Ghép dữ liệu 2 sheets khác nhau theo nhiều điều kiện

dieulinhdieulinh

Thành viên mới
Chào các anh chị!

Các anh chị có thể giúp em ghép dữ liệu cột 7 sheet F = cột 4 sheet I và 8 sheet F = cột 5 sheet I theo đúng điều kiện cả cột 2, 3, 4 sheet F = cột 1, 2, 3 sheet I.

Dữ liệu của em thuộc dạng big data.
Em mới học được VBA 2 tuần và thầy giáo yêu cầu phải dùng VBA chứ không dùng hàm Excel.

Em xin cảm ơn nhiều!

File của em:

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

John Carter

Thành viên mới
Mình chưa xem file. Nhưng nếu thầy giáo yêu cầu thì bạn vô phần VBA trong group để học từ từ rồi bị vướng chỗ nào mới đem lên hỏi. Hoặc xem kỹ lại kiến thức thầy giáo bạn dạy rồi áp dụng thôi. :) mấy bạn trên này xài cách cao siêu thì lại k đúng ý thầy bạn :)
 

Ngày Mới

Thành viên tích cực
Bạn thử dùng hàm như bình thường nhưng ở dạng WorksheetFunction xem sao, vẫn VBA như ý thầy bạn :p
 

dieulinhdieulinh

Thành viên mới
@John Carter

Mình chưa xem file. Nhưng nếu thầy giáo yêu cầu thì bạn vô phần VBA trong group để học từ từ rồi bị vướng chỗ nào mới đem lên hỏi. Hoặc xem kỹ lại kiến thức thầy giáo bạn dạy rồi áp dụng thôi. :) mấy bạn trên này xài cách cao siêu thì lại k đúng ý thầy bạn :)
Hi bạn,

Thầy mình không dạy mình VBA mà chỉ yêu cầu mình tự học rồi match dữ liệu theo yêu cầu của thầy thôi.
Mình học về kinh tế, không chuyên về cái này nên với mình là hơi khó. Mình đã thử tự đọc và thử viết nhưng code không chạy và thời gian cũng gấp gáp, bạn có thể giúp mình được không?

Cảm ơn bạn!

@Ngày Mới

Bạn thử dùng hàm như bình thường nhưng ở dạng WorksheetFunction xem sao, vẫn VBA như ý thầy bạn :p
Mình đã thử rồi nhưng không được bạn ạ.

Cảm ơn bạn!
 

haokira

Thành viên mới
@dieulinhdieulinh File bạn ác thật, nhìn thì tưởng cột A sheet I và cột B sheet F là kiểu dữ liệu giống nhau, ai dè bạn fomat lừa mắt. =))
 

dieulinhneu96

Thành viên mới
@haokira

Hi bạn, vì format về ngày khác nhau nên mình đã tách ra thành các cột yy, mm, dd rồi ạ.
Bạn có thể giúp mình ghép dữ liệu cột Index level và hk-return ở 2 sheets F và I ( cột 10 sheet F = cột 7 sheet I và cột 11 sheet F = cột 8 sheet I) theo đúng điều kiện cả cột yy,m, dd, hh,mm ở 2 sheets F và I khớp nhau được không ạ?

Hình mình họa và file đình kèm mình có đăng ở đây ạ, sao cho thông tin của sheet I và sheet F match nhau ạ.

Cảm ơn bạn!

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


(hình minh họa)

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


 

haokira

Thành viên mới
@dieulinhdieulinh
Mình tay ngang nên code rất thô, thời gian chạy rất rất lâu. Với dữ liệu 1000 dòng sheetF đã mất tầm 4s, mà nếu 2000 dòng thì là 15s =)). Bạn có thể tham khảo tạm. Tính đúng sai mình chưa test nhé :D

