[Hepl me] Lỗi code VBA....

onlyK

Thành viên mới
Hi , mọi người mình có tham khảo đoạn code về để apply vào excel của mình nhưng mình ko hiểu lỗi chỗ nào
có bạn nào nhìn thấy lỗi sai của mình ở đâu thì chỉ giúp mình với....
.nó báo lỗi dòng 12
Mã:
ReDim dArr(1 To UBound(Arr), 1 To UBound(Arr, 2) - 2)
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For I = 1 To UBound(Arr)
If Arr(I, 1) <> Empty Then
Tem = Arr(I, 1)
TenCH = Arr(I, 2)
  If Not Dic.exists(Tem) Then
    Dic.Add Tem, ""
    K = 0
    PGH.Copy
    With ActiveWorkbook
    .Sheets(1).Name = Tem
      For X = 1 To UBound(Arr)
        If Arr(X, 1) = Tem Then
          K = K + 1
          For J = 1 To UBound(Arr, 2) - 2
            dArr(K, J) = Arr(X, J + 2)
          Next J
        End If
      Next X
      .Sheets(Tem).Range("D5").Value = Tem
      .Sheets(Tem).Range("D6").Value = TenCH
      .Sheets(Tem).Range("B9:i18").ClearContents
      .Sheets(Tem).Range("B9").Resize(K, 8).Value = dArr
      .Sheets(Tem).Range("H9:I18").ClearContents
      .Sheets(Tem).PageSetup.Orientation = xlLandscape
      .PrintOut Copies:=3
      ' .Sheets(Tem).Range("A" & K + 6 & ":A35").EntireRow.Delete
      ' .Sheets(Tem).Range("A5").Activate
      .Close True, Path & "\" & Tem & ".xlsx"
    End With
  End If
End If
Next I
Set Dic = Nothing
MsgBox "Da Tach Xong!"
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 

Euler

Mod
Thành viên BQT
Sẽ chuyên nghiệp hơn nếu như bạn đưa ra được:
-Hình ảnh nội dung thông báo lỗi.
-Mô tả tóm tắt chương trình định làm cái gì.
-Đưa ra file demo.
 
Top