Hỏi-Khi tên trường dữ liệu có khoảng trống

protech2258

Thành viên mới
Khi mình dùng câu lệnh " Select Nhan Vien" từ VBA code thì báo lỗi tên table không chính xác, làm sao để lấy dữ liệu mà tên Table có khoảng trắng vậy ạ? Mình xin cảm ơn!
 

bvtvba

Thành viên tích cực
Tôi chưa thấy ai đặt tên trường dữ liệu có khoảng trống cả.
Bạn ngại mất công thì có thể xử lý tự động bằng code.
Code này viết trực tiếp trên Access, tôi sẽ xóa hết khoảng trắng nếu có trong tên các trường dữ liệu của Table1:
Mã:
Sub changenametbl()
Dim db As DAO.Database
Dim tbl As DAO.TableDef
Dim fld As DAO.Field
Dim s As String

On Error Resume Next
Set db = CurrentDb
Set tbl = db.TableDefs("Table1")

On Error Resume Next


For Each fld In tbl.Fields
  s = fld.Name
  s = Replace(s, " ", "", , , vbTextCompare)
  fld.Name = s
Next fld

Set fld = Nothing
Set tbl = Nothing
Set db = Nothing
End Sub
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 
Sửa lần cuối:

NhanSu

Thành Viên Nổi Bật

Nếu tên trường hoặc table có khoảng trắng thì bạn để trong dấu móc vuông: SELECT [Nhan vien] FROM [table 1]
 
Sửa lần cuối:

bvtvba

Thành viên tích cực
Nhớ đóng hết các table nếu nó đang mở trước khi chạy code.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Code này sẽ xóa khoảng trống trong tên trường dữ liệu của tất cả các table.
Mã:
Sub changenametbl()
Dim db As DAO.Database
Dim fld As DAO.Field
Dim tdf As DAO.TableDef
Dim s As String

On Error Resume Next
Set db = CurrentDb


On Error Resume Next

For Each tdf In db.TableDefs
  For Each fld In tdf.Fields
    s = fld.Name
    s = Replace(s, " ", "", , , vbTextCompare)
    fld.Name = s
  Next fld
Next tdf

Set fld = Nothing
Set tbl = Nothing
Set db = Nothing
End Sub
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Tôi nhắc nhở bạn @protech2258 . Bạn muốn nhắn tới ai thì dùng cấu trúc @tên_nick.
Nghiêm cấm quote cả bài viết, vi phạm luật của diễn đàn. Nếu tái phạm nick của bạn sẽ bị treo.
 
Top