Mã:
Sub abc()
On Error Resume Next
Dim Tm As Double
Tm = Timer()
Dim tmpF, tmpI() '------------Khai bao bien
Dim ArrKq(1 To 65000, 1 To 2)
Dim i, k, m As Long
Dim dkF, dkI, dkI1 As String
Dim dkbs, dkbs1 As String
'--------------Xac dinh mang doi chieu
tmpF = Sheet2.Range("B2:F" & Sheet2.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
tmpI = Sheet1.Range("A2:E" & Sheet2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
'--------------------
For i = 1 To UBound(tmpF, 1)  '------Cho i chay cac phan tu trong mang sheetF
m = m + 1  '-------------------Dong thoi tao phan tu mang kq
  dkF = tmpF(i, 1) & tmpF(i, 2) & tmpF(i, 3) '--Tao chuoi dieu kien sheetF
  For k = 1 To UBound(tmpI, 1)  '----------Duyet qua cac phan tu cua sheet I
    dkbs = Format(Year(tmpI(k, 1)), "0000") & Format(Month(tmpI(k, 1)), "00") & Format(Day(tmpI(k, 1)), "00")  '-Dieu kien neu chuan dinh dang
    dkbs1 = Right(tmpI(k, 1), 4) & Left(tmpI(k, 1), 2) & Mid(tmpI(k, 1), 4, 2) '-------Dieu kien neu khong chuan dinh dang
    dkI = dkbs & tmpI(k, 2) & tmpI(k, 3)  '----Tao dieu kien tham chieu ben sheet I voi dinh dang chuan
    dkI1 = dkbs1 & tmpI(k, 2) & tmpI(k, 3) '----Tao dieu kien tham chieu ben sheet I voi dinh dang khong chuan
    If dkF = dkI Or dkF = dkI1 Then '--------so sanh dieu kien giua 2 sheet neu True then
      ArrKq(m, 1) = tmpI(k, 4)
      ArrKq(m, 2) = tmpI(k, 5)
      Exit For  '---------Thoat vong lap k
    End If
  Next k
Next i
Sheet2.Range("G2").Resize(UBound(ArrKq, 1), 2) = ArrKq '---------Gan ket qua
MsgBox Timer() - Tm
End Sub
 
Sửa lần cuối:

dieulinhneu96

Thành viên mới
@dieulinhdieulinh
Mình tay ngang nên code rất thô, thời gian chạy rất rất lâu. Với dữ liệu 1000 dòng sheetF đã mất tầm 4s, mà nếu 2000 dòng thì là 15s =)). Bạn có thể tham khảo tạm. Tính đúng sai mình chưa test nhé :D

Mã:
Sub abc()
On Error Resume Next
Dim Tm As Double
Tm = Timer()
Dim tmpF, tmpI() '------------Khai bao bien
Dim ArrKq(1 To 65000, 1 To 2)
Dim i, k, m As Long
Dim dkF, dkI, dkI1 As String
Dim dkbs, dkbs1 As String
'--------------Xac dinh mang doi chieu
tmpF = Sheet2.Range("B2:F" & Sheet2.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
tmpI = Sheet1.Range("A2:E" & Sheet2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
'--------------------
For i = 1 To UBound(tmpF, 1)  '------Cho i chay cac phan tu trong mang sheetF
m = m + 1  '-------------------Dong thoi tao phan tu mang kq
  dkF = tmpF(i, 1) & tmpF(i, 2) & tmpF(i, 3) '--Tao chuoi dieu kien sheetF
  For k = 1 To UBound(tmpI, 1)  '----------Duyet qua cac phan tu cua sheet I
    dkbs = Format(Year(tmpI(k, 1)), "0000") & Format(Month(tmpI(k, 1)), "00") & Format(Day(tmpI(k, 1)), "00")  '-Dieu kien neu chuan dinh dang
    dkbs1 = Right(tmpI(k, 1), 4) & Left(tmpI(k, 1), 2) & Mid(tmpI(k, 1), 4, 2) '-------Dieu kien neu khong chuan dinh dang
    dkI = dkbs & tmpI(k, 2) & tmpI(k, 3)  '----Tao dieu kien tham chieu ben sheet I voi dinh dang chuan
    dkI1 = dkbs1 & tmpI(k, 2) & tmpI(k, 3) '----Tao dieu kien tham chieu ben sheet I voi dinh dang khong chuan
    If dkF = dkI Or dkF = dkI1 Then '--------so sanh dieu kien giua 2 sheet neu True then
      ArrKq(m, 1) = tmpI(k, 4)
      ArrKq(m, 2) = tmpI(k, 5)
      Exit For  '---------Thoat vong lap k
    End If
  Next k
Next i
Sheet2.Range("G2").Resize(UBound(ArrKq, 1), 2) = ArrKq '---------Gan ket qua
MsgBox Timer() - Tm
End Sub
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ ^^
Mình chạy thử thì "Not responding" bạn ạ :cry:
 

haokira

Thành viên mới
@dieulinhneu96 Đúng rồi, của mình cũng "Not responding" mà =))
Thế nên mình chỉ thử chạy 2000 dòng thôi.
Mình đoán dùng Dictionary thì nhanh hơn nhưng cái này mình lơ mơ không hiểu. Bạn đợi sự trợ giúp khác vậy
 
Sửa lần cuối:

linhlbk

Thành viên mới
@dieulinhneu96
Thử xem code này nhé, với dữ liệu lớn dùng dictionary sẽ là lựa chọn tốt.
Mã:
Sub compare()
Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
Dim dict As Object, dict1 As Object

