Hide formulas and show formulas

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Liên quan tới bài viết ở đây:
Hôm nay mình xin giới thiệu cách thiết định bằng tay.
Đặt vấn đề:
Thông thường mặc định, Excel sẽ hiển thị kết quả công thức như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Tuy nhiên, đôi khi chúng ta không muốn hiển thị kết quả, mà muốn hiển thị công thức như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Giải quyết vấn đề:
Vậy thì cách thiết định như thế nào?
Muốn hiển thị công thức các bạn thiết định theo các bước như sau:
File -> Options -> Advanced
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Ngược lại, nếu muốn hiển thị kết quả như bình thường, các bạn không tích chọn vào Shows formulas in cells instead of their calculated results
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 
Top