0, 244, 30)

tohop_bytes = Array(226, 0, 3, 1, 194, 0, 2, 1, 17, 1, 16, 1, 234, 0, 202, 0, 161, 1, 244, 0, _
160, 1, 212, 0, 176, 1, 175, 1, 97, 0, 0, 3, 97, 0, 9, 3, 97, 0, 3, 3, 97, 0, 1, 3, 97, 0, 35, 3, 226, 0, _
0, 3, 226, 0, 9, 3, 226, 0, 3, 3, 226, 0, 1, 3, 226, 0, 35, 3, 3, 1, 0, 3, 3, 1, 9, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 3, _
3, 1, 35, 3, 65, 0, 0, 3, 65, 0, 9, 3, 65, 0, 3, 3, 65, 0, 1, 3, 65, 0, 35, 3, 194, 0, 0, 3, 194, 0, 9, 3, 194, _
0, 3, 3, 194, 0, 1, 3, 194, 0, 35, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 9, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 35, 3, 101, 0, 0, _
3, 101, 0, 9, 3, 101, 0, 3, 3, 101, 0, 1, 3, 101, 0, 35, 3, 234, 0, 0, 3, 234, 0, 9, 3, 234, 0, 3, 3, 234, 0, _
1, 3, 234, 0, 35, 3, 69, 0, 0, 3, 69, 0, 9, 3, 69, 0, 3, 3, 69, 0, 1, 3, 69, 0, 35, 3, 202, 0, 0, 3, 202, 0, _
9, 3, 202, 0, 3, 3, 202, 0, 1, 3, 202, 0, 35, 3, 105, 0, 0, 3, 105, 0, 9, 3, 105, 0, 3, 3, 105, 0, 1, 3, _
105, 0, 35, 3, 73, 0, 0, 3, 73, 0, 9, 3, 73, 0, 3, 3, 73, 0, 1, 3, 73, 0, 35, 3, 111, 0, 0, 3, 111, 0, 9, 3, _
111, 0, 3, 3, 111, 0, 1, 3, 111, 0, 35, 3, 161, 1, 0, 3, 161, 1, 9, 3, 161, 1, 3, 3, 161, 1, 1, 3, 161, 1, _
35, 3, 244, 0, 0, 3, 244, 0, 9, 3, 244, 0, 3, 3, 244, 0, 1, 3, 244, 0, 35, 3, 79, 0, 0, 3, 79, 0, 9, 3, 79, 0, _
3, 3, 79, 0, 1, 3, 79, 0, 35, 3, 160, 1, 0, 3, 160, 1, 9, 3, 160, 1, 3, 3, 160, 1, 1, 3, 160, 1, 35, 3, 212, _
0, 0, 3, 212, 0, 9, 3, 212, 0, 3, 3, 212, 0, 1, 3, 212, 0, 35, 3, 117, 0, 0, 3, 117, 0, 9, 3, 117, 0, 3, 3, _
117, 0, 1, 3, 117, 0, 35, 3, 176, 1, 0, 3, 176, 1, 9, 3, 176, 1, 3, 3, 176, 1, 1, 3, 176, 1, 35, 3, 85, 0, _
0, 3, 85, 0, 9, 3, 85, 0, 3, 3, 85, 0, 1, 3, 85, 0, 35, 3, 175, 1, 0, 3, 175, 1, 9, 3, 175, 1, 3, 3, 175, 1, _
1, 3, 175, 1, 35, 3, 121, 0, 0, 3, 121, 0, 9, 3, 121, 0, 3, 3, 121, 0, 1, 3, 121, 0, 35, 3, 89, 0, 0, 3, 89, _
0, 9, 3, 89, 0, 3, 3, 89, 0, 1, 3, 89, 0, 35, 3)

