Hàm Row

Euler

Mod
Thành viên BQT
Cấu trúc: Row([Cells])
Chức năng: Nếu không chỉ định tham số đầu vào, hàm Row sẽ trả về thứ tự hàng của Cells mà tại đó bạn sử dụng hàm Row.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Thuyết minh: Bạn có thể chỉ định địa chỉ Cells, nhưng cách dùng này rất ít người sử dụng. Khi bạn sử dụng hàm ROW kết hợp với INDIRECT, khả năng sử dụng của Excel có thể nâng lên 256 lần.

Tính tổng các ô trong các hàng cách nhau.
Bài toán:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

(Còn nữa)
 

Euler

Mod
Thành viên BQT
Ở đây, ta chỉ muốn tỉnh tổng các dòng chẵn, do đó ta nghĩ tới hàm MOD kết hợp với hàm ROW.
1-Chúng ta nhập vào cells C1 công thức sau: =IF(MOD(ROW(),2)=0,B1,"")
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

2- Dùng chuột kéo từ ô C1 tới ô C6:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


3-Nhập vào cells B8 công thức sau: =SUM(C1:C6)
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Nguồn tham khảo:
 

vbano1

SMod
Thành viên BQT
Ở #2, ta thấy sử dụng hàm MOD.
Xét chẵn lẻ thì dùng hàm MOD là dễ hiểu nhất. Hàm MOD là hàm tìm phép dư, vì vậy không nhất thiết là chia cho 2 (chẵn lẻ) mà có thể tìm số dư trong các phép chia khác.
Hàm chuyên dùng để xét chẵn lẻ phải kể tới ISODD.
Mã:
ISODD(lẻ) = True
ISODD(chẵn) = False
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 
Top