Hàm CHOOSE

Yukino Ichikawa

Thành viên
Cấu trúc: CHOOSE(TrịSố, GT1, GT2,...,GTn)
Hàm trả về giá trị tại vị trí mà bạn chỉ định.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Hàm này giống như một phiên bản VLOOKUP đơn giản, dễ dùng.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Tuy nhiên, trong thực tế trên bảng tính Excel chúng ta hiếm khi dùng như ví dụ ở trên. Thường thì người ta muốn tham chiếu tới vùng Range.
Hàm CHOOSE có thể làm được điều đó, giá trị trả về lúc này sẽ là một vùng Range như ví dụ dưới đây:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Đầu tiên :
Mã:
=CHOOSE(E1,A2:A5,B2:B5,C2:C5)
Sẽ cho kết quả là :
Mã:
A2:A5
Và :
Mã:
SUM(A2:A5)=10
Tương tự, ta có các kết quả dưới đây khi thay đổi Trị Số của hàm CHOOSE.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Lược dịch từ:
 
Top