vni_bytes = Array(97, 0, 226, 0, 97, 0, 234, 0, 65, 0, 194, 0, 65, 0, 202, 0, 241, 0, 32, 0, 209, 0, _
32, 0, 101, 0, 226, 0, 69, 0, 194, 0, 244, 0, 32, 0, 111, 0, 226, 0, 212, 0, 32, 0, 79, 0, 194, 0, _
246, 0, 32, 0, 214, 0, 32, 0, 97, 0, 248, 0, 97, 0, 251, 0, 97, 0, 245, 0, 97, 0, 249, 0, 97, 0, 239, 0, _
97, 0, 224, 0, 97, 0, 229, 0, 97, 0, 227, 0, 97, 0, 225, 0, 97, 0, 228, 0, 97, 0, 232, 0, 97, 0, 250, 0, _
97, 0, 252, 0, 97, 0, 233, 0, 97, 0, 235, 0, 65, 0, 216, 0, 65, 0, 219, 0, 65, 0, 213, 0, 65, 0, 217, 0, _
65, 0, 207, 0, 65, 0, 192, 0, 65, 0, 197, 0, 65, 0, 195, 0, 65, 0, 193, 0, 65, 0, 196, 0, 65, 0, 200, 0, _
65, 0, 218, 0, 65, 0, 220, 0, 65, 0, 201, 0, 65, 0, 203, 0, 101, 0, 248, 0, 101, 0, 251, 0, 101, 0, _
245, 0, 101, 0, 249, 0, 101, 0, 239, 0, 101, 0, 224, 0, 101, 0, 229, 0, 101, 0, 227, 0, 101, 0, _
225, 0, 101, 0, 228, 0, 69, 0, 216, 0, 69, 0, 219, 0, 69, 0, 213, 0, 69, 0, 217, 0, 69, 0, 207, 0, _
69, 0, 192, 0, 69, 0, 197, 0, 69, 0, 195, 0, 69, 0, 193, 0, 69, 0, 196, 0, 236, 0, 32, 0, 230, 0, _
32, 0, 243, 0, 32, 0, 237, 0, 32, 0, 242, 0, 32, 0, 204, 0, 32, 0, 198, 0, 32, 0, 211, 0, 32, 0, 205, 0, _
32, 0, 210, 0, 32, 0, 111, 0, 248, 0, 111, 0, 251, 0, 111, 0, 245, 0, 111, 0, 249, 0, 111, 0, 239, 0, _
244, 0, 248, 0, 244, 0, 251, 0, 244, 0, 245, 0, 244, 0, 249, 0, 244, 0, 239, 0, 111, 0, 224, 0, _
111, 0, 229, 0, 111, 0, 227, 0, 111, 0, 225, 0, 111, 0, 228, 0, 79, 0, 216, 0, 79, 0, 219, 0, 79, 0, _
213, 0, 79, 0, 217, 0, 79, 0, 207, 0, 212, 0, 216, 0, 212, 0, 219, 0, 212, 0, 213, 0, 212, 0, 217, 0, _
212, 0, 207, 0, 79, 0, 192, 0, 79, 0, 197, 0, 79, 0, 195, 0, 79, 0, 193, 0, 79, 0, 196, 0, 117, 0, _
248, 0, 117, 0, 251, 0, 117, 0, 245, 0, 117, 0, 249, 0, 117, 0, 239, 0, 246, 0, 248, 0, 246, 0, _
251, 0, 246, 0, 245, 0, 246, 0, 249, 0, 246, 0, 239, 0, 85, 0, 216, 0, 85, 0, 219, 0, 85, 0, 213, 0, _
85, 0, 217, 0, 85, 0, 207, 0, 214, 0, 216, 0, 214, 0, 219, 0, 214, 0, 213, 0, 214, 0, 217, 0, 214, 0, _
207, 0, 121, 0, 248, 0, 121, 0, 251, 0, 121, 0, 245, 0, 121, 0, 249, 0, 238, 0, 32, 0, 89, 0, 216, 0, _
89, 0, 219, 0, 89, 0, 213, 0, 89, 0, 217, 0, 244, 30, 32, 0)
 
