[Chia sẻ mã nguồn]Excel lưu dải ô hoặc biểu tượng ImageMsol dưới dạng hình ảnh(Hỗ trợ lưu thành 13 định dạng tệp khác nhau:WMF,EMF,ICO,PNG,TGA,PDF...)

Joforn

Thành viên mới
Định dạng tệp mà mô-đun này hỗ trợ:
 1. Định dạng ảnh BMP: tệp bitmap 32-bit, không hỗ trợ độ trong suốt;
 2. Định dạng ảnh PNG: tạo ảnh nén 32-bit không mất dữ liệu với các kênh trong suốt;
 3. Định dạng hình ảnh ICO: Tạo biểu tượng trong suốt Windows XP (Lưu ý: Biểu mẫu VBA có thể không được sử dụng trực tiếp, không được VBA hỗ trợ). Cần lưu ý rằng nếu không sử dụng ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION khi gọi hàm, biểu tượng tương ứng với kích thước được chỉ định, khi đó biểu tượng được tạo và Khu vực phạm vi có cùng kích thước. Điều này có nghĩa là biểu tượng được tạo không phải là biểu tượng hình vuông phổ biến như 32 × 32 hoặc 256 × 256;
 4. Định dạng ảnh TGA: Tạo ảnh TGA 32 bit với nén không mất dữ liệu lwz kênh trong suốt. Vì ảnh TGA có thể được OpenGL gọi trực tiếp là họa tiết 3D, chúng thường phổ biến trong các tài liệu trò chơi cũ cách đây hơn mười năm, nhưng cần lưu ý rằng nếu bạn sử dụng nó PS sẽ bỏ qua kênh trong suốt (bao gồm cả hình ảnh TGA trong suốt do PS tạo ra) khi PS mở tệp TGA, nhưng phần mềm khác vẫn bình thường;
 5. Định dạng ảnh JPG / JPEG: định dạng ảnh nén mất dữ liệu phổ biến nhất, không hỗ trợ độ trong suốt;
 6. Định dạng hình ảnh TIFF: không hỗ trợ độ trong suốt
 7. Định dạng ảnh GIF: Định dạng ảnh GIF với nền trong suốt không được hỗ trợ (Lưu ý: Bản thân định dạng GIF hỗ trợ độ trong suốt, nhưng tôi lười và không tự tạo tệp GIF nhị phân, vì vậy tệp GIF được lưu bởi mô-đun này không hỗ trợ độ trong suốt của nền);
 8. Định dạng ảnh SVG: Đồ họa vector, bạn có thể sử dụng các trình duyệt web chính thống để mở và xem trực tiếp một số loại ảnh.
 9. Định dạng hình ảnh WMF: biểu đồ vector;
 10. Định dạng ảnh EMF: biểu đồ vectơ;
 11. Định dạng tệp PDF
 12. Định dạng tệp XPS: Nên sử dụng XPS Viewer để xem (Win10 đi kèm với nó, nhưng nó cần được thêm thủ công vào thành phần)
 13. Định dạng tệp ZIP: Mục này chỉ để giúp chúng tôi đóng gói các tệp được tạo ở trên thành một tệp. Gọi trực tiếp Shell32 để tạo mà không cần hỗ trợ DLL của bên thứ ba.
Đây là mã kiểm tra :
Mã:
Sub TestSaveRangeToPictrue()
 Dim PathName As String
 Dim FileNames() As String
 Dim FileName As String
 Dim I As Long
   
 PathName = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
 With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  .Title = "Please select a Directory to Save Pictures:"
  .InitialFileName = PathName
  .Show
  If .SelectedItems.Count Then
   PathName = .SelectedItems(1)
  Else
   MsgBox "You choose to Cancel,The program well stop."
   Exit Sub
  End If
 End With
   
 Debug.Print "=============== Test Start ===================="
 PathName = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
 
 FileNames = Split("WMF,EMF,PDF,XPS", ",")
 For I = 0 To UBound(FileNames)
  FileName = PathName & "SaveRangeTo" & FileNames(I) & "(Vector)." & FileNames(I)
  Debug.Print "[" & IIf(SaveRangeToPictrue(Range("L1:R21"), FileName), "Success", "Failure") & "]: Save" & FileNames(I) & "File""" & FileName & """"
  FileName = PathName & "Pictures.ZIP>Vector\SaveRangeTo" & FileNames(I) & "." & FileNames(I)
  Debug.Print "[" & IIf(SaveRangeToPictrue(Range("L1:R21"), FileName), "success", "failure") & "]: add " & FileNames(I) & " file to ""Pictures. ZIP"""
 Next
 
 FileNames = Split("BMP,PNG,ICO,JPG,TIF,TGA,SVG,GIF", ",")
 For I = 0 To UBound(FileNames)
  FileName = PathName & "SaveRangeTo" & FileNames(I) & "(NoAlpha)." & FileNames(I)
  Debug.Print "[" & IIf(SaveRangeToPictrue(Range("L1:R21"), FileName), "Success", "Failure") & "]: Save" & FileNames(I) & "File""" & FileName & """"
  FileName = PathName & "Pictures.ZIP>NoAlpha\SaveRangeTo" & FileNames(I) & "." & FileNames(I)
  Debug.Print "[" & IIf(SaveRangeToPictrue(Range("L1:R21"), FileName), "success", "failure") & "]: add " & FileNames(I) & " pictures to ""Pictures. ZIP"""
 Next
 
 FileNames = Split("PNG,ICO,TGA,SVG", ",")
 For I = 0 To UBound(FileNames)
  FileName = PathName & "SaveRangeTo" & FileNames(I) & "(AlphaBackColor)." & FileNames(I)
  Debug.Print "[" & IIf(SaveRangeToPictrue(Range("L1:R21"), FileName, -1), "Success", "Failure") & "]: Save" & FileNames(I) & "File"" " & FileName & """"
  FileName = PathName & "Pictures.ZIP>Alpha\AlphaBackColor\SaveRangeTo" & FileNames(I) & "." & FileNames(I)
  Debug.Print "[" & IIf(SaveRangeToPictrue(Range("L1:R21"), FileName, -1), "Success", "Failure") & "]: Add ""SaveRangeTo" & FileNames(I) & "." & FileNames(I) & """into ""Pictures.ZIP"""
  FileName = PathName & "SaveRangeTo" & FileNames(I) & "(AlphaHalfForBackColor)." & FileNames(I)
  Debug.Print "[" & IIf(SaveRangeToPictrue(Range("L1:R21"), FileName, -1, 128), "Success", "Failure") & "]: Save" & FileNames(I) & "File """ & FileName & """"
  FileName = PathName & "Pictures.ZIP>Alpha\AlphaHalfForBackColor\SaveRangeTo" & FileNames(I) & "." & FileNames(I)
  Debug.Print "[" & IIf(SaveRangeToPictrue(Range("L1:R21"), FileName, -1, 128), "Success", "Failure") & "]: Add ""SaveRangeTo" & FileNames(I) & "." & FileNames(I) & """into ""Pictures.ZIP"""
  FileName = PathName & "SaveRangeTo" & FileNames(I) & "(AlphaHalfForAll)." & FileNames(I)
  Debug.Print "[" & IIf(SaveRangeToPictrue(Range("L1:R21"), FileName, -2, 128), "Success", "Failure") & "]: Save" & FileNames(I) & "File """ & FileName & """"
  FileName = PathName & "Pictures.ZIP>Alpha\AlphaHalfForAll\SaveRangeTo" & FileNames(I) & "." & FileNames(I)
  Debug.Print "[" & IIf(SaveRangeToPictrue(Range("L1:R21"), FileName, -2, 128), "Success", "Failure") & "]: Add ""SaveRangeTo" & FileNames(I) & "." & FileNames(I) & """into ""Pictures.ZIP"""
 Next
 Debug.Print "=============== Test End ===================="
End Sub

Sub TestSaveImageMso()
 Dim PathName As String
 Dim FileNames() As String
 Dim FileName As String
 Dim I As Long
 
 PathName = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
 With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  .Title = "Please select a Directory to Save Pictures:"
  .InitialFileName = PathName
  .Show
  If .SelectedItems.Count Then
   PathName = .SelectedItems(1)
  Else
   MsgBox "You choose to Cancel,The program well stop."
   Exit Sub
  End If
 End With
 
 PathName = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
 FileNames = Split("About,AccessRecycleBin,BlogHomePage,ClearGrid,Folder", ",")
 For I = 0 To UBound(FileNames)
  FileName = PathName & FileNames(I)
  With CommandBars.GetImageMso(FileNames(I), 32, 32)
   Debug.Print "[" & IIf(SaveBitmapToFile(.Handle, FileName & ".PNG", &HFFFFFF), "Success", "Failure") & "]: Save """ & FileNames(I) & """ icon To file """ & FileName & ".PNG"; "File"
   Debug.Print "[" & IIf(SaveBitmapToFile(.Handle, FileName & ".ICO", &HFFFFFF, , 32), "Success", "Failure") & "]: Save """ & FileNames(I) & " ""Icon to File""" & FileName & ".ICO"; "File"
  End With
 Next
End Sub

giới thiệu thử nghiệm
:mô-đun này đã vượt qua hoàn hảo các bài kiểm tra của XP + Office2007, Win7 + Office2010 (64-bit), Win7 + Office2007 (32-bit), Win10 + Office2019 (64-bit)

Hướng dẫn sử dụng:
Nếu chỉ cần sử dụng các chức năng bên trong, bạn có thể xuất trực tiếp mô-đun basSaveRangeToPictrue sang các tệp khác, sau đó gọi hàm SaveRangeToPictrue theo cách gọi của mã kiểm tra trên, Ngoài ra còn có hai hàm là SaveClipboardToPictrue và SaveBitmapToFile và bạn cũng có thể sử dụng riêng Tham khảo định dạng và hướng dẫn trong mã gốc để gọi kết hợp với tình huống của riêng bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn xuất biểu tượng Ribbon trong Excel sang ICO hoặc PNG, bạn có thể xuất trực tiếp ra tệp đĩa miễn là bạn tham khảo phương pháp sử dụng SaveBitmapToFile (mã kiểm tra trên cũng chứa Bản giới thiệu).

