Hỗ trợ translate từ các cụm từ sang 1 câu

vicki

Thành viên mới
Ý tưởng:
1 file gốc A (từ vựng) bao gồm 1 cột là ngôn ngữ tiếng (anh, trung) và 1 cột là cột dịch nghĩa.
1 file B chứa cột ngôn ngữ tiếng (anh, trung) chưa được dịch nghĩa: là nguyên 1 câu thoại.
Sau khi run thì file B sẽ hoàn thành các cụm từ từ file gốc A chèn vào các câu có trong file B (chữ nào không có trong kho từ vựng của File A thì vẫn giữ nguyên).
 

vicki

Thành viên mới
bạn mình có đưa đoạn code này, nhưng mình thực hiện toàn bị lỗi
Với GPE là file gốc A.
Mã:
Option Explicit
Sub ThayToanBo()
Dim Sh As Worksheet, Cls As Range, sRng As Range, Rg0 As Range
Dim fAdd As String
Sheets("GPE").Select
For Each Cls In Range("Table1")
  For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
    If Sh.Name <> "GPE" Then
      Set sRng = Sh.UsedRange.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlPart, SearchOrder:=xlByRows)
      If Not sRng Is Nothing Then
        fAdd = sRng.Address
        Do
          If Rg0 Is Nothing Then
            Set Rg0 = sRng
          Else
            Set Rg0 = Union(Rg0, sRng, xlPart)
          End If
          Set sRng = Sh.UsedRange.FindNext(sRng)
        Loop While Not sRng Is Nothing And sRng.Address <> fAdd
        If Not Rg0 Is Nothing Then
          Rg0.Value = Cls.Offset(, 1).Value
          Set Rg0 = Nothing
        End If
      End If
    End If
  Next Sh
Next Cls
End Sub
mong được các bạn giúp đỡ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Bạn nên để code trong thẻ CODE, nếu không biết thì tham khảo tại đây. Xin xem mục 4 trong .
Về công việc của bạn, bạn tham khảo topic sau:
 
Top