Hàm HLOOKUP: Tìm kiếm theo dòng

giaiphapvba

Administrator
Thành viên BQT
Nếu như tìm kiếm theo cột thì HLOOKUP tìm kiếm theo dòng.
Cấu trúc:
HLOOKUP(Giá trị tìm kiếm,Phạm vi dữ liệu, Dòng thứ, Kiểu tìm kiếm)
Giá trị tìm kiếm
: Giá trị này sẽ được tìm kiếm ở dòng đầu tiên trong phạm vi dữ liệu mà bạn chỉ định từ đó nó xác định được giá trị tìm kiếm nằm ở cột nào (1).
Phạm vi dữ liệu: Là vùng dữ liệu mà bạn muốn thực hiện tìm kiếm và lấy dữ liệu.
Dòng thứ: Là vị trí dòng trong vùng dữ liệu. Dòng này sẽ giao với cột (1) để từ đó tham chiếu vào cells giao dữ dòng và cột và trả giá trị của cells cho hàm HLOOKUP.
Kiểu tìm kiếm: Bạn muốn tìm kiếm tương đối thì chỉ định là TRUE, nhưng thường mọi người tìm kiếm chính xác khi đó chỉ định là FALSE. Cái này giống với VLOOKUP nhỉ.

Cụ thể:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Ở cells B8 tôi nhập vào công thức:
HLOOKUP("Cam",B2:F5,3,FALSE)
Hàm HLOOKUP sẽ tìm kiếm từ khóa Cam ở dòng đầu tiên của vùng dữ liệu B2:F5, tức là nó sẽ tìm kiếm ở dòng 2 trên sheet.
Nó tìm ra cột D (cột 4).
Chúng ta chỉ định dòng 3 của vùng dữ liệu, tức là trên sheet của file excel thì đó là dòng 4.
Như vậy giao nhau giữa dòng 4 và cột D chính là ô D4, có kết quả là 3000.
Ở trên, ta chỉ định là tìm kiếm chính xác (FALSE).

Bây giờ ta thay đổi công thức, mọi thứ giữ nguyên, chỉ thay đổi từ khóa tìm kiếm là Cam1:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Do không tìm thấy từ khóa nào là Cam1 ở dòng 2 trên sheet, do đó kết quả trả về là #N/A.

Vậy, nếu như ta thay đổi kiểu tìm kiếm, chỉ định là TRUE (tìm kiếm gần đúng), thì kết quả sẽ như thế nào?
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Đến đây, bạn đã hiểu nội dung bài học này rồi chứ? Nếu có vấn đề gì thắc mắc thì reply trong topic này nhé.
 
Top