Hàm sắp xếp tăng, giảm bằng VBA

 • Thread starter Hồng Phương
 • Ngày gửi
H

Hồng Phương

Guest
Em chào các anh chị, giúp em hàm sắp xếp các giá trị tăng và giảm dần với ạ.
Em xin cảm ơn!
Sắp xếp tăng dầnSắp xếp giảm dần
1​
0​
15​
3​
1​
9​
0​
3​
5​
4​
4​
4​
5​
5​
3​
9​
9​
1​
15​
15​
0​
 

Bandit

Thành viên
VBA thì mình không biết cách viết, nhưng trường hợp trên vẫn sử dụng hàm có sẵn trong Excel được nên xin đưa ra cách giải quyết vấn đề trên như hình
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 
H

Hồng Phương

Guest
VBA thì mình không biết cách viết, nhưng trường hợp trên vẫn sử dụng hàm có sẵn trong Excel được nên xin đưa ra cách giải quyết vấn đề trên như hình
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
Cảm ơn bạn rất nhiều, Trời ôi công thức này mình cũng dùng rồi mà nó cứ quên.
 
H

Hồng Phương

Guest
Nhưng mình muốn sắp xếp bỏ qua dữ liệu trùng (Tức là có dữ liệu trùng thì bỏ qua)
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Nhưng mình muốn sắp xếp bỏ qua dữ liệu trùng (Tức là có dữ liệu trùng thì bỏ qua)
Dữ liệu demo không thể hiện là có thể trùng lặp, trong nội dung bài viết #1 cũng không nói đến việc này. Vậy mà ở #4 bỗng dưng lại nhắc tới việc này là không đúng.
Tuy nhiên đây là box thành viên tự giúp nhau nên diễn đàn không can thiệp.
Bạn có thể dùng sort để sắp xếp dữ liệu tăng giảm. Tuy nhiên đây không phải là hàm, đây là thủ tục macro.
 
H

Hồng Phương

Guest
Dữ liệu demo không thể hiện là có thể trùng lặp, trong nội dung bài viết #1 cũng không nói đến việc này. Vậy mà ở #4 bỗng dưng lại nhắc tới việc này là không đúng.
Tuy nhiên đây là box thành viên tự giúp nhau nên diễn đàn không can thiệp.
Bạn có thể dùng sort để sắp xếp dữ liệu tăng giảm. Tuy nhiên đây không phải là hàm, đây là thủ tục macro.
Thế anh giúp em với, hàm này quan trọng mà anh.
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Tự làm đi, đây là box thành viên tự giúp nhau mà.
Quan trọng với tùy người và tùy thời điểm thôi. Vậy quan trọng như thế, ủng hộ diễn đàn đi, rồi các admin ra tay cho.
Sort:
 
H

Hồng Phương

Guest
Tự làm đi, đây là box thành viên tự giúp nhau mà.
Quan trọng với tùy người và tùy thời điểm thôi. Vậy quan trọng như thế, ủng hộ diễn đàn đi, rồi các admin ra tay cho.
Sort:
Anh oi, nhưng mà em thick hàm cơ anh oi
Anh làm giúp em với.
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Thích hàm cũng làm được, nhưng đây là box thành viên tự giúp nhau, anh là admin nên anh không làm đâu, nhưng sẽ phá lệ nếu nhận được ủng hộ vào đây:
Thông tin ủng hộ diễn đàn:
Tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, số tài khoản: 0011003264055
Chi nhánh Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Phạm Minh Hoàng.
 

thanhphong

Thành viên
Tôi không hiểu bạn muốn gì, giải pháp ở #2 đưa ra là đúng, giải quyết cả trùng lặp rồi.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 
H

Hồng Phương

Guest
Tôi không hiểu bạn muốn gì, giải pháp ở #2 đưa ra là đúng, giải quyết cả trùng lặp rồi.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
Em cảm ơn anh, nhưng ý tưởng của em là không lấy trùng cơ anh oi.
Anh giúp em với.
 

thanhphong

Thành viên
Với dữ liệu như thế này thì kết quả kỳ vọng là như thế nào?
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 
L