Mã nguồn chương trình

Mã:
basSaveRangeToPictrue.bas
 

Joforn

Thành viên mới
Đoạn mã đầu tiên:
Mã:
Option Explicit
'>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
'>>>>>>>>  Author:   Joforn              <<<<<<<<<<<<<<<<<<
'>>>>>>>>  Email:   Joforn1@163.com          <<<<<<<<<<<<<<<<<<
'>>>>>>>>  Facebook:  Joforn1@163.com          <<<<<<<<<<<<<<<<<<
'>>>>>>>>  QQ:     42978116             <<<<<<<<<<<<<<<<<<
'>>>>>>>>  Last time : 12/01/2020            <<<<<<<<<<<<<<<<<<
'<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

#If VBA7 Then
 Private Declare PtrSafe Function OpenClipboard Lib "user32" (ByVal hWnd As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function CloseClipboard Lib "user32" () As Long
 Private Declare PtrSafe Function EnumClipboardFormats Lib "user32" (ByVal wFormat As ClipboardDataFormats) As Long
 Private Declare PtrSafe Function GetClipboardData Lib "user32" (ByVal wFormat As ClipboardDataFormats) As LongPtr
 Private Declare PtrSafe Function SetClipboardData Lib "user32" (ByVal wFormat As ClipboardDataFormats, ByVal hMem As LongPtr) As LongPtr
 Private Declare PtrSafe Function IsClipboardFormatAvailable Lib "user32" (ByVal wFormat As ClipboardDataFormats) As Boolean
 Private Declare PtrSafe Function CountClipboardFormats Lib "user32" () As Long
 Private Declare PtrSafe Function EmptyClipboard Lib "user32" () As Long
 Private Declare PtrSafe Function GetObjectType Lib "gdi32.dll" (ByVal hgdiObj As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function IsBadReadPtr Lib "Kernel32.dll" (ByVal lngPtr As LongPtr, ByVal ucb As Long) As Long
 Private Declare PtrSafe Function GetLastError Lib "Kernel32.dll" () As Long

 Private Declare PtrSafe Function GlobalSize Lib "kernel32" (ByVal hMem As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function GlobalLock Lib "kernel32" (ByVal hMem As LongPtr) As LongPtr
 Private Declare PtrSafe Function GlobalUnlock Lib "kernel32" (ByVal hMem As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function GlobalAlloc Lib "kernel32" (ByVal Flags As Long, ByVal Size As Long) As LongPtr
 Private Declare PtrSafe Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (ByVal hpvDest As LongPtr, ByVal hpvSource As LongPtr, ByVal cbCopy As Long)
 Private Declare PtrSafe Function lstrlenA Lib "Kernel32.dll" (ByVal lpString As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function lstrlenW Lib "Kernel32.dll" (ByVal lpString As LongPtr) As Long
 
 Private Declare PtrSafe Function GdiplusStartup Lib "GdiPlus.dll" (ByRef mToken As Long, ByRef mInput As GDIPlusStartupInput, ByRef mOutput As GdiplusStartupOutput) As GpStatus
 Private Declare PtrSafe Sub GdiplusShutdown Lib "gdiplus" (ByVal Token As Long)
 Private Declare PtrSafe Function GdipGetImageEncodersSize Lib "gdiplus" (ByRef numEncoders As Long, ByRef Size As Long) As Long
 Private Declare PtrSafe Function GdipGetImageEncoders Lib "gdiplus" (ByVal numEncoders As Long, ByVal Size As Long, Encoders As Any) As Long
 
 Private Declare PtrSafe Function GdipLoadImageFromFile Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mFilename As LongPtr, ByRef mImage As LongPtr) As GpStatus
 Private Declare PtrSafe Function GdipGetImageHeight Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImage As LongPtr, ByRef mHeight As Long) As GpStatus
 Private Declare PtrSafe Function GdipGetImagePixelFormat Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImage As LongPtr, ByRef mFormat As Long) As GpStatus
 Private Declare PtrSafe Function GdipGetImageWidth Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImage As LongPtr, ByRef mWidth As Long) As GpStatus
 
 Private Declare PtrSafe Function GdipCreateBitmapFromHBITMAP Lib "GdiPlus.dll" (ByVal hBitmap As LongPtr, ByVal mhPal As LongPtr, ByRef GpBitmap As LongPtr) As GpStatus
 Private Declare PtrSafe Function GdipSaveImageToFile Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImage As LongPtr, ByVal mFilename As LongPtr, ByRef mClsidEncoder As Any, ByVal mEncoderParams As LongPtr) As GpStatus
 Private Declare PtrSafe Function GdipDisposeImage Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImage As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function GdipCreateBitmapFromScan0 Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mWidth As Long, ByVal mHeight As Long, ByVal mStride As Long, ByVal mPixelFormat As GpPixelFormat, ByVal mScan0 As LongPtr, ByRef mBitmap As LongPtr) As GpStatus
' Private Declare PtrSafe Function GdipGetImagePixelFormat Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImage As LongPtr, ByRef mFormat As GpPixelFormat) As GpStatus
 Private Declare PtrSafe Function GdipBitmapLockBits Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mBitmap As LongPtr, ByRef mRect As RECTL, ByVal mFlags As ImageLockMode, ByVal mPixelFormat As GpPixelFormat, ByRef mLockedBitmapData As BitmapData) As GpStatus
 Private Declare PtrSafe Function GdipBitmapUnlockBits Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mBitmap As LongPtr, ByRef mLockedBitmapData As BitmapData) As GpStatus
 
 Private Declare PtrSafe Function GdipCloneImage Lib "GdiPlus.dll" (ByVal hImage As LongPtr, ByRef cloneImage As LongPtr) As GpStatus
 Private Declare PtrSafe Function GdipCreateImageAttributes Lib "GdiPlus.dll" (ByRef mImageAttr As LongPtr) As GpStatus
 Private Declare PtrSafe Function GdipDeleteGraphics Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mGraphics As LongPtr) As GpStatus
 Private Declare PtrSafe Function GdipDisposeImageAttributes Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImageAttr As LongPtr) As GpStatus
 Private Declare PtrSafe Function GdipDrawImageRectRectI Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mGraphics As LongPtr, ByVal mImage As LongPtr, _
     ByVal mDstx As Long, ByVal mDsty As Long, ByVal mDstwidth As Long, ByVal mDstheight As Long, _
     ByVal mSrcx As Long, ByVal mSrcy As Long, ByVal mSrcwidth As Long, ByVal mSrcheight As Long, _
     Optional ByVal mSrcUnit As GpUnit = 2, Optional ByVal mImageAttributes As LongPtr, Optional ByVal mcallback As LongPtr, Optional ByVal mcallbackData As LongPtr) As GpStatus
 Private Declare PtrSafe Function GdipGetImageGraphicsContext Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImage As LongPtr, ByRef mGraphics As LongPtr) As GpStatus
 Private Declare PtrSafe Function GdipGraphicsClear Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mGraphics As LongPtr, ByVal mColor As Long) As GpStatus
 Private Declare PtrSafe Function GdipSetImageAttributesColorKeys Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImageAttr As LongPtr, ByVal mType As ColorAdjustType, ByVal mEnableFlag As Boolean, ByVal mColorLow As Long, ByVal mColorHigh As Long) As GpStatus
 Private Declare PtrSafe Function GdipBitmapConvertFormat Lib "GdiPlus.dll" ( _
      ByVal pInputBitmap As LongPtr, _
      ByVal Format As GpPixelFormat, _
      ByVal DitherType As GpDitherType, _
      ByVal PaletteType As PaletteType, _
      ByVal Palette As LongPtr, _
      ByVal AlphaThresholdPercent As Single _
    ) As GpStatus

 Private Declare PtrSafe Function OleTranslateColor Lib "oleaut32.dll" (ByVal lOleColor As Long, ByVal lHPalette As Long, ByRef lColorRef As Long) As Long
 
 Private Declare PtrSafe Function GetObject Lib "gdi32.dll" Alias "GetObjectW" (ByVal hObject As LongPtr, ByVal nCount As Long, ByVal lpObject As LongPtr) As Long
' Private Declare PtrSafe Function GetBitmapBits Lib "gdi32.dll" (ByVal hBitmap As LongPtr, ByVal dwCount As Long, lpBits As Any) As Long
' Private Declare PtrSafe Function SetBitmapBits Lib "gdi32" (ByVal hBITMAP As LongPtr, ByVal dwCount As Long, lpBits As Any) As Long