vn3_bytes = Array(169, 0, 168, 0, 162, 0, 161, 0, 174, 0, 167, 0, 170, 0, 163, 0, 172, 0, 171, 0, _
165, 0, 164, 0, 173, 0, 166, 0, 181, 0, 182, 0, 183, 0, 184, 0, 185, 0, 199, 0, 200, 0, 201, 0, _
202, 0, 203, 0, 187, 0, 188, 0, 189, 0, 190, 0, 198, 0, 181, 0, 182, 0, 183, 0, 184, 0, 185, 0, _
199, 0, 200, 0, 201, 0, 202, 0, 203, 0, 187, 0, 188, 0, 189, 0, 190, 0, 198, 0, 204, 0, 206, 0, _
207, 0, 208, 0, 209, 0, 210, 0, 211, 0, 212, 0, 213, 0, 214, 0, 204, 0, 206, 0, 207, 0, 208, 0, _
209, 0, 210, 0, 211, 0, 212, 0, 213, 0, 214, 0, 215, 0, 216, 0, 220, 0, 221, 0, 222, 0, 215, 0, _
216, 0, 220, 0, 221, 0, 222, 0, 223, 0, 225, 0, 226, 0, 227, 0, 228, 0, 234, 0, 235, 0, 236, 0, _
237, 0, 238, 0, 229, 0, 230, 0, 231, 0, 232, 0, 233, 0, 223, 0, 225, 0, 226, 0, 227, 0, 228, 0, _
234, 0, 235, 0, 236, 0, 237, 0, 238, 0, 229, 0, 230, 0, 231, 0, 232, 0, 233, 0, 239, 0, 241, 0, _
242, 0, 243, 0, 244, 0, 245, 0, 246, 0, 247, 0, 248, 0, 249, 0, 239, 0, 241, 0, 242, 0, 243, 0, _
244, 0, 245, 0, 246, 0, 247, 0, 248, 0, 249, 0, 250, 0, 251, 0, 252, 0, 253, 0, 254, 0, 250, 0, _
251, 0, 252, 0, 253, 0, 244, 30)

windows1258_bytes = Array(226, 0, 32, 0, 3, 1, 32, 0, 194, 0, 32, 0, 2, 1, 32, 0, 17, 1, 32, 0, 16, 1, 32, 0, 25, 1, 32, 0, 24, 1, 32, 0, 81, 1, 32, 0, 244, 0, 32, 0, _
80, 1, 32, 0, 212, 0, 32, 0, 253, 0, 32, 0, 221, 0, 32, 0, 97, 0, 26, 1, 97, 0, 71, 1, 97, 0, 98, 1, 97, 0, 27, 1, 97, 0, 72, 1, 226, 0, 26, 1, 226, 0, 71, 1, 226, 0, _
98, 1, 226, 0, 27, 1, 226, 0, 72, 1, 3, 1, 26, 1, 3, 1, 71, 1, 3, 1, 98, 1, 3, 1, 27, 1, 3, 1, 72, 1, 65, 0, 26, 1, 65, 0, 71, 1, 65, 0, 98, 1, 65, 0, 27, 1, 65, 0, 72, 1, _
194, 0, 26, 1, 194, 0, 71, 1, 194, 0, 98, 1, 194, 0, 27, 1, 194, 0, 72, 1, 2, 1, 26, 1, 2, 1, 71, 1, 2, 1, 98, 1, 2, 1, 27, 1, 2, 1, 72, 1, 101, 0, 26, 1, 101, 0, 71, 1, _
101, 0, 98, 1, 101, 0, 27, 1, 101, 0, 72, 1, 25, 1, 26, 1, 25, 1, 71, 1, 25, 1, 98, 1, 25, 1, 27, 1, 25, 1, 72, 1, 69, 0, 26, 1, 69, 0, 71, 1, 69, 0, 98, 1, 69, 0, 27, 1, _
69, 0, 72, 1, 24, 1, 26, 1, 24, 1, 71, 1, 24, 1, 98, 1, 24, 1, 27, 1, 24, 1, 72, 1, 105, 0, 26, 1, 105, 0, 71, 1, 105, 0, 98, 1, 105, 0, 27, 1, 105, 0, 72, 1, 73, 0, 26, _
1, 73, 0, 71, 1, 73, 0, 98, 1, 73, 0, 27, 1, 73, 0, 72, 1, 111, 0, 26, 1, 111, 0, 71, 1, 111, 0, 98, 1, 111, 0, 27, 1, 111, 0, 72, 1, 81, 1, 26, 1, 81, 1, 71, 1, 81, 1, _
98, 1, 81, 1, 27, 1, 81, 1, 72, 1, 244, 0, 26, 1, 244, 0, 71, 1, 244, 0, 98, 1, 244, 0, 27, 1, 244, 0, 72, 1, 79, 0, 26, 1, 79, 0, 71, 1, 79, 0, 98, 1, 79, 0, 27, 1, _
79, 0, 72, 1, 80, 1, 26, 1, 80, 1, 71, 1, 80, 1, 98, 1, 80, 1, 27, 1, 80, 1, 72, 1, 212, 0, 26, 1, 212, 0, 71, 1, 212, 0, 98, 1, 212, 0, 27, 1, 212, 0, 72, 1, 117, 0, _
26, 1, 117, 0, 71, 1, 117, 0, 98, 1, 117, 0, 27, 1, 117, 0, 72, 1, 253, 0, 26, 1, 253, 0, 71, 1, 253, 0, 98, 1, 253, 0, 27, 1, 253, 0, 72, 1, 85, 0, 26, 1, 85, 0, _
71, 1, 85, 0, 98, 1, 85, 0, 27, 1, 85, 0, 72, 1, 221, 0, 26, 1, 221, 0, 71, 1, 221, 0, 98, 1, 221, 0, 27, 1, 221, 0, 72, 1, 121, 0, 26, 1, 121, 0, 71, 1, 121, 0, 98, 1, _
121, 0, 27, 1, 121, 0, 72, 1, 89, 0, 26, 1, 89, 0, 71, 1, 89, 0, 98, 1, 89, 0, 27, 1, 89, 0, 72, 1)

