Dán công thức vào ô tính bằng VBA

Phong Tran

Thành viên mới
Chào các bạn, mình cần dùng VBA để dán công thức vào ô tính tự động thay vì mình phải nhập công thức bằng tay.
Nhờ mọi người xem file và hỗ trợ giúp mình ạ.
 

Hoang Tuan 868

Thành viên mới
Chào các bạn, mình cần dùng VBA để dán công thức vào ô tính tự động thay vì mình phải nhập công thức bằng tay.
Nhờ mọi người xem file và hỗ trợ giúp mình ạ.
Mã:
Bạn thử đoạn code này xem thế nào nhé.
Sub ham_sum()
Dim wb As Workbook, sh As Worksheet
Set wb = ThisWorkbook
Set sh = wb.Sheets("TONGHOP")
sh.Range("C4").FormulaR1C1 = "=SUM(CHITIET!R8C3:R17C3)"
sh.Range("C2").Select
End Sub
 
Top