 Private Declare PtrSafe Function GetSysColor Lib "user32.dll" (ByVal nIndex As Long) As Long

 Private Declare PtrSafe Function DeleteObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hObject As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function CopyImage Lib "user32.dll" (ByVal hBitmap As LongPtr, _
             Optional ByVal uTyPe As EnumImageType = 0, _
             Optional ByVal cXDesired As Long = 0, Optional ByVal cYDesired As Long = 0, _
             Optional ByVal uFlags As ImageCopyFlags = 4) As LongPtr
 Private Declare PtrSafe Function GetEnhMetaFileBits Lib "gdi32.dll" (ByVal hEMF As LongPtr, ByVal nSize As Long, ByVal lpBuffer As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function GetMetaFileBitsEx Lib "gdi32.dll" (ByVal hMF As LongPtr, ByVal nSize As Long, ByVal lpvData As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function CopyMetaFile Lib "gdi32.dll" Alias "CopyMetaFileW" (ByVal hMF As LongPtr, ByVal lpFileName As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function CopyEnhMetaFile Lib "gdi32.dll" Alias "CopyEnhMetaFileW" (ByVal hemfSrc As LongPtr, ByVal lpszFile As LongPtr) As LongPtr
 Private Declare PtrSafe Function CloseMetaFile Lib "gdi32.dll" (ByVal hMF As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function DeleteMetaFile Lib "gdi32.dll" (ByVal hMF As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function DeleteEnhMetaFile Lib "gdi32.dll" (ByVal hEMF As LongPtr) As Long
 
 Private Declare PtrSafe Function MakeSureDirectoryPathExists Lib "imagehlp.dll" (ByVal DirPath As String) As Long
 Private Declare PtrSafe Function GetTempPath Lib "Kernel32.dll" Alias "GetTempPathW" (ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function GetTempFileName Lib "Kernel32.dll" Alias "GetTempFileNameW" (ByVal lpszPath As LongPtr, ByVal lpPrefixString As LongPtr, ByVal wUnique As Long, ByVal lpTempFileName As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function PathGetArgsW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As LongPtr) As LongPtr
 Private Declare PtrSafe Sub PathRemoveArgsW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As LongPtr)
 Private Declare PtrSafe Sub PathUnquoteSpacesW Lib "shlwapi.dll" (ByVal lpsz As LongPtr)
 Private Declare PtrSafe Function PathAddBackslashW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function PathRemoveBackslashW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As LongPtr) As LongPtr
 Private Declare PtrSafe Function PathRemoveExtensionW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function PathRemoveFileSpecW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function PathStripPathW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function PathFindExtension Lib "shlwapi.dll" Alias "PathFindExtensionW" (ByVal pszPath As LongPtr) As LongPtr
 Private Declare PtrSafe Function PathRenameExtensionW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPathas As LongPtr, ByVal pszExt As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function PathIsRootW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function PathIsDirectoryEmptyW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As LongPtr) As Boolean
 Private Declare PtrSafe Function PathFileExistsW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function PathIsDirectoryW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function DeleteFile Lib "Kernel32.dll" Alias "DeleteFileW" (ByVal lpFileName As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function SetFileAttributes Lib "Kernel32.dll" Alias "SetFileAttributesW" (ByVal lpFileName As LongPtr, ByVal dwFileAttributes As Long) As Long
 
 Private Declare PtrSafe Function CryptBinaryToStringW Lib "crypt32.dll" (ByRef pbBinary As Any, ByVal cbBinary As Long, _
     ByVal dwFlags As Long, ByVal pszString As LongPtr, ByRef pcchString As Long) As Long
 Private Declare PtrSafe Function CryptStringToBinaryW Lib "crypt32.dll" (ByVal pszString As LongPtr, ByVal cchString As Long, _
     ByVal dwFlags As Long, ByRef pbBinary As Any, ByRef pcbBinary As Long, Optional ByRef pdwSkip As Long, Optional ByRef pdwFlags As Long) As Long
 Private Declare PtrSafe Function MultiByteToWideChar Lib "kernel32" (ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, _
     ByRef lpMultiByteStr As Any, ByVal cchMultiByte As Long, ByVal lpWideCharStr As LongPtr, ByVal cchWideChar As Long) As Long
 Private Declare PtrSafe Function WideCharToMultiByte Lib "kernel32" (ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, _
     ByVal lpWideCharStr As LongPtr, ByVal cchWideChar As Long, ByRef lpMultiByteStr As Any, ByVal cchMultiByte As Long, _
     Optional ByVal lpDefaultChar As LongPtr = 0, Optional ByVal lpUsedDefaultChar As Long = 0) As Long
 
 Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "Kernel32.dll" (ByVal dwMilliseconds As Long)
#Else
 

Joforn

Thành viên mới
Đoạn mã 2:
Mã:
 Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long
 Private Declare Function CloseClipboard Lib "user32" () As Long
 Private Declare Function EnumClipboardFormats Lib "user32" (ByVal wFormat As ClipboardDataFormats) As Long
 Private Declare Function GetClipboardData Lib "user32" (ByVal wFormat As ClipboardDataFormats) As Long
 Private Declare Function SetClipboardData Lib "user32" (ByVal wFormat As ClipboardDataFormats, ByVal hMem As Long) As Long
 Private Declare Function IsClipboardFormatAvailable Lib "user32" (ByVal wFormat As ClipboardDataFormats) As Boolean
 Private Declare Function CountClipboardFormats Lib "user32" () As Long
 Private Declare Function EmptyClipboard Lib "user32" () As Long
 Private Declare Function GetObjectType Lib "gdi32.dll" (ByVal hgdiObj As Long) As Long
 Private Declare Function IsBadReadPtr Lib "Kernel32.dll" (ByVal lngPtr As Long, ByVal ucb As Long) As Long
 Private Declare Function GetLastError Lib "Kernel32.dll" () As Long

 Private Declare Function GlobalSize Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 Private Declare Function GlobalLock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 Private Declare Function GlobalUnlock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 Private Declare Function GlobalAlloc Lib "kernel32" (ByVal Flags As Long, ByVal Size As Long) As Long
 Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (ByVal hpvDest As Long, ByVal hpvSource As Long, ByVal cbCopy As Long)
 Private Declare Function lstrlenA Lib "Kernel32.dll" (ByVal lpString As Long) As Long
 Private Declare Function lstrlenW Lib "Kernel32.dll" (ByVal lpString As Long) As Long
 
 Private Declare Function GdiplusStartup Lib "GdiPlus.dll" (ByRef mToken As Long, ByRef mInput As GDIPlusStartupInput, ByRef mOutput As GdiplusStartupOutput) As GpStatus
 Private Declare Sub GdiplusShutdown Lib "gdiplus" (ByVal Token As Long)
 Private Declare Function GdipGetImageEncodersSize Lib "gdiplus" (ByRef numEncoders As Long, ByRef Size As Long) As Long
 Private Declare Function GdipGetImageEncoders Lib "gdiplus" (ByVal numEncoders As Long, ByVal Size As Long, Encoders As Any) As Long
 
 Private Declare Function GdipLoadImageFromFile Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mFilename As Long, ByRef mImage As Long) As GpStatus
 Private Declare Function GdipGetImageHeight Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImage As Long, ByRef mHeight As Long) As GpStatus
 Private Declare Function GdipGetImagePixelFormat Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImage As Long, ByRef mFormat As Long) As GpStatus
 Private Declare Function GdipGetImageWidth Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImage As Long, ByRef mWidth As Long) As GpStatus
 
 Private Declare Function GdipCreateBitmapFromHBITMAP Lib "GdiPlus.dll" (ByVal hBitmap As Long, ByVal mhPal As Long, ByRef GpBitmap As Long) As GpStatus
 Private Declare Function GdipSaveImageToFile Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImage As Long, ByVal mFilename As Long, ByRef mClsidEncoder As Any, ByVal mEncoderParams As Long) As GpStatus
 Private Declare Function GdipDisposeImage Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImage As Long) As Long
 Private Declare Function GdipCreateBitmapFromScan0 Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mWidth As Long, ByVal mHeight As Long, ByVal mStride As Long, ByVal mPixelFormat As GpPixelFormat, ByVal mScan0 As Long, ByRef mBitmap As Long) As GpStatus
' Private Declare Function GdipGetImagePixelFormat Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImage As Long, ByRef mFormat As GpPixelFormat) As GpStatus
 Private Declare Function GdipBitmapLockBits Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mBitmap As Long, ByRef mRect As RECTL, ByVal mFlags As ImageLockMode, ByVal mPixelFormat As GpPixelFormat, ByRef mLockedBitmapData As BitmapData) As GpStatus
 Private Declare Function GdipBitmapUnlockBits Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mBitmap As Long, ByRef mLockedBitmapData As BitmapData) As GpStatus
 
