Hàm COUNTIF: Tính tổng số có bao nhiêu cells thỏa mãn điều kiện

Euler

Mod
Thành viên BQT
Cấu trúc: COUNTIF(Phạm_Vi, Điều_Kiện)
Ví dụ ta có một danh sách người cần lấy ý kiến, tham gia hay không tham gia một buổi liên hoan. Sau khi lấy ý kiến, ta cần tính xem có bao nhiêu người sẽ tham gia liên hoan.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Ta nhập công thức vào ô B13:
COUNTIF(B2:B11,"Tham gia"), và kết quả được thể hiện như trên.

Một ví dụ khác:
Ta có danh sách sinh viên và điểm. Những người có số điểm thi lớn hơn hoặc bằng 5 thì là đạt. Chúng ta cần tính xem có bao nhiêu sinh viên đạt.
Ta nhập công thức vào ô B13:
COUNTIF(B2:B11,">=5")
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 

dohuuduy

Thành viên mới
Đối với trường hợp điều kiện là dạng ngày tháng, thì khi đếm thì chúng ta phải thêm ">="& [Ô chứa điều kiện] hoặc "<="& [Ô chứa điều kiện]
VD:
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Nếu chỉ định trực tiếp thì vẫn dùng bình thường:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Hoặc:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Nếu chỉ định thông qua trung gian, tức là bản thân nó không có giá trị, mà còn phải tham chiếu hoặc tính ra giá trị thì phải thêm &.
Ví dụ:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bản thân hàm TODAY phải qua tính toán mới có giá trị, vì vậy phải có & trước nó.
Hoặc:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bản thân B2 chỉ là địa chỉ tham chiếu tới, nên cũng phải có &.
Tóm lại công thức để so sánh là một chuỗi ký tự. Việc thêm & này nó cũng giống như thêm & trước tên biến trong VBA.

Ta cần có chuỗi ký tự này ">=17/5/2019" thì ta tách ra là ">=" & "17/5/2019" và vì ô B2 có giá trị là "17/5/2019" nên ta viết:
">=" & B2
//Mình đang dùng máy tính win nhật, nên ngày tháng có chút khác biệt so với các bạn: năm/tháng/ngày
Tham khảo thêm:
 
Top