Hỗ trợ sửa, nâng cấp code VBA

eagle12

Yêu THVBA
Gửi các bác,

Em có tìm được 1 macro hỗ trợ căn chỉnh lại tất cả các chart biểu đồ hiện thị trong worksheet
Tuy nhiên không phải tất cả các đồ thị em đều muốn macro tự động căn chỉnh,

Nhờ các bác giúp chỉnh sửa code thêm hàm để có thể loại trừ ra những chart mà em không muốn căn chỉnh ( vd "chart 1", "chart 3" )...

Cám ơn các bác nhiều

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Mã:
Sub Get_chartAxis_updateALL()
'PURPOSE: Adjust Y-Axis according to Min/Max of Chart Data
'SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.com

Dim cht As ChartObject
Dim srs As Series
Dim FirstTime As Boolean
Dim MaxNumber As Double
Dim MinNumber As Double
Dim MaxChartNumber As Double
Dim MinChartNumber As Double
Dim Padding As Double

'Input Padding on Top of Min/Max Numbers (Percentage)
 Padding = 0.1 'Number between 0-1

'Optimize Code
 Application.ScreenUpdating = False
 
'Loop Through Each Chart On ActiveSheet
 For Each cht In ActiveSheet.ChartObjects
  
  'First Time Looking at This Chart?
   FirstTime = True
   
  'Determine Chart's Overall Max/Min From Connected Data Source
   For Each srs In cht.Chart.SeriesCollection
    'Determine Maximum value in Series
     MaxNumber = Application.WorksheetFunction.Max(srs.Values)
    
    'Store value if currently the overall Maximum Value
     If FirstTime = True Then
      MaxChartNumber = MaxNumber
     ElseIf MaxNumber > MaxChartNumber Then
      MaxChartNumber = MaxNumber
     End If
    
    'Determine Minimum value in Series (exclude zeroes)
     MinNumber = Application.WorksheetFunction.Min(srs.Values)
     
    'Store value if currently the overall Minimum Value
     If FirstTime = True Then
      MinChartNumber = MinNumber
     ElseIf MinNumber < MinChartNumber Or MinChartNumber = 0 Then
      MinChartNumber = MinNumber
     End If
    
    'First Time Looking at This Chart?
     FirstTime = False
   Next srs
   
  'Rescale Y-Axis
   cht.Chart.Axes(xlValue).MinimumScale = MinChartNumber * (1 - Padding)
   cht.Chart.Axes(xlValue).MaximumScale = MaxChartNumber * (1 + Padding)
 
 Next cht

'Optimize Code
 Application.ScreenUpdating = True

End Sub
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Mã:
 For Each cht In ActiveSheet.ChartObjects
  If cht.Name <> "Chart 3" And cht.Name <> "Chart 4" Then
  
  End if
 
Top