 Private Declare Function GdipCloneImage Lib "GdiPlus.dll" (ByVal hImage As Long, ByRef cloneImage As Long) As GpStatus
 Private Declare Function GdipCreateImageAttributes Lib "GdiPlus.dll" (ByRef mImageAttr As Long) As GpStatus
 Private Declare Function GdipDeleteGraphics Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mGraphics As Long) As GpStatus
 Private Declare Function GdipDisposeImageAttributes Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImageAttr As Long) As GpStatus
 Private Declare Function GdipDrawImageRectRectI Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mGraphics As Long, ByVal mImage As Long, _
     ByVal mDstx As Long, ByVal mDsty As Long, ByVal mDstwidth As Long, ByVal mDstheight As Long, _
     ByVal mSrcx As Long, ByVal mSrcy As Long, ByVal mSrcwidth As Long, ByVal mSrcheight As Long, _
     Optional ByVal mSrcUnit As GpUnit = 2, Optional ByVal mImageAttributes As Long, Optional ByVal mcallback As Long, Optional ByVal mcallbackData As Long) As GpStatus
 Private Declare Function GdipGetImageGraphicsContext Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImage As Long, ByRef mGraphics As Long) As GpStatus
 Private Declare Function GdipGraphicsClear Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mGraphics As Long, ByVal mColor As Long) As GpStatus
 Private Declare Function GdipSetImageAttributesColorKeys Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mImageAttr As Long, ByVal mType As ColorAdjustType, ByVal mEnableFlag As Boolean, ByVal mColorLow As Long, ByVal mColorHigh As Long) As GpStatus
 Private Declare Function GdipBitmapConvertFormat Lib "GdiPlus.dll" ( _
      ByVal pInputBitmap As Long, _
      ByVal Format As GpPixelFormat, _
      ByVal DitherType As GpDitherType, _
      ByVal PaletteType As PaletteType, _
      ByVal Palette As Long, _
      ByVal AlphaThresholdPercent As Single _
    ) As GpStatus

 Private Declare Function OleTranslateColor Lib "oleaut32.dll" (ByVal lOleColor As Long, ByVal lHPalette As Long, ByRef lColorRef As Long) As Long
 
 Private Declare Function GetObject Lib "gdi32.dll" Alias "GetObjectW" (ByVal hObject As Long, ByVal nCount As Long, ByVal lpObject As Long) As Long
' Private Declare Function GetBitmapBits Lib "gdi32.dll" (ByVal hBitmap As Long, ByVal dwCount As Long, lpBits As Any) As Long
' Private Declare Function SetBitmapBits Lib "gdi32" (ByVal hBITMAP As Long, ByVal dwCount As Long, lpBits As Any) As Long

 Private Declare Function GetSysColor Lib "user32.dll" (ByVal nIndex As Long) As Long

 Private Declare Function DeleteObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hObject As Long) As Long
 Private Declare Function CopyImage Lib "user32.dll" (ByVal hBitmap As Long, _
             Optional ByVal uTyPe As EnumImageType = 0, _
             Optional ByVal cXDesired As Long = 0, Optional ByVal cYDesired As Long = 0, _
             Optional ByVal uFlags As ImageCopyFlags = 4) As Long
 Private Declare Function GetEnhMetaFileBits Lib "gdi32.dll" (ByVal hEMF As Long, ByVal nSize As Long, ByVal lpBuffer As Long) As Long
 Private Declare Function GetMetaFileBitsEx Lib "gdi32.dll" (ByVal hMF As Long, ByVal nSize As Long, ByVal lpvData As Long) As Long
 Private Declare Function CopyMetaFile Lib "gdi32.dll" Alias "CopyMetaFileW" (ByVal hMF As Long, ByVal lpFileName As Long) As Long
 Private Declare Function CopyEnhMetaFile Lib "gdi32.dll" Alias "CopyEnhMetaFileW" (ByVal hemfSrc As Long, ByVal lpszFile As Long) As Long
 Private Declare Function CloseMetaFile Lib "gdi32.dll" (ByVal hMF As Long) As Long
 Private Declare Function DeleteMetaFile Lib "gdi32.dll" (ByVal hMF As Long) As Long
 Private Declare Function DeleteEnhMetaFile Lib "gdi32.dll" (ByVal hEMF As Long) As Long
 
 Private Declare Function MakeSureDirectoryPathExists Lib "imagehlp.dll" (ByVal DirPath As String) As Long
 Private Declare Function GetTempPath Lib "Kernel32.dll" Alias "GetTempPathW" (ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As Long) As Long
 Private Declare Function GetTempFileName Lib "Kernel32.dll" Alias "GetTempFileNameW" (ByVal lpszPath As Long, ByVal lpPrefixString As Long, ByVal wUnique As Long, ByVal lpTempFileName As Long) As Long
 Private Declare Function PathGetArgsW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As Long) As Long
 Private Declare Sub PathRemoveArgsW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As Long)
 Private Declare Sub PathUnquoteSpacesW Lib "shlwapi.dll" (ByVal lpsz As Long)
 Private Declare Function PathAddBackslashW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As Long) As Long
 Private Declare Function PathRemoveBackslashW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As Long) As Long
 Private Declare Function PathRemoveExtensionW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As Long) As Long
 Private Declare Function PathRemoveFileSpecW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As Long) As Long
 Private Declare Function PathStripPathW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As Long) As Long
 Private Declare Function PathFindExtension Lib "shlwapi.dll" Alias "PathFindExtensionW" (ByVal pszPath As Long) As Long
 Private Declare Function PathRenameExtensionW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPathas As Long, ByVal pszExt As Long) As Long
 Private Declare Function PathIsRootW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As Long) As Long
 Private Declare Function PathIsDirectoryEmptyW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As Long) As Boolean
 Private Declare Function PathFileExistsW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As Long) As Long
 Private Declare Function PathIsDirectoryW Lib "shlwapi.dll" (ByVal pszPath As Long) As Long
 Private Declare Function DeleteFile Lib "Kernel32.dll" Alias "DeleteFileW" (ByVal lpFileName As Long) As Long
 Private Declare Function SetFileAttributes Lib "Kernel32.dll" Alias "SetFileAttributesW" (ByVal lpFileName As Long, ByVal dwFileAttributes As Long) As Long
 
 Private Declare Function CryptBinaryToStringW Lib "crypt32.dll" (ByRef pbBinary As Any, ByVal cbBinary As Long, _
     ByVal dwFlags As Long, ByVal pszString As Long, ByRef pcchString As Long) As Long
 Private Declare Function CryptStringToBinaryW Lib "crypt32.dll" (ByVal pszString As Long, ByVal cchString As Long, _
     ByVal dwFlags As Long, ByRef pbBinary As Any, ByRef pcbBinary As Long, Optional ByRef pdwSkip As Long, Optional ByRef pdwFlags As Long) As Long
 Private Declare Function MultiByteToWideChar Lib "kernel32" (ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, _
     ByRef lpMultiByteStr As Any, ByVal cchMultiByte As Long, ByVal lpWideCharStr As Long, ByVal cchWideChar As Long) As Long
 Private Declare Function WideCharToMultiByte Lib "kernel32" (ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, _
     ByVal lpWideCharStr As Long, ByVal cchWideChar As Long, ByRef lpMultiByteStr As Any, ByVal cchMultiByte As Long, _
     Optional ByVal lpDefaultChar As Long = 0, Optional ByVal lpUsedDefaultChar As Long = 0) As Long
 
 Private Declare Sub Sleep Lib "Kernel32.dll" (ByVal dwMilliseconds As Long)
#End If
 

Joforn

Thành viên mới
Đoạn mã 3
Mã:
'>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
'>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\   结构定义开始    /////////////////////////<
'>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
'
Private Type RECTL
  Left   As Long
  Top    As Long
  Width   As Long
  Height  As Long
End Type

Private Type ColorPalette
  Flags   As PaletteFlags
  Count   As Long
  Entries(0 To 255) As Long
End Type

Private Type DataArray
  Format  As ClipboardDataFormats
  Type   As Long
  Size   As Long
  bData()  As Byte
End Type

Private Type BITMAPINFOHEADER
  biSize     As Long
  biWidth     As Long
  biHeight    As Long
  biPlanes    As Integer
  biBitCount   As Integer
  biCompression  As Long
  biSizeImage   As Long
  biXPelsPerMeter As Long
  biYPelsPerMeter As Long
  biClrUsed    As Long
  biClrImportant As Long
End Type

Private Type ARGB
  rgbBlue     As Byte
  rgbGreen    As Byte
  rgbRed     As Byte
  rgbAlpha    As Byte
End Type

Private Type BITMAPINFO_1BPP
  bmiHeader     As BITMAPINFOHEADER
  bmiColors(0 To 1) As ARGB
End Type

#If VBA7 Then
 Private Type METAFILEPICT
  mm  As Long
  xExt As Long
  yExt As Long
  hMF  As LongPtr
 End Type

 Private Type GDIPlusStartupInput
  GdiPlusVersion      As Long
  DebugEventCallback    As LongPtr
  SuppressBackgroundThread As Boolean
  SuppressExternalCodecs  As Boolean
 End Type

 Private Type GdiplusStartupOutput
  NotificationHook     As LongPtr
  NotificationUnhook    As LongPtr
 End Type
 
 Private Type ImageCodecInfo
  ClassID(0 To 3)   As Long
  FormatID(0 To 3)  As Long
  CodecName      As LongPtr
  DllName       As LongPtr
  FormatDescription  As LongPtr
  FilenameExtension  As LongPtr
  MimeType      As LongPtr
  Flags        As Long
  Version       As Long
  SigCount      As Long
  SigSize       As Long
  SigPattern     As LongPtr
  SigMask       As Long
 End Type
 
