HÀM SUMPRODUCT

phamthach

Thành viên
Một số đặc điểm và ví dụ hàm SUMPRODUCT.
Giới thiệu về hàm SUMPRODUCT
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Ví dụ cơ bản và nâng cao
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Link file ví dụ minh họa:
 
Sửa lần cuối:

vbano1

SMod
Thành viên BQT
Tổng là vùng 1 + vùng 2+vung3... mình hiểu vậy đúng không?
Tích là tích trong vùng 1 à?
Hay là phải hiểu ngược lại: Tổng trong vùng 1 * tổng trong vùng 2 ... * tổng trong vùng n?
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Cụ thể trong ví dụ trên, nó sẽ tính tổng:15000×2、35000×3、2500×4、50000×2、5000×1 .
Tổng quát:
=SUMPRODUCT( Phạm_vi_1, Phạm_vi_2, Phạm_vi_3, ・・・)
Các số trong cùng một hàng sẽ nhân với nhau. Cuối cùng tính tổng các tích đó lại với nhau.
Có thể chỉ định tới 255 phạm_vi. Như vậy là đủ cho mọi người dùng.

Bây giờ sẽ có một câu hỏi, là nếu các vùng có số dòng khác nhau thì sao? Khi đó hàm SUMPRODUCT sẽ bị lỗi #VALUE như dưới đây:

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 

vbano1

SMod
Thành viên BQT
Hiểu rồi:
Vùng 1: a1,a2,a3,...,an
Vùng 2: b1,b2.b3,...bn
...
Vùng m : x1,x2,x3,...xn
Điều kiện các vùng có cùng số phần tử.
SUMPRODUCT(vùng 1, vùng 2, ... vùng m) = a1*b1*...*x1 + a2*b2*...x2 + .... + an*bn*...*xn
Suy nghĩ toán học như này thì nhanh hiểu. Và như thế thì cũng không cần quan tâm vị trí vùng có dóng ngang hàng không, chỉ cần có số phần tử bằng nhau là được.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 
Top