Chương 5: Thao tác với file

vanthanhVBA

Thành viên
5.1 Select folder
5.2 Thao tác với file trong folder
5.3 Tạo temporary file
5.4 Tìm kiếm file
5.5 Lấy phần mở rộng
(Danh mục trên có thể được sửa lại sau khi bản dịch được hoàn thành)
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
5.1 Chỉ định hộp thoại tham chiếu chọn Folder
Để hiển thị hộp thoại chọn Folder ta tham khảo hai dòng code dưới đây.
Mã:
rc = Application.Dialogs(xlDialogOpen).Show '(1)
rc =Application.GetOpenFilename("Microsoft Excel file, *xls") '(2)
Kết quả chạy dòng code (1) ta được:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Và đây là kết quả chạy dòng code (2)
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Dòng code (2) không thực hiện việc mở file, tuy nhiên nó sẽ giúp chúng ta lấy đường link của file và cất vào biến rc. Sau đó chúng ta sẽ thao tác với file đó thông qua đường link lấy được.
 
Top