Đặt mật khẩu cho file excel

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Mật khẩu excel không được đánh giá là mạnh, vì nó có thể dễ dàng bị bẻ. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, chúng ta vẫn cần khóa file để tránh
những tác động không mong muốn.
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn đặt password cho file excel.
Các bạn click vào File -> Info->Protect Workbook
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Tiếp tục các bạn chọn Encrypt with Password ở dòng thứ hai từ trên xuống.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Ô hộp thoại hiện ra, bạn nhập mật khẩu. Chú ý tắt bộ gõ tiếng Việt kẻo loạn mật khẩu do bộ gõ tác động.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Một hộp thoại nữa tiếp tục hiện ra, yêu cầu bạn xác nhận lại mật khẩu một lần nữa.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Bạn nhập mật khẩu và save file là xong.
 

Euler

Mod
Thành viên BQT
Open Password Protected Workbook with VBA

Đối với file excel input mà được đặt mật khẩu như trên, cách mở bằng VBA sẽ như ví dụ dưới đây:
Mã:
Sub OpenClose()

Application.ScreenUpdating = False 'Khong cap nhat man hinh, nham tang toc do chuong trinh

Dim wb1 As Workbook
Dim wb2 As Workbook

Set wb1 = ThisWorkbook
Set wb2 = Workbooks.Open(Filename:="C:\Users\tuhocvba\Desktop\VBA\exlinput.xlsm", Password:="123456") 'I have taken out the rest of the file path

wb1.Activate
  Sheets("Entry").Activate
    Range("A1:A5").Select
      Selection.Copy

wb2.Activate
  Sheets("Log").Activate
    Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, _
      SkipBlanks:=False, Transpose:=True

wb2.Save
wb2.Close

Set wb1 = Nothing
Set wb2 = Nothing

MsgBox "Logged and saved."

Application.ScreenUpdating = True 'Tra lai trang thai binh thuong, cho phep cap nhat man hinh

End Sub
Nguồn:
Mã:
https://stackoverflow.com/questions/34074526/open-password-protected-workbook-with-vba
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Trong thực tế chúng ta sử dụng file macro để thu thập ý kiến mọi người trong tổ chức. Khi đó mọi người sẽ thực thi macro => macro tạo ra output cất lên folder chung trên server.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Như vậy file macro chỉ là công cụ, không có chức năng lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, chúng ta sẽ thiết định macro chỉ có chức năng đọc. Không cho người dùng chỉnh sửa, ghi nội dung gì vào file macro.
Khi người dùng mở file macro, sẽ xuất hiện giao diện như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Người dùng ấn vào nút Read Only để mở file macro ở chế độ chỉ đọc (Vẫn thực thi macro bình thường, nhưng không lưu dữ liệu gì trên file macro này nhé).
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Sau đây mình giới thiệu cách làm:
Bạn tạo file macro như bình thường và save file như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Sau đó một hộp thoại xác nhận mật khẩu mở ra, bạn nhập lại mật khẩu một lần nữa là xong.
 
Top