sort_dungsan_bytes = Array(48, 0, 49, 0, 50, 0, 51, 0, 52, 0, 53, 0, 54, 0, 55, 0, 56, 0, 57, 0, _
58, 0, 59, 0, 60, 0, 61, 0, 62, 0, 63, 0, 64, 0, 91, 0, 92, 0, 93, 0, 94, 0, 95, 0, 123, 0, 124, 0, _
125, 0, 126, 0, 97, 0, 224, 0, 163, 30, 227, 0, 225, 0, 161, 30, 3, 1, 177, 30, 179, 30, 181, 30, _
175, 30, 183, 30, 226, 0, 167, 30, 169, 30, 171, 30, 165, 30, 173, 30, 98, 0, 99, 0, 100, 0, 17, 1, _
101, 0, 232, 0, 187, 30, 189, 30, 233, 0, 185, 30, 234, 0, 193, 30, 195, 30, 197, 30, 191, 30, _
199, 30, 102, 0, 103, 0, 104, 0, 105, 0, 236, 0, 201, 30, 41, 1, 237, 0, 203, 30, 106, 0, 107, 0, _
108, 0, 109, 0, 110, 0, 111, 0, 242, 0, 207, 30, 245, 0, 243, 0, 205, 30, 244, 0, 211, 30, 213, _
30, 215, 30, 209, 30, 217, 30, 161, 1, 221, 30, 223, 30, 225, 30, 219, 30, 227, 30, 112, 0, 113, _
0, 114, 0, 115, 0, 116, 0, 117, 0, 249, 0, 231, 30, 105, 1, 250, 0, 229, 30, 176, 1, 235, 30, 237, _
30, 239, 30, 233, 30, 241, 30, 118, 0, 119, 0, 120, 0, 121, 0, 243, 30, 247, 30, 249, 30, 253, 0, _
245, 30, 122, 0, 65, 0, 192, 0, 162, 30, 195, 0, 193, 0, 160, 30, 2, 1, 176, 30, 178, 30, 180, 30, _
174, 30, 182, 30, 194, 0, 166, 30, 168, 30, 170, 30, 164, 30, 172, 30, 66, 0, 67, 0, 68, 0, 16, 1, _
69, 0, 200, 0, 186, 30, 188, 30, 201, 0, 184, 30, 202, 0, 192, 30, 194, 30, 196, 30, 190, 30, 198, _
30, 70, 0, 71, 0, 72, 0, 73, 0, 204, 0, 200, 30, 40, 1, 205, 0, 202, 30, 74, 0, 75, 0, 76, 0, 77, 0, 78, _
0, 79, 0, 210, 0, 206, 30, 213, 0, 211, 0, 204, 30, 212, 0, 210, 30, 212, 30, 214, 30, 208, 30, _
216, 30, 160, 1, 220, 30, 222, 30, 224, 30, 218, 30, 226, 30, 80, 0, 81, 0, 82, 0, 83, 0, 84, 0, 85, _
0, 217, 0, 230, 30, 104, 1, 218, 0, 228, 30, 175, 1, 234, 30, 236, 30, 238, 30, 232, 30, 240, 30, _
86, 0, 87, 0, 88, 0, 89, 0, 242, 30, 246, 30, 248, 30, 221, 0, 244, 30, 90, 0)