LeonardLof

Guest
Bạn thử:
Mã:
Function sapxep(ByVal mang As Range, ByVal tangdan As Boolean, ByVal vt As Long) As String
  Dim olit, arr As Variant, i As Long, a As Long, t, s As String
  Set olit = CreateObject("System.Collections.SortedList")
    For Each t In mang
     
      If Not olit.ContainsKey(t.Value) Then
       olit.Add t.Value, ""
      End If
    Next
    ReDim arr(1 To olit.Count)
    If vt <= 0 Or vt > olit.Count Then
      sapxep = "Not Found"
      Set olit = Nothing
      Exit Function
    End If
    
    If tangdan = True Then
      For i = 0 To olit.Count - 1 Step 1
        a = a + 1
        arr(a) = olit.getkey(i)
      Next i
    Else
      For i = olit.Count - 1 To 0 Step -1
        a = a + 1
        arr(a) = olit.getkey(i)
      Next i
    End If
  Set olit = Nothing
    sapxep = CStr(arr(vt))
End Function
Kết quả:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Code này yêu cầu máy tính phải cài .net framework vì ở trên tớ dùng sortlist. Code này bạn sẽ không học hỏi được gì ở thuật toán.
Sortlist bạn tham khảo ở đây:
 

bvtvba

Thành viên tích cực
Code #13 dùng sortlist thì tiện cho người code nhưng có điểm hạn chế là máy tính phải cài .net framework. Ngoài ra nhìn vào đây thì không học hỏi được thuật toán sắp xếp. Do đó, tôi đề xuất code sau cho kết quả tương đương, mà lại không dùng sortlist.
Mã:
Function sapxep(ByVal mang As Range, ByVal tangdan As Boolean, ByVal vt As Long) As String
  Dim arr As Variant, brr As Variant, i As Long, t, cnt As Long
  Dim kttt As String, keytem As String
  
  
  arr = mang.Value
  arr = WorksheetFunction.Transpose(arr)
  ReDim brr(LBound(arr) To UBound(arr))
  cnt = 0
    For i = LBound(arr) To UBound(arr) Step 1
      keytem = CStr(arr(i)) & "_tuhocvba.net_"
      If InStr(1, kttt, keytem) = 0 Then
        cnt = cnt + 1
        kttt = kttt & keytem & ";"
        
        brr(cnt) = arr(i)
      End If
    Next i
    
    If vt <= 0 Or vt > cnt Then
      sapxep = "Not Found"
      
      Exit Function
    End If
    
   
    If cnt > 1 Then
      Call sapxepmang(brr, tangdan, cnt)
    End If
    sapxep = CStr(brr(vt))
End Function
Sub sapxepmang(ByRef brr As Variant, ByVal tangdan As Boolean, ByVal cnt)
  Dim i As Long
  Dim j As Long
  Dim temp
  If tangdan = True Then
    For i = LBound(brr) To cnt - 1 Step 1
      For j = i + 1 To cnt Step 1
        If Val(CStr(brr(i))) > Val(CStr(brr(j))) Then
          temp = brr(i)
          brr(i) = brr(j)
          brr(j) = temp
        End If
      Next j
    Next i
  Else
    For i = LBound(brr) To UBound(brr) - 1 Step 1
      For j = i + 1 To UBound(brr) Step 1
        If Val(CStr(brr(i))) < Val(CStr(brr(j))) Then
          temp = brr(i)
          brr(i) = brr(j)
          brr(j) = temp
        End If
      Next j
    Next i
  End If
  
End Sub
Kết quả tương tự:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

thanhphong

Thành viên
Code #14 nói chung là ổn, nhưng còn trường hợp Range là Nothing, tức người dùng quên chẳng nhập gì thì cần code cho trường hợp này.
Ngoài ra có thể thay "Not Found" là ký tự rỗng "".
Như vậy ta có thể sửa là:
Mã:
Function sapxep(ByVal mang As Range, ByVal tangdan As Boolean, ByVal vt As Long) As String
  Dim arr As Variant, brr As Variant, i As Long, t, cnt As Long
  Dim kttt As String, keytem As String
  