 Private Type BITMAP
  bmType    As Long
  bmWidth    As Long
  bmHeight   As Long
  bmWidthBytes As Long
  bmPlanes   As Integer
  bmBitsPixel  As Integer
  bmBits    As LongPtr
 End Type
 
 Private Type BitmapData
  Width        As Long
  Height       As Long
  Stride       As Long
  PixelFormat     As Long
  Scan0Ptr      As LongPtr
  ReservedPtr     As LongPtr
 End Type
#Else
 Private Type METAFILEPICT
  mm  As Long
  xExt As Long
  yExt As Long
  hMF  As Long
 End Type

 Private Type GDIPlusStartupInput
  GdiPlusVersion      As Long
  DebugEventCallback    As Long
  SuppressBackgroundThread As Boolean
  SuppressExternalCodecs  As Boolean
 End Type

 Private Type GdiplusStartupOutput
  NotificationHook     As Long
  NotificationUnhook    As Long
 End Type
 
 Private Type ImageCodecInfo
  ClassID(0 To 3)   As Long
  FormatID(0 To 3)  As Long
  CodecName      As Long
  DllName       As Long
  FormatDescription  As Long
  FilenameExtension  As Long
  MimeType      As Long
  Flags        As Long
  Version       As Long
  SigCount      As Long
  SigSize       As Long
  SigPattern     As Long
  SigMask       As Long
 End Type
 
 Private Type BITMAP
  bmType    As Long
  bmWidth    As Long
  bmHeight   As Long
  bmWidthBytes As Long
  bmPlanes   As Integer
  bmBitsPixel  As Integer
  bmBits    As Long
 End Type
 
 Private Type BitmapData
  Width        As Long
  Height       As Long
  Stride       As Long
  PixelFormat     As Long
  Scan0Ptr      As Long
  ReservedPtr     As Long
 End Type
#End If

'<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
'>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\    结构定义结束    ////////////////////////<
'<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Dim nFormats As Long
Dim ClipboardData() As DataArray
 

Joforn

Thành viên mới
Đoạn mã 4
Mã:
Private Enum GpStatus
  Ok = 0
  GenericError = 1
  InvalidParameter = 2
  OutOfMemory = 3
  ObjectBusy = 4
  InsufficientBuffer = 5
  NotImplemented = 6   '
  Win32Error = 7     '
  WrongState = 8     '
  Aborted = 9
  FileNotFound = 10    '
  ValueOverflow = 11
  AccessDenied = 12
  UnknownImageFormat = 13 '
  FontFamilyNotFound = 14 '
  FontStyleNotFound = 15
  NotTrueTypeFont = 16
  UnsupportedGdiplusVersion = 17
  GdiplusNotInitialized = 18
  PropertyNotFound = 19
  PropertyNotSupported = 20
  ProfileNotFound = 21
End Enum

Public Enum ClipboardDataFormats
  CF_Text = 1
  CF_Bitmap = 2
  CF_METAFILEPICT = 3
  CF_SymbolicLink = 4
  CF_Dif = 5
  CF_Tiff = 6
  CF_OemText = 7
  CF_Dib = 8
  CF_Palette = 9
  CF_PenData = 10
  CF_Riff = 11
  CF_WaveAudio = 12
  CF_UnicodeText = 13
  CF_EnhancedMetafile = 14
  CF_FileDrop = 15
  CF_Locale = 16
  CF_DibV5 = 17
  CF_RTF = 49330
  CF_HTML = 49414
  CF_Xaml = 49786
  CF_StringFormat = 49804
  CF_CommaSeparatedValue = 50030
  CF_XamlPackage = 50245
  CF_Serializable = 50258
End Enum

Public Enum EnumImageType
  IMAGE_BITMAP = 0&
  IMAGE_ICON
  IMAGE_CURSOR
  IMAGE_ENHMETAFILE
End Enum

Public Enum ImageCopyFlags
  LR_MONOCHROME = &H1
  LR_COPYRETURNORG = &H4
  LR_COPYDELETEORG = &H8
  LR_COPYFROMRESOURCE = &H4000
End Enum

Private Const GMEM_ZEROINIT As Long = &H40

Private Enum GpPixelFormat
  PixelFormat1bppIndexed = &H30101
  PixelFormat4bppIndexed = &H30402
  PixelFormat8bppIndexed = &H30803
  PixelFormat16bppGreyScale = &H101004
  PixelFormat16bppRGB555 = &H21005
  PixelFormat16bppRGB565 = &H21006
  PixelFormat16bppARGB1555 = &H61007
  PixelFormat24bppRGB = &H21808
  PixelFormat32bppRGB = &H22009
  PixelFormat32bppARGB = &H26200A
  PixelFormat32bppPARGB = &HE200B
  PixelFormat48bppRGB = &H10300C
  PixelFormat64bppARGB = &H34400D
  PixelFormat64bppPARGB = &H1C400E
End Enum

Public Enum TIFCOMPRESSION
  COMPRESSION_NONE = 1
  COMPRESSION_CCITTRLE = 2
  COMPRESSION_CCITTFAX3 = 4
  COMPRESSION_CCITT_T4 = 3
  COMPRESSION_CCITTFAX4 = 4
  COMPRESSION_CCITT_T6 = 4
  COMPRESSION_LZW = 5
  COMPRESSION_OJPEG = 6
  COMPRESSION_JPEG = 7
  COMPRESSION_ADOBE_DEFLATE = 8
  COMPRESSION_NEXT = 32766
  COMPRESSION_CCITTRLEW = 32771
  COMPRESSION_PACKBITS = 32773
  COMPRESSION_THUNDERSCAN = 32809
  COMPRESSION_IT8CTPAD = 32895
  COMPRESSION_IT8LW = 32896
  COMPRESSION_IT8MP = 32897
  COMPRESSION_IT8BL = 32898
  COMPRESSION_PIXARFILM = 32908
  COMPRESSION_PIXARLOG = 32909
  COMPRESSION_DEFLATE = 32946
  COMPRESSION_DCS = 32947
  COMPRESSION_JBIG = 34661
  COMPRESSION_SGILOG = 34676
  COMPRESSION_SGILOG24 = 34677
  COMPRESSION_JP2000 = 34712
End Enum

Private Enum ImageLockMode
  ImageLockModeRead = &H1
  ImageLockModeWrite = &H2
  ImageLockModeUserInputBuf = &H4
End Enum

Private Enum ColorAdjustType
  ColorAdjustTypeDefault = &H0
  ColorAdjustTypeBitmap = &H1
  ColorAdjustTypeBrush = &H2
  ColorAdjustTypePen = &H3
  ColorAdjustTypeText = &H4
  ColorAdjustTypeCount = &H5
  ColorAdjustTypeAny = &H6
End Enum

Private Enum GpUnit
  UnitWorld = &H0
  UnitDisplay = &H1
  UnitPixel = &H2
  UnitPoint = &H3
  UnitInch = &H4
  UnitDocument = &H5
  UnitMillimeter = &H6
End Enum

Private Enum GpDitherType
  DitherTypeNone = 0
  DitherTypeSolid = 1
  DitherTypeOrdered4x4 = 2
  DitherTypeOrdered8x8 = 3
  DitherTypeOrdered16x16 = 4
  DitherTypeSpiral4x4 = 5
  DitherTypeSpiral8x8 = 6
  DitherTypeDualSpiral4x4 = 7
  DitherTypeDualSpiral8x8 = 8
  DitherTypeErrorDiffusion = 9
  DitherTypeMax = 10
End Enum

Private Enum PaletteType
  PaletteTypeCustom = 0
  PaletteTypeOptimal = 1
  PaletteTypeFixedBW = 2
  PaletteTypeFixedHalftone8 = 3
  PaletteTypeFixedHalftone27 = 4
  PaletteTypeFixedHalftone64 = 5
  PaletteTypeFixedHalftone125 = 6
  PaletteTypeFixedHalftone216 = 7
  PaletteTypeFixedHalftone252 = 8
  PaletteTypeFixedHalftone256 = 9
End Enum

Private Enum PaletteFlags
  PaletteFlagsHasAlpha = &H1
  PaletteFlagsGrayScale = &H2
  PaletteFlagsHalftone = &H4
End Enum

Private Enum TransformFlags
  None = 0
  ReverseLine = 1
  AlphaColors = 2
  AlphaAll = 4
  AlphaMode = AlphaColors Or AlphaAll
End Enum

Private Enum PictureSizeMode
 Clip = 0   '
 Stretch = 1  '
 Zoom = 3   '
End Enum

Public Enum CRYPT_STRING_TYPE
 CRYPT_STRING_BASE64 = 1
 CRYPT_STRING_HEX = 4
End Enum
 

Joforn

Thành viên mới
Đoạn mã 5
Mã:
    Optional ByVal AlphaColorOrJPEGQuality As Variant, _
    Optional ByVal AlphaDepthOrColorDepth As Long, _
    Optional ByVal ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION As TIFCOMPRESSION, _
    Optional ByVal SaveClipboardFlag As Boolean = False) As Boolean