Dim ShI As Worksheet, ShF As Worksheet
Dim lri As Integer, lrf As Integer
Dim val As Variant
tim1 = Now

Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dict1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")

Set ShI = ThisWorkbook.Sheets("I")
Set ShF = ThisWorkbook.Sheets("F")
lri = ShI.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
lrf = ShF.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 3 To lri
  If Len(ShI.Cells(i, 3)) = 1 Then
    If Len(ShI.Cells(i, 4)) = 1 Then
      val = ShI.Cells(i, 2) & "0" & ShI.Cells(i, 3) & "0" & ShI.Cells(i, 4) & ShI.Cells(i, 5) & ShI.Cells(i, 6)
      dict.Add Key:=val, Item:=ShI.Cells(i, 7)
      dict1.Add Key:=val, Item:=ShI.Cells(i, 8)
    Else: val = ShI.Cells(i, 2) & "0" & ShI.Cells(i, 3) & ShI.Cells(i, 4) & ShI.Cells(i, 5) & ShI.Cells(i, 6)
      dict.Add Key:=val, Item:=ShI.Cells(i, 7)
      dict1.Add Key:=val, Item:=ShI.Cells(i, 8)
    End If
  Else:
    If Len(ShI.Cells(i, 4)) = 1 Then
      val = ShI.Cells(i, 2) & ShI.Cells(i, 3) & "0" & ShI.Cells(i, 4) & ShI.Cells(i, 5) & ShI.Cells(i, 6)
      dict.Add Key:=val, Item:=ShI.Cells(i, 7)
      dict1.Add Key:=val, Item:=ShI.Cells(i, 8)
    Else: val = ShI.Cells(i, 2) & ShI.Cells(i, 3) & ShI.Cells(i, 4) & ShI.Cells(i, 5) & ShI.Cells(i, 6)
      dict.Add Key:=val, Item:=ShI.Cells(i, 7)
      dict1.Add Key:=val, Item:=ShI.Cells(i, 8)
    End If
  End If
Next i

For j = 3 To lrf
  key_check = ShF.Cells(j, 3) & ShF.Cells(j, 4) & ShF.Cells(j, 5) & ShF.Cells(j, 6) & ShF.Cells(j, 7)
  If dict.exists(key_check) Then
    ShF.Cells(j, 10) = dict(key_check)
    ShF.Cells(j, 11) = dict1(key_check)
  End If
Next j
Set dict = Nothing
Set dict1 = Nothing
tim2 = Now
MsgBox Format(tim2 - tim1, "ss.ms")

Application.ScreenUpdating = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End Sub
 
Sửa lần cuối:

NhanSu

Thành Viên Nổi Bật

Bạn thử code này sử dụng Dic (nhớ chọn Tools - Reference - Microsoft Scripting - Runtime). Với dữ liệu ít trên file mẫu thì dùng Dic khá nhanh. Tuy nhiên nếu dữ liệu của bạn nhiều và đã được sort thì Dic không nhanh bằng so sánh trực tiếp, giải thuật cũng đơn giản nên mình để các bạn làm thêm cho vui.
Mã:
Sub UsingDic()
  Dim Dic As New Dictionary
  Dim SheetIArr(), SheetFArr(), KQArr()
  Dim i&, k&, m&, n&, t
  Application.ScreenUpdating = False
  m = Sheets("I").Range("B1000000").End(xlUp).Row
  SheetIArr = Sheets("I").Range("B3:H" & m).Value
  n = Sheets("F").Range("C1000000").End(xlUp).Row
  SheetFArr = Sheets("F").Range("C3:G" & n).Value
  ReDim KQArr(1 To n - 2, 1 To 2)
  For i = 1 To m - 2
    t = DateSerial(SheetIArr(i, 1), SheetIArr(i, 2), SheetIArr(i, 3)) + _
      TimeSerial(SheetIArr(i, 4), SheetIArr(i, 5), 0)
    Dic.Item(t) = i
  Next
  For i = 1 To n - 2
    t = DateSerial(SheetFArr(i, 1), SheetFArr(i, 2), SheetFArr(i, 3)) + TimeSerial(SheetFArr(i, 4), SheetFArr(i, 5), 0)
    If Dic.Exists(t) Then
      k = Dic.Item(t)
      KQArr(i, 1) = SheetIArr(k, 6)
      KQArr(i, 2) = SheetIArr(k, 7)
    End If
  Next
  Sheets("F").Range("J3:K" & n) = KQArr
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 
Top