[Hỏi]VB.NET khởi động ứng dụng cùng window

hoamattroi

Yêu THVBA
Em chào các anh chị trên diễn đàn.
Em đã tìm nhiều đoạn code trên internet mà vẫn chưa thành công. Anh chị nào đã từng có kinh nghiệm, xử lý để cho app khởi động ngay khi window khởi động xong, thì cho em xin với.
 

BKKBG

Yêu THVBA nhất
Trên mạng thì cũng có cái dùng được, có cái không dùng được. Nếu như lọc những thứ không dùng được, chỉ còn lại những gì xài ok, thì chẳng còn gì để nói, chúng ta sẽ không mất thời gian. Tặng bạn đoạn code sau, mình đã từng sử dụng và đã OK. Code này mình không tự nghĩ ra, may quá trong chương trình vẫn còn lưu lại comment đường link trước kia đã tham khảo.
Bạn tạo một nút bấm trên chương trình của bạn, nút này dùng để đăng ký khởi động app cùng window. Chỉ cần chạy code một lần.
VB.NET:
    Dim regKey As Microsoft.Win32.RegistryKey
    On Error GoTo thoat
    regKey = Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", True)
    regKey.SetValue(Application.ProductName, """" & Application.ExecutablePath & """")
    regKey.Close()
    MsgBox("Đã thành công")
    Exit Sub
thoat:
    MsgBox("Đã thất bại")
Nguồn tham khảo:
 
Top