  If mang Is Nothing Then
    sapxep = ""
    Exit Function
  End If
  arr = mang.Value
  arr = WorksheetFunction.Transpose(arr)
  ReDim brr(LBound(arr) To UBound(arr))
  cnt = 0
    For i = LBound(arr) To UBound(arr) Step 1
      keytem = CStr(arr(i)) & "_tuhocvba.net_"
      If InStr(1, kttt, keytem) = 0 Then
        cnt = cnt + 1
        kttt = kttt & keytem & ";"
        
        brr(cnt) = arr(i)
      End If
    Next i
    
    If vt <= 0 Or vt > cnt Then
      sapxep = ""
      
      Exit Function
    End If
    
   
    If cnt > 1 Then
      Call sapxepmang(brr, tangdan, cnt)
    End If
    sapxep = CStr(brr(vt))
End Function
Sub sapxepmang(ByRef brr As Variant, ByVal tangdan As Boolean, ByVal cnt)
  Dim i As Long
  Dim j As Long
  Dim temp
  If tangdan = True Then
    For i = LBound(brr) To cnt - 1 Step 1
      For j = i + 1 To cnt Step 1
        If Val(CStr(brr(i))) > Val(CStr(brr(j))) Then
          temp = brr(i)
          brr(i) = brr(j)
          brr(j) = temp
        End If
      Next j
    Next i
  Else
    For i = LBound(brr) To UBound(brr) - 1 Step 1
      For j = i + 1 To UBound(brr) Step 1
        If Val(CStr(brr(i))) < Val(CStr(brr(j))) Then
          temp = brr(i)
          brr(i) = brr(j)
          brr(j) = temp
        End If
      Next j
    Next i
  End If
  
End Sub
Bây giờ bỏ cột Số thứ tự(STT) đi, ta thay bằng Rows($1:1) giống như cách sử dụng ở bài #2.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Bây giờ giả sử vùng Range chẳng nhập cái gì vào, thì sẽ ra sao đây?
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Kết quả này là hợp lý.
Code ở #14 giúp chúng ta hiểu được thuật toán sắp xếp hơn là cách dùng Sortlist.
 
A

Andreasepq

Guest
Để xét tính tồn tại mà không dùng sortlist hoặc dictionary, thì chỗ này nên chặn cả ở đầu, code có thể sửa như sau (dòng 14):
Mã:
Function sapxep(ByVal mang As Range, ByVal tangdan As Boolean, ByVal vt As Long) As String
  Dim arr As Variant, brr As Variant, i As Long, t, cnt As Long
  Dim kttt As String, keytem As String
  
  If mang Is Nothing Then
    sapxep = ""
    Exit Function
  End If
  arr = mang.Value
  arr = WorksheetFunction.Transpose(arr)
  ReDim brr(LBound(arr) To UBound(arr))
  cnt = 0
    For i = LBound(arr) To UBound(arr) Step 1
      keytem = "_tuhocvba.net_" & CStr(arr(i)) & "_tuhocvba.net_"
      If InStr(1, kttt, keytem) = 0 Then
        cnt = cnt + 1
        kttt = kttt & keytem & ";"
        
        brr(cnt) = arr(i)
      End If
    Next i
    
    If vt <= 0 Or vt > cnt Then
      sapxep = ""
      
      Exit Function
    End If
    
   
    If cnt > 1 Then
      Call sapxepmang(brr, tangdan, cnt)
    End If
    sapxep = CStr(brr(vt))
End Function
Sub sapxepmang(ByRef brr As Variant, ByVal tangdan As Boolean, ByVal cnt)
  Dim i As Long
  Dim j As Long
  Dim temp
  If tangdan = True Then
    For i = LBound(brr) To cnt - 1 Step 1
      For j = i + 1 To cnt Step 1
        If Val(CStr(brr(i))) > Val(CStr(brr(j))) Then
          temp = brr(i)
          brr(i) = brr(j)
          brr(j) = temp
        End If
      Next j
    Next i
  Else
    For i = LBound(brr) To UBound(brr) - 1 Step 1
      For j = i + 1 To UBound(brr) Step 1
        If Val(CStr(brr(i))) < Val(CStr(brr(j))) Then
          temp = brr(i)
          brr(i) = brr(j)
          brr(j) = temp
        End If
      Next j
    Next i
  End If
  
End Sub
 
Top