sort_vn3_bytes = Array(48, 0, 49, 0, 50, 0, 51, 0, 52, 0, 53, 0, 54, 0, 55, 0, 56, 0, 57, 0, 58, 0, 59, _
0, 60, 0, 61, 0, 62, 0, 63, 0, 64, 0, 91, 0, 92, 0, 93, 0, 94, 0, 95, 0, 123, 0, 124, 0, 125, 0, 126, 0, _
97, 0, 181, 0, 182, 0, 183, 0, 184, 0, 185, 0, 168, 0, 187, 0, 188, 0, 189, 0, 190, 0, 198, 0, 169, _
0, 199, 0, 200, 0, 201, 0, 202, 0, 203, 0, 98, 0, 99, 0, 100, 0, 174, 0, 101, 0, 204, 0, 206, 0, 207, _
0, 208, 0, 209, 0, 170, 0, 210, 0, 211, 0, 212, 0, 213, 0, 214, 0, 102, 0, 103, 0, 104, 0, 105, 0, _
215, 0, 216, 0, 220, 0, 221, 0, 222, 0, 106, 0, 107, 0, 108, 0, 109, 0, 110, 0, 111, 0, 223, 0, 225, _
0, 226, 0, 227, 0, 228, 0, 171, 0, 229, 0, 230, 0, 231, 0, 232, 0, 233, 0, 172, 0, 234, 0, 235, 0, _
236, 0, 237, 0, 238, 0, 112, 0, 113, 0, 114, 0, 115, 0, 116, 0, 117, 0, 239, 0, 241, 0, 242, 0, 243, _
0, 244, 0, 173, 0, 245, 0, 246, 0, 247, 0, 248, 0, 249, 0, 118, 0, 119, 0, 120, 0, 121, 0, 250, 0, _
251, 0, 252, 0, 253, 0, 254, 0, 122, 0, 65, 0, 181, 0, 182, 0, 183, 0, 184, 0, 185, 0, 161, 0, 187, _
0, 188, 0, 189, 0, 190, 0, 198, 0, 162, 0, 199, 0, 200, 0, 201, 0, 202, 0, 203, 0, 66, 0, 67, 0, 68, _
0, 167, 0, 69, 0, 204, 0, 206, 0, 207, 0, 208, 0, 209, 0, 163, 0, 210, 0, 211, 0, 212, 0, 213, 0, 214, _
0, 70, 0, 71, 0, 72, 0, 73, 0, 215, 0, 216, 0, 220, 0, 221, 0, 222, 0, 74, 0, 75, 0, 76, 0, 77, 0, 78, 0, _
79, 0, 223, 0, 225, 0, 226, 0, 227, 0, 228, 0, 164, 0, 229, 0, 230, 0, 231, 0, 232, 0, 233, 0, 165, _
0, 234, 0, 235, 0, 236, 0, 237, 0, 238, 0, 80, 0, 81, 0, 82, 0, 83, 0, 84, 0, 85, 0, 239, 0, 241, 0, _
242, 0, 243, 0, 244, 0, 166, 0, 245, 0, 246, 0, 247, 0, 248, 0, 249, 0, 86, 0, 87, 0, 88, 0, 89, 0, _
250, 0, 251, 0, 252, 0, 253, 0, 254, 0, 90, 0)

