giải nén file .tar.gz bằng vba excel

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Nếu máy tính cài win rar thì dùng shell.
Bạn tham khảo bài này:
 
D

Deleted member 1392

Guest
Hãy dùng Shell, Code bên dưới của tôi sẽ giúp được gì đó cho bạn, nhớ thay đổi các đường dẫn cần thiết trước khi chạy.
Mã:
Sub ExtractAllFiles()

 Dim MyObj As Object, MySource As Object, File, OutFile, PathRAR, FullFile As Variant
 Dim ShellStr As String

 '//INPUT
 File = "C:\Users\admin\OneDrive\Desktop\1.tar.gz" '//DAY LA DUONG DAN FILE CAN GIAI NEN
 OutFile = "C:\Users\admin\OneDrive\Desktop"   '// DAY LA DUONG DAN SAU KHI GIAI NEN
 PathRAR = "C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRar.exe" '//DAY LA DUONG DAN PHAN MEM GIAI NEN

 '//OUTPUT
 FullFile = File
 File = Dir(File)
 While (File <> "")
  If InStr(1, File, ".gz") > 0 Then
   ShellStr = PathRAR & " e " & FullFile & " " & OutFile &"\"
   Call Shell(ShellStr, vbHide)
  End If
  File = Dir
 Wend
End Sub
 
Hãy dùng Shell, Code bên dưới của tôi sẽ giúp được gì đó cho bạn, nhớ thay đổi các đường dẫn cần thiết trước khi chạy.
Mã:
Sub ExtractAllFiles()

 Dim MyObj As Object, MySource As Object, File, OutFile, PathRAR, FullFile As Variant
 Dim ShellStr As String

 '//INPUT
 File = "C:\Users\admin\OneDrive\Desktop\1.tar.gz" '//DAY LA DUONG DAN FILE CAN GIAI NEN
 OutFile = "C:\Users\admin\OneDrive\Desktop"   '// DAY LA DUONG DAN SAU KHI GIAI NEN
 PathRAR = "C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRar.exe" '//DAY LA DUONG DAN PHAN MEM GIAI NEN

 '//OUTPUT
 FullFile = File
 File = Dir(File)
 While (File <> "")
  If InStr(1, File, ".gz") > 0 Then
   ShellStr = PathRAR & " e " & FullFile & " " & OutFile &"\"
   Call Shell(ShellStr, vbHide)
  End If
  File = Dir
 Wend
End Sub
cảm ơn bạn, tôi sẽ thử.
 
Mã:
Sub giai_nen01()

   

    nam = 2020

    th = 11

    ng = 30

   

    tm1 = "E:\CHUONGTRINH\THONG KE DICH VU\DATA\MSSR08 TW\"

   

    OutFile = tm1

   

    PathRAR = "C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe"

   

    With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

     

      With .GetFolder(tm1)

       

        For Each FileItem In .Files

         

          If Left(FileItem.Name, 8) = nam & th & ng Then

           

            File = tm1 & FileItem.Name

           

            FullFile = File

           

            MsgBox File

           

            ShellStr = PathRAR & " e " & FullFile & " " & OutFile

           

            Call Shell(ShellStr, vbHide)

            'Call Shell(ShellStr)

           

          End If

         

        Next

       

      End With

     

    End With

   

End Sub

BẠN XEM GIÚP CODE TRÊN, VÌ MÌNH LÀM CODE KHI CHẠY BÁO LỖI "NO ARCHIVES FOUND"
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
@agribank.mh.khoa : Bạn lưu ý phải sử dụng thẻ Code khi viết code trên forum. Xin xem mục 4 trong .
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top