 Dim FileName1   As String
 Dim FileName2   As String
 Dim TargetPath  As Object
 Dim I       As Long
 Dim CenterHorizontally As Boolean, CenterVertically As Boolean
 
 On Error Resume Next
    
 If Target Is Nothing Then Exit Property
 If Target.Areas.Count > 1 Then Exit Property
 If Target.Cells.Count < 1 Then Exit Property
 
  
 FileName2 = PathRemoveArgs(PathGetArgs(FileName, 1))
 FileName1 = PathRemoveArgs(FileName)
 Select Case LCase$(GetFileExtension(PathRemoveArgs(FileName1)))
  Case ".pdf"
   I = 1
  Case ".xps"
   I = 2
  Case ".zip"
  
   I = CreateZipFile(FileName1, FileName2, TargetPath)
   If I <> 0 Then
    If I > 1 Then
     SaveRangeToPictrue = SaveRangeToPictrue(Target, FileName2, AlphaColorOrJPEGQuality, AlphaDepthOrColorDepth, ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION, SaveClipboardFlag)
     If SaveRangeToPictrue Then
      I = TargetPath.Items.Count
      MoveFileToFolder TargetPath, FileName2
     ElseIf I And 2& Then
      KillFile FileName2
     End If
     
     FileName2 = ExtractPathDirctory(FileName2)
     RmDir FileName2
    End If
   End If
   Exit Property
  Case Else
   I = 0
   If SaveClipboardFlag Then SaveClipboard
   
   Target.Copy
   SaveRangeToPictrue = SaveClipboardToPictrue(FileName, AlphaColorOrJPEGQuality, AlphaDepthOrColorDepth, ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION)
   Application.CutCopyMode = False
   
   If SaveClipboardFlag Then RestoreClipboard
   Exit Property
 End Select
 
 On Error GoTo SaveRangeToPictrueError
 If I > 0 And I <= 2 Then
  I = I - 1
  With Target.Worksheet
   With .PageSetup
    FileName = .PrintArea
    .PrintArea = Target.Address
    CenterHorizontally = .CenterHorizontally
    CenterVertically = .CenterVertically
    .CenterHorizontally = True
    .CenterVertically = True
   End With
   .ExportAsFixedFormat Type:=I, FileName:=FileName1, OpenAfterPublish:=False, IgnorePrintAreas:=False
   With .PageSetup
    .PrintArea = FileName
    .CenterHorizontally = CenterHorizontally
    .CenterVertically = CenterVertically
   End With
   SaveRangeToPictrue = FileLen(FileName1)
  End With
 End If
SaveRangeToPictrueError:
End Property

Public Property Get SaveClipboardToPictrue(ByVal FileName As String, _
    Optional ByVal AlphaColorOrJPEGQuality As Variant, _
    Optional ByVal AlphaDepthOrColorDepth As Long, _
    Optional ByVal ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION As TIFCOMPRESSION) As Boolean
    
 #If VBA7 Then
  Dim hBitmap  As LongPtr
  Dim ptrVar  As LongPtr
 #Else
  Dim hBitmap  As Long
  Dim ptrVar  As Long
 #End If
 
 Dim MetaFile  As METAFILEPICT
 
 Dim lngRet    As Long
 Dim bytFile() As Byte, hFile As Long
 Dim strFileExt  As String
 Dim FileName2   As String
 
 On Error Resume Next
 
 FileName2 = PathRemoveArgs(PathGetArgs(FileName, 1))
 FileName = PathRemoveArgs(FileName)
 strFileExt = LCase$(GetFileExtension(FileName))
 Select Case strFileExt
  Case ".emf"
   
   If Not (KillFile(FileName)) Then Exit Property
   If IsClipboardFormatAvailable(CF_EnhancedMetafile) Then
    If OpenClipboard(0) Then
     hBitmap = GetClipboardData(CF_EnhancedMetafile)
     lngRet = GetEnhMetaFileBits(hBitmap, 0, 0)
     If (lngRet > 0) Then
      ReDim bytFile(0 To lngRet - 1)
      GetEnhMetaFileBits hBitmap, lngRet, VarPtr(bytFile(0))
      hFile = FreeFile
      Open FileName For Binary As hFile
      Put hFile, , bytFile
      Close hFile
      SaveClipboardToPictrue = PathFileExistsW(StrPtr(FileName))
     End If
     CloseClipboard
    End If
   End If
  Case ".wmf"
   
   If Not (KillFile(FileName)) Then Exit Property
   If IsClipboardFormatAvailable(CF_METAFILEPICT) Then
    If OpenClipboard(0) Then
     hBitmap = GetClipboardData(CF_METAFILEPICT)
     ptrVar = GlobalLock(hBitmap)
     CopyMemory VarPtr(MetaFile), ptrVar, LenB(MetaFile)
     lngRet = GetMetaFileBitsEx(MetaFile.hMF, 0, 0)
     If (lngRet > 0) Then
      ReDim bytFile(0 To lngRet - 1)
      GetMetaFileBitsEx MetaFile.hMF, lngRet, VarPtr(bytFile(0))
      hFile = FreeFile
      Open FileName For Binary As hFile
      Put hFile, , bytFile
      Close hFile
      SaveClipboardToPictrue = PathFileExistsW(StrPtr(FileName))
     End If
     GlobalUnlock hBitmap
     CloseClipboard
    End If
   End If
  Case Else
   If OpenClipboard(0) Then
    hBitmap = GetClipboardData(CF_Bitmap)
    CloseClipboard
    SaveClipboardToPictrue = SaveBitmapToFile(hBitmap, FileName & vbNullChar & FileName2, AlphaColorOrJPEGQuality, AlphaDepthOrColorDepth, ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION)
   End If
 End Select
End Property
 

Joforn

Thành viên mới
Đoạn mã 6
Mã:
Private Property Get SaveBitmapToFile2(ByRef lngBitmap() As Long, ByVal FileName As String, _
  Optional ByVal AlphaColorOrJPEGQuality As Variant, _
  Optional ByVal AlphaDepthOrColorDepth As Long, _
  Optional ByVal ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION As TIFCOMPRESSION = COMPRESSION_OJPEG) As Boolean
  
 #If VBA7 Then
  Dim hBitmap  As LongPtr
  Dim hImage  As LongPtr
  Dim ptrVar  As LongPtr
 #Else
  Dim hBitmap  As Long
  Dim hImage  As Long
  Dim ptrVar  As Long
 #End If
 
 Dim gdiToken  As Long
 Dim MetaFile  As METAFILEPICT
 
 Dim lngRet    As Long
 Dim lngColor   As Long
 Dim TargetPath  As Object
 Dim FileItem   As Object
 
 Dim vBitmap    As BITMAP
 Dim CLSID(0 To 3) As Long
 Dim EncoderParameter(0 To 16) As Long
 Dim bytFile() As Byte, hFile As Long
 Dim BitmapBits() As Long
 Dim strFileExt  As String
 Dim FileName2   As String
 Dim strTemp    As String
 
 On Error Resume Next
 
 If UBound(lngBitmap()) - LBound(lngBitmap()) < 1 Then Exit Property
 CopyMemory VarPtr(hBitmap), VarPtr(lngBitmap(0)), LenB(hBitmap)
 
 FileName2 = PathRemoveArgs(PathGetArgs(FileName, 1))
 FileName = PathRemoveArgs(FileName)
 strFileExt = LCase$(GetFileExtension(FileName))
 
 Select Case strFileExt
  Case ".jpg", ".jpeg"
   Select Case VarType(AlphaColorOrJPEGQuality)
    Case vbByte, vbInteger, vbLong, vbSingle, vbDouble, vbCurrency, vbDecimal
     lngColor = AlphaColorOrJPEGQuality
     If lngColor < 1 Then
      lngColor = 100
     ElseIf lngColor > 100 Then
      lngColor = 100
     End If
    Case Else
     lngColor = 100
   End Select
   
   gdiToken = StartUpGDIPlus
   If GdipCreateBitmapFromHBITMAP(hBitmap, 0, hImage) = Ok Then
    If GetEncoderClsID("Image/jpeg", CLSID) Then
     EncoderParameter(0) = 1
     ptrVar = VarPtr(lngColor)
     EncoderParameter(1) = &H1D5BE4B5: EncoderParameter(2) = &H452DFA4A: EncoderParameter(3) = &HB35DDD9C: EncoderParameter(4) = &HEBE70551
     EncoderParameter(5) = &H1&: EncoderParameter(6) = &H4&
     CopyMemory VarPtr(EncoderParameter(7)), VarPtr(ptrVar), Len(ptrVar)
     SaveBitmapToFile2 = GdipSaveImageToFile(hImage, StrPtr(FileName), CLSID(0), VarPtr(EncoderParameter(0))) = Ok
    End If
    GdipDisposeImage hImage
   End If
   GdiplusShutdown gdiToken
   