sort_vni_bytes = Array(48, 0, 32, 0, 49, 0, 32, 0, 50, 0, 32, 0, 51, 0, 32, 0, 52, 0, 32, 0, 53, 0, 32, 0, 54, 0, 32, 0, 55, 0, 32, 0, 56, 0, 32, 0, 57, 0, 32, 0, 58, 0, 32, 0, 59, 0, 32, 0, 60, 0, 32, 0, 61, 0, _
32, 0, 62, 0, 32, 0, 63, 0, 32, 0, 64, 0, 32, 0, 91, 0, 32, 0, 92, 0, 32, 0, 93, 0, 32, 0, 94, 0, 32, 0, 95, 0, 32, 0, 123, 0, 32, 0, 124, 0, 32, 0, 125, 0, 32, 0, 126, 0, 32, 0, 97, 0, 32, 0, 97, 0, 248, 0, 97, _
0, 251, 0, 97, 0, 245, 0, 97, 0, 249, 0, 97, 0, 239, 0, 97, 0, 234, 0, 97, 0, 232, 0, 97, 0, 250, 0, 97, 0, 252, 0, 97, 0, 233, 0, 97, 0, 235, 0, 97, 0, 226, 0, 97, 0, 224, 0, 97, 0, 229, 0, 97, 0, 227, 0, _
97, 0, 225, 0, 97, 0, 228, 0, 98, 0, 32, 0, 99, 0, 32, 0, 100, 0, 32, 0, 241, 0, 32, 0, 101, 0, 32, 0, 101, 0, 248, 0, 101, 0, 251, 0, 101, 0, 245, 0, 101, 0, 249, 0, 101, 0, 239, 0, 101, 0, 226, 0, 101, _
0, 224, 0, 101, 0, 229, 0, 101, 0, 227, 0, 101, 0, 225, 0, 101, 0, 228, 0, 102, 0, 32, 0, 103, 0, 32, 0, 104, 0, 32, 0, 105, 0, 32, 0, 236, 0, 32, 0, 230, 0, 32, 0, 243, 0, 32, 0, 237, 0, 32, 0, 242, 0, _
32, 0, 106, 0, 32, 0, 107, 0, 32, 0, 108, 0, 32, 0, 109, 0, 32, 0, 110, 0, 32, 0, 111, 0, 32, 0, 111, 0, 248, 0, 111, 0, 251, 0, 111, 0, 245, 0, 111, 0, 249, 0, 111, 0, 239, 0, 111, 0, 226, 0, 111, 0, _
224, 0, 111, 0, 229, 0, 111, 0, 227, 0, 111, 0, 225, 0, 111, 0, 228, 0, 244, 0, 32, 0, 244, 0, 248, 0, 244, 0, 251, 0, 244, 0, 245, 0, 244, 0, 249, 0, 244, 0, 239, 0, 112, 0, 32, 0, 113, 0, 32, 0, 114, _
0, 32, 0, 115, 0, 32, 0, 116, 0, 32, 0, 117, 0, 32, 0, 117, 0, 248, 0, 117, 0, 251, 0, 117, 0, 245, 0, 117, 0, 249, 0, 117, 0, 239, 0, 246, 0, 32, 0, 246, 0, 248, 0, 246, 0, 251, 0, 246, 0, 245, 0, 246, _
0, 249, 0, 246, 0, 239, 0, 118, 0, 32, 0, 119, 0, 32, 0, 120, 0, 32, 0, 121, 0, 32, 0, 121, 0, 248, 0, 121, 0, 251, 0, 121, 0, 245, 0, 121, 0, 249, 0, 238, 0, 32, 0, 122, 0, 32, 0, 65, 0, 32, 0, 65, 0, 216, _
0, 65, 0, 219, 0, 65, 0, 213, 0, 65, 0, 217, 0, 65, 0, 207, 0, 65, 0, 202, 0, 65, 0, 200, 0, 65, 0, 218, 0, 65, 0, 220, 0, 65, 0, 201, 0, 65, 0, 203, 0, 65, 0, 194, 0, 65, 0, 192, 0, 65, 0, 197, 0, 65, 0, 195, _
0, 65, 0, 193, 0, 65, 0, 196, 0, 66, 0, 32, 0, 67, 0, 32, 0, 68, 0, 32, 0, 209, 0, 32, 0, 69, 0, 32, 0, 69, 0, 216, 0, 69, 0, 219, 0, 69, 0, 213, 0, 69, 0, 217, 0, 69, 0, 207, 0, 69, 0, 194, 0, 69, 0, 192, 0, _
69, 0, 197, 0, 69, 0, 195, 0, 69, 0, 193, 0, 69, 0, 196, 0, 70, 0, 32, 0, 71, 0, 32, 0, 72, 0, 32, 0, 73, 0, 32, 0, 204, 0, 32, 0, 198, 0, 32, 0, 211, 0, 32, 0, 205, 0, 32, 0, 210, 0, 32, 0, 74, 0, 32, 0, 75, 0, _
32, 0, 76, 0, 32, 0, 77, 0, 32, 0, 78, 0, 32, 0, 79, 0, 32, 0, 79, 0, 216, 0, 79, 0, 219, 0, 79, 0, 213, 0, 79, 0, 217, 0, 79, 0, 207, 0, 79, 0, 194, 0, 79, 0, 192, 0, 79, 0, 197, 0, 79, 0, 195, 0, 79, 0, 193, _
0, 79, 0, 196, 0, 212, 0, 32, 0, 212, 0, 216, 0, 212, 0, 219, 0, 212, 0, 213, 0, 212, 0, 217, 0, 212, 0, 207, 0, 80, 0, 32, 0, 81, 0, 32, 0, 82, 0, 32, 0, 83, 0, 32, 0, 84, 0, 32, 0, 85, 0, 32, 0, 85, 0, 216, _
0, 85, 0, 219, 0, 85, 0, 213, 0, 85, 0, 217, 0, 85, 0, 207, 0, 214, 0, 32, 0, 214, 0, 216, 0, 214, 0, 219, 0, 214, 0, 213, 0, 214, 0, 217, 0, 214, 0, 207, 0, 86, 0, 32, 0, 87, 0, 32, 0, 88, 0, 32, 0, 89, 0, _
32, 0, 89, 0, 216, 0, 89, 0, 219, 0, 89, 0, 213, 0, 89, 0, 217, 0, 206, 0, 32, 0, 90, 0, 32, 0)