  Case ".tif", ".tiff"
   gdiToken = StartUpGDIPlus
   If GdipCreateBitmapFromHBITMAP(hBitmap, 0, hImage) = Ok Then
    If GetEncoderClsID("Image/tiff", CLSID) Then
     Select Case AlphaDepthOrColorDepth
      Case 1, 4, 8, 24, 32:
      Case Else: AlphaDepthOrColorDepth = 24
     End Select
     Select Case ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION
      Case TIFCOMPRESSION.COMPRESSION_NONE To TIFCOMPRESSION.COMPRESSION_ADOBE_DEFLATE
      Case COMPRESSION_NEXT, COMPRESSION_CCITTRLEW, COMPRESSION_PACKBITS, COMPRESSION_THUNDERSCAN
      Case COMPRESSION_IT8CTPAD, COMPRESSION_IT8LW, COMPRESSION_IT8MP, COMPRESSION_IT8BL, COMPRESSION_PIXARFILM, COMPRESSION_PIXARLOG
      Case COMPRESSION_DEFLATE, COMPRESSION_DCS, COMPRESSION_JBIG, COMPRESSION_SGILOG, COMPRESSION_SGILOG24, COMPRESSION_JP2000
      Case Else
       ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION = 6
     End Select
     EncoderParameter(0) = 2
     ptrVar = VarPtr(ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION): lngRet = Len(ptrVar)
     EncoderParameter(1) = &HE09D739D: EncoderParameter(2) = &H44EECCD4: EncoderParameter(3) = &HBF3FBA8E: EncoderParameter(4) = &H58FCE48B
     EncoderParameter(5) = &H1&: EncoderParameter(6) = &H4&
     CopyMemory VarPtr(EncoderParameter(7)), VarPtr(ptrVar), lngRet

     ptrVar = VarPtr(AlphaDepthOrColorDepth): lngRet = 6 + lngRet \ Len(lngRet)
     EncoderParameter(lngRet + 1) = &H66087055: EncoderParameter(lngRet + 2) = &H4C7CAD66: EncoderParameter(lngRet + 3) = &HA238189A: EncoderParameter(lngRet + 4) = &H37830B31
     EncoderParameter(lngRet + 5) = &H1&: EncoderParameter(lngRet + 6) = &H4&
     CopyMemory VarPtr(EncoderParameter(lngRet + 7)), VarPtr(ptrVar), Len(ptrVar)
     SaveBitmapToFile2 = GdipSaveImageToFile(hImage, StrPtr(FileName), CLSID(0), VarPtr(EncoderParameter(0))) = Ok
    End If
    GdipDisposeImage hImage
   End If
   GdiplusShutdown gdiToken
   
  Case ".gif"
   gdiToken = StartUpGDIPlus
   If GdipCreateBitmapFromHBITMAP(hBitmap, 0, hImage) = Ok Then
    If GetEncoderClsID("Image/gif", CLSID) Then
     SaveBitmapToFile2 = GdipSaveImageToFile(hImage, StrPtr(FileName), CLSID(0), 0) = Ok
    End If
    GdipDisposeImage hImage
   End If
   GdiplusShutdown gdiToken
   
  Case ".png"
   gdiToken = StartUpGDIPlus
   Select Case VarType(AlphaColorOrJPEGQuality)
    Case vbByte, vbInteger, vbLong, vbSingle, vbDouble, vbCurrency, vbDecimal
     lngColor = -3
     lngColor = CLng(AlphaColorOrJPEGQuality)
     If OleTranslateColor(lngColor, 0, lngColor) Then
      If lngColor = -2 Then
       hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), AlphaAll, 0, AlphaDepthOrColorDepth And &HFF&)
      Else
       hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), AlphaColors, GetSysColor(5), AlphaDepthOrColorDepth And &HFF&)
      End If
     Else
      hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), AlphaColors, lngColor, AlphaDepthOrColorDepth And &HFF&)
     End If
    Case vbBoolean
     If AlphaColorOrJPEGQuality Then
      hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), AlphaColors, GetSysColor(5), AlphaDepthOrColorDepth And &HFF&)
     Else
      hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), TransformFlags.None)
     End If
    Case Else
     hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), TransformFlags.None)
   End Select
           
   If hImage Then
    If GetEncoderClsID("Image/png", CLSID) Then
     SaveBitmapToFile2 = GdipSaveImageToFile(hImage, StrPtr(FileName), CLSID(0), 0) = Ok
    End If
    GdipDisposeImage hImage
   End If
   GdiplusShutdown gdiToken
   
  Case ".tga"
   If GetObject(hBitmap, LenB(vBitmap), VarPtr(vBitmap)) Then
    With vBitmap
     If (.bmWidth > 0) And (.bmWidth < 65535) And _
       (.bmHeight < 65535) And (.bmHeight > 0) And (.bmWidthBytes > 0) Then
       
      gdiToken = StartUpGDIPlus
      
      Select Case VarType(AlphaColorOrJPEGQuality)
       Case vbByte, vbInteger, vbLong, vbSingle, vbDouble, vbCurrency, vbDecimal
        lngColor = -3
        lngColor = CLng(AlphaColorOrJPEGQuality)
        If OleTranslateColor(lngColor, 0, lngColor) Then
         If lngColor = -2 Then
          hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), AlphaAll Or ReverseLine, 0, AlphaDepthOrColorDepth And &HFF&)
         Else
          hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), AlphaColors Or ReverseLine, GetSysColor(5), AlphaDepthOrColorDepth And &HFF&)
         End If
        Else
         hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), AlphaColors Or ReverseLine, lngColor, AlphaDepthOrColorDepth And &HFF&)
        End If
       Case vbBoolean
        If AlphaColorOrJPEGQuality Then
         hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), AlphaColors Or ReverseLine, GetSysColor(5), AlphaDepthOrColorDepth And &HFF&)
        Else
         hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), ReverseLine, 0, &HFF&)
        End If
       Case Else
        lngRet = &HFF&
        hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), ReverseLine, 0, &HFF&)
      End Select
              
      If hImage Then
       If (GdipGetImageWidth(hImage, .bmWidth) Or GdipGetImageHeight(hImage, .bmHeight)) = Ok Then
        If .bmWidth > 0 And .bmWidth <= &HFFFF& And .bmHeight > 0 And .bmHeight <= &HFFFF& Then
         lngRet = .bmWidth
         CopyMemory VarPtr(lngRet) + 2, VarPtr(.bmHeight), 2
         hFile = FreeFile
         Open FileName For Binary As hFile
         Put hFile, , &H20000
         Put hFile, , 0&
         Put hFile, , 0&
         Put hFile, , lngRet
         Put hFile, , 2080
         Seek hFile, 19
         Put hFile, , BitmapBits()
         Close hFile
         SaveBitmapToFile2 = True
        Else
         'Debug.Print "Save TGA Error."
        End If
       End If
       GdipDisposeImage hImage
      End If
      GdiplusShutdown gdiToken
     End If
    End With
   End If
   
  Case ".ico"
   If GetObject(hBitmap, LenB(vBitmap), VarPtr(vBitmap)) Then
    With vBitmap
     If (.bmWidth > 0) And (.bmWidthBytes > 0) Then
      Select Case ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION
       Case Is < 0   '
        .bmHeight = Abs(.bmHeight)
        If .bmWidth > .bmHeight Then
         If .bmWidth Mod 16 Then .bmWidth = ((.bmWidth \ 16) + 1) * 16
         .bmHeight = .bmWidth
        ElseIf .bmHeight Mod 16 Then
         .bmHeight = ((.bmHeight \ 16) + 1) * 16
         .bmWidth = .bmHeight
        End If
        ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION = PictureSizeMode.Clip
       Case 0     '
        ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION = PictureSizeMode.Clip
       Case Else    '
        .bmHeight = ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION: .bmWidth = ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION
        ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION = PictureSizeMode.Zoom
      End Select
      gdiToken = StartUpGDIPlus
      
      Select Case VarType(AlphaColorOrJPEGQuality)
       Case vbByte, vbInteger, vbLong, vbSingle, vbDouble, vbCurrency, vbDecimal
        lngColor = -3
        lngColor = CLng(AlphaColorOrJPEGQuality)
        If OleTranslateColor(lngColor, 0, lngColor) Then
         If lngColor = -2 Then
          hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), AlphaAll Or ReverseLine, 0, AlphaDepthOrColorDepth And &HFF&, .bmWidth, .bmHeight, ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION)
         Else
          hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), AlphaColors Or ReverseLine, GetSysColor(5), AlphaDepthOrColorDepth And &HFF&, .bmWidth, .bmHeight, ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION)
         End If
        Else
         hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), AlphaColors Or ReverseLine, lngColor, AlphaDepthOrColorDepth And &HFF&, .bmWidth, .bmHeight, ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION)
        End If
       Case vbBoolean
        If AlphaColorOrJPEGQuality Then
         hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), AlphaColors Or ReverseLine, GetSysColor(5), AlphaDepthOrColorDepth And &HFF&, .bmWidth, .bmHeight, ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION)
        Else
         hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), ReverseLine, 0, &HFF&, .bmWidth, .bmHeight, ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION)
        End If
       Case Else
        hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), ReverseLine, 0, &HFF&, .bmWidth, .bmHeight, ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION)
      End Select
              