  ReDim a(268)
  For k = 0 To 267
    a(k) = dungsan_bytes(k)
  Next k
  s_dung_san = a
 
  For k = 0 To 267
    a(k) = vn3_bytes(k)
  Next k
  s_vn3 = a
 
  ReDim a(508)
  For k = 0 To 507
    a(k) = tohop_bytes(k)
  Next k
  s_to_hop = a
 
  ReDim a(536)
  For k = 0 To 535
    a(k) = vni_bytes(k)
  Next k
  s_vni = a
 
  For k = 0 To 535
    a(k) = windows1258_bytes(k)
  Next k
  s_windows1258 = a
 
  ReDim a(424)
  For k = 0 To 423
    a(k) = sort_dungsan_bytes(k)
  Next k
  sort_dung_san = a
 
  For k = 0 To 423
    a(k) = sort_vn3_bytes(k)
  Next k
  sort_vn3 = a
 
  ReDim a(848)
  For k = 0 To 847
    a(k) = sort_vni_bytes(k)
  Next k
  sort_vni = a
 
  Erase a, dungsan_bytes, tohop_bytes, vni_bytes, vn3_bytes, sort_dungsan_bytes, sort_vn3_bytes, sort_vni_bytes
End Sub

Public Function SourceToDest(ByVal text As String, source As convert_source, dest As convert_dest) As String
Dim s As String, temp As String
Dim n As Long, index As Long, k As Long
Dim nr As Long
  If source = dest And source <> src_uni Then
    SourceToDest = text
    Exit Function
  End If
  InitVietnameseStr
 
  text = text & " "
  s = ""
  n = 1
  k = Len(text)
   
  While n < k
    nr = 0
    Select Case source
      Case src_uni, src_vni, src_windows1258:
        kytu2 = Mid(text, n, 2)
        If source = src_uni Then
          index = InStr(1, s_to_hop, kytu2)
          If index > 14 Then
            nr = (index + 15) \ 2
            n = n + 2
          End If
          If nr = 0 Then
            kytu2 = Mid(kytu2, 1, 1)
            nr = InStr(1, s_dung_san, kytu2)
            n = n + 1
          End If
        Else
          If source = src_vni Then
            temp = s_vni
          Else
            temp = s_windows1258
          End If
         
          index = InStr(1, temp, kytu2)
          If index Mod 2 = 1 Then
            nr = (index + 1) \ 2
            n = n + 2
          End If
          If nr = 0 Then
            kytu2 = Mid(kytu2, 1, 1)
            index = InStr(1, temp, kytu2 & " ")
            If index > 0 Then nr = (index + 1) \ 2
            n = n + 1
          End If
        End If
      Case Else
        kytu2 = Mid(text, n, 1)
        index = InStr(1, s_vn3, kytu2)
        If index > 0 Then nr = index
        n = n + 1
    End Select
   
    If nr > 0 Then
      Select Case dest
        Case dst_uni: kytu2 = Mid(s_dung_san, nr, 1)
        Case dst_vni: kytu2 = Trim(Mid(s_vni, 2 * nr - 1, 2))
        Case dst_vn3: kytu2 = Mid(s_vn3, nr, 1)
        Case dst_windows1258: kytu2 = Trim(Mid(s_windows1258, 2 * nr - 1, 2))
        Case dst_khongdau: kytu2 = Mid(s_khong_dau, nr, 1)
      End Select
    End If
   
    s = s & kytu2
  Wend

  SourceToDest = s
End Function
Và trong thủ tục timchuoi, bạn sửa lại thành như thế này
Mã:
Sub timChuoi()
  s = UniConvert("Tuwf")
  [c1] = InStr(SourceToDest([a1], 1, 1), s)
  [c2] = InStr(SourceToDest([a2], 1, 1), s)
End Sub
Làm vậy hàm sẽ tự động chuyển sang Unicode dựng sẵn bất kể ban đầu bạn đang sài Unicode gì.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Ồ hôm nay mới để ý cái topic này. Code ở đâu mà khủng khiếp thế.
Mình đã tự code cái này vì thú thực cũng không biết tham khảo ở đâu, có khi ngồi code lại nhanh hơn là đi tìm code. Mà tự code thì lại hiểu rõ được logic.
Các bạn chỉ cần quan tâm tới các chữ nguyên âm thôi.
Tôi ví dụ:
chữ a mà đi với chữ ChrW(768) thì sẽ ra chữ à. Tương tự với các nguyên âm khác.
Vậy chỉ cần tìm trong văn bản mà cứ thấy nguyên âm đứng cạnh chrW(768) thì thay thế bằng ... mã Unicode.

Tương tự với các dấu khác.
Cái hay của chủ đề này là mò ra được các dấu (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng). Các dấu này chỉ đi với nguyên âm, nên khi tạo mảng thì cũng lấy các nguyên âm và các dấu này cho ghép với nhau để tạo mảng (sau này cho chạy từ đầu mảng tới cuối mảng thực hiện lệnh replace. Ban đầu văn bản mình gặp nó chỉ có một dấu thôi, rồi lần nữa lại gặp dấu khác. Mình điên quá, cần phải mò hết các dấu. Lần mò thủ công mà mình tìm hết ra được.
Viết ra thành câu chuyện cũng được, khá là thú vị. Tạm thời để khỏi quên, thì mình có ghi chú vào topic gõ tiếng việt trong VBA, và hiện tại topic này được di chuyển tới một nơi bất khả xâm phạm. Cũng không phải giấu diếm gì mọi người, nhưng gần đây ngay cả Mod mình cũng thấy họ ít chia sẻ, thành ra mình cũng thấy hơi bực mình!
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Bây giờ mới để ý thấy bài viết của chủ topic có dẫn link tới file demo. May là file vẫn còn.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của mình, bạn ấy gặp dấu huyền mã 768 như bài viết trên mình có nói.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Cột B mình dùng hàm Mid tách ra 3 ký tự ở cột A.
Cột C copy value từ cột B.
Cột D cho đọc từng mã. Có thể thấy chuỗi C1 dùng chữ ư tương ứng ở D1 hiển thị là 432. Trong khi đó C2 dùng chữ ừ mã unicode là 7915 (ừ là 1 ký tự).
Cái đặc biệt ở D1 chính mà cái mã 768 , mã này chính là một ký tự có dạng dấu huyền. Khi nó đứng cạnh nguyên âm thì tạo nên ảo giác như thật.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top