      If hImage Then
       GdipGetImageHeight hImage, .bmHeight
       GdipGetImageWidth hImage, .bmWidth
       GdipDisposeImage hImage
       lngRet = IIf(.bmWidth < 256, .bmWidth, 0)
       lngColor = IIf(.bmHeight < 256, .bmHeight, 0)
       CopyMemory VarPtr(lngRet) + 1, VarPtr(lngColor), 1
       CopyMemory VarPtr(lngRet) + 2, VarPtr(lngRet), 2
       lngRet = (lngRet And &HFFFF0000) Or 1&
       
       hFile = FreeFile
       Open FileName For Binary As hFile
       Put hFile, , &H10000
       Put hFile, , lngRet
       Put hFile, , 0&
       lngRet = .bmWidth * .bmHeight * 4
       lngColor = .bmWidth \ 8
       If lngColor Mod 4 Then
        lngColor = ((lngColor \ 4) + 1) * 4 * .bmHeight
       Else
        lngColor = lngColor * .bmHeight
       End If
       Seek hFile, 15
       Put hFile, , lngRet + lngColor + 40
       Put hFile, , 22&
       
       Put hFile, , 40&
       Put hFile, , .bmWidth
       Put hFile, , .bmHeight * 2
       Put hFile, , &H200001
       Put hFile, , 0&
       Put hFile, , lngRet + lngColor
       Put hFile, , 0&
       Put hFile, , 0&
       Put hFile, , 0&
       Put hFile, , 0&
       Put hFile, , BitmapBits()
       lngColor = (lngColor \ .bmHeight) \ 4
       ReDim BitmapBits(1 To lngColor * .bmHeight)
       Put hFile, , BitmapBits()
       Close hFile
       SaveBitmapToFile2 = True
      End If
      GdiplusShutdown gdiToken
     End If
    End With
   End If
   
  Case ".svg"
   FileName2 = ExtractFileName(FileName2)
   If Len(FileName2) > 3 Then
    strFileExt = GetFileExtension(FileName2)
    Select Case strFileExt
     Case ".wmf", ".emf"
      GoTo SVGLoop01
     Case ".png", ".jpg", ".jpeg", ".bmp", ".tif", ".tiff", ".gif"
      GoTo SVGLoop01
     Case Else
      SaveBitmapToFile2 = SaveBitmapToFile(hBitmap, FileName, AlphaColorOrJPEGQuality, AlphaDepthOrColorDepth, ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION)
    End Select
   Else
SVGLoop01:
    FileName2 = CreateTempDirectory & ExtractFileName(FileName, False) & ".PNG"
    If SaveBitmapToFile(hBitmap, FileName2, AlphaColorOrJPEGQuality, AlphaDepthOrColorDepth, ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION) Then
     gdiToken = StartUpGDIPlus
     If GdipLoadImageFromFile(StrPtr(FileName2), hImage) = Ok Then
      GdipGetImageWidth hImage, lngRet
      GdipGetImageHeight hImage, lngColor
      GdipDisposeImage hImage
      
      strFileExt = "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4NCjwhLS0gQ3Jl" & _
            "YXRvcjogSm9mb3JuIC0tPg0KPHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcv" & _
            "MjAwMC9zdmciIHhtbDpzcGFjZT0icHJlc2VydmUiIHdpZHRoPSJbV10iIGhlaWdo" & _
            "dD0iW0hdIiB2ZXJzaW9uPSIxLjEiIHN0eWxlPSJzaGFwZS1yZW5kZXJpbmc6Z2Vv" & _
            "bWV0cmljUHJlY2lzaW9uOyB0ZXh0LXJlbmRlcmluZzpnZW9tZXRyaWNQcmVjaXNp" & _
            "b247IGltYWdlLXJlbmRlcmluZzpvcHRpbWl6ZVF1YWxpdHk7IGZpbGwtcnVsZTpl" & _
            "dmVub2RkOyBjbGlwLXJ1bGU6ZXZlbm9kZCINCnZpZXdCb3g9IjAgMCBbV10gW0hd" & _
            "Ig0KIHhtbG5zOnhsaW5rPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5L3hsaW5rIj4N" & _
            "CiA8ZGVmcz4NCiAgIDxjbGlwUGF0aCBpZD0iSm9mb3JuX1BhdGgwIj4NCiAgICA8" & _
            "cmVjdCB4PSIwIiB5PSIwIiB3aWR0aD0ie1d9IiBoZWlnaHQ9IntIfSIvPg0KICAg" & _
            "PC9jbGlwUGF0aD4NCiA8L2RlZnM+DQogPGcgaWQ9IlBpY3RydWVfMSI+DQogIDxt" & _
            "ZXRhZGF0YSBpZD0iSm9mb3JuX0RhdGEwIi8+DQogIDxnIHN0eWxlPSJjbGlwLXBh" & _
            "dGg6dXJsKCNKb2Zvcm5fUGF0aDApIj4NCiAgIDxpbWFnZSBpZD0iW05dIiB4PSIw" & _
            "IiB5PSIwIiB3aWR0aD0ie1d9IiBoZWlnaHQ9IntIfSIgeGxpbms6aHJlZj0iZGF0" & _
            "YTppbWFnZS9bRV07YmFzZTY0LFtGXSIvPg0KICA8L2c+DQogPC9nPg0KPC9zdmc+DQo="
      If CryptStringToBinary(strFileExt, bytFile()) Then
       strFileExt = Replace(Replace(StrConv(bytFile(), vbUnicode), "[N]", ExtractFileName(FileName2)), "[E]", "png")
       strTemp = GetFileBase64(FileName2, True)
       If Len(strTemp) Then
        strFileExt = Replace(strFileExt, "[F]", strTemp)
        strFileExt = Replace(strFileExt, "{W}", lngRet)
        strFileExt = Replace(strFileExt, "{H}", lngColor)
        strFileExt = Replace(strFileExt, "[W]", lngRet * 10)
        strFileExt = Replace(strFileExt, "[H]", lngColor * 10)
        If StrToUTF8(strFileExt, bytFile()) > 0 Then
         hFile = FreeFile
         Open FileName For Binary As hFile
         Put hFile, , bytFile()
         Close hFile
         SaveBitmapToFile2 = True
        End If
       End If
      Else
       GdipDisposeImage hImage
      End If
     End If
     GdiplusShutdown gdiToken
    End If
    KillFile FileName2
    RmDir ExtractPathDirctory(FileName2)
   End If
   
  Case ".bmp"
   gdiToken = StartUpGDIPlus
   hImage = Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(hBitmap, BitmapBits(), None)
   If hImage Then
    If GetEncoderClsID("Image/BMP", CLSID) Then
     SaveBitmapToFile2 = GdipSaveImageToFile(hImage, StrPtr(FileName), CLSID(0), 0) = Ok
    End If
    GdipDisposeImage hImage
   End If
   GdiplusShutdown gdiToken
 End Select
End Property
 

Joforn

Thành viên mới
Đoạn mã 7
Mã:
Private Function Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP2(ByRef lngBitmap() As Long, ByRef lngIamge() As Long, _
         ByRef BitmapBits() As Long, _
         Optional ByVal TransformFlag As TransformFlags = None, _
         Optional ByVal AlphaColor As Long, _
         Optional ByVal AlphaByte As Long, _
         Optional ByVal NewWidth As Long, _
         Optional ByVal NewHeight As Long, _
         Optional ByVal PictureSizeMode As PictureSizeMode = Zoom) As Boolean
 #If VBA7 Then
  Dim hImage  As LongPtr
  Dim hBitmap  As LongPtr
  Dim hBitmap1 As LongPtr
  Dim hGraph  As LongPtr
  Dim ptrBits  As LongPtr
  Dim ptrTemp  As LongPtr
 #Else
  Dim hImage  As Long
  Dim hBitmap  As Long
  Dim hBitmap1 As Long
  Dim hGraph  As Long
  Dim ptrBits  As Long
  Dim ptrTemp  As Long
 #End If
 Dim vBitmap   As BITMAP
 Dim lngRet()  As Long
 Dim RECT    As RECTL
 Dim X As Long, Y As Long, Width As Long, Height As Long
 
 Dim BitmapData As BitmapData, BitmapData1 As BitmapData
 Dim sngZOOM  As Single
 
 On Error Resume Next
 
 If UBound(lngBitmap()) - LBound(lngBitmap()) < 1 Then Exit Function
 CopyMemory VarPtr(hBitmap), VarPtr(lngBitmap(0)), LenB(hBitmap)
 ReDim lngIamge(0 To 1)
 
 If GdipCreateBitmapFromHBITMAP(hBitmap, 0, hImage) = Ok Then
  If GdipBitmapConvertFormat(hImage, PixelFormat32bppARGB, DitherTypeNone, PaletteTypeCustom, 0, 0) = Ok Then
   If GdipGetImageWidth(hImage, RECT.Width) Or GdipGetImageHeight(hImage, RECT.Height) Then
    GdipDisposeImage hImage: Exit Function
   ElseIf RECT.Height = 0 And RECT.Width = 0 Then
    GdipDisposeImage hImage: Exit Function
   End If
  Else
   GdipDisposeImage hImage: Exit Function
  End If
  
  If GdipBitmapLockBits(hImage, RECT, ImageLockModeRead Or ImageLockModeWrite, PixelFormat32bppARGB, BitmapData) = Ok Then
   With BitmapData
    ReDim BitmapBits(1 To .Width, 1 To .Height)
    CopyMemory VarPtr(BitmapBits(1, 1)), .Scan0Ptr, .Stride * .Height
    
    '透明化处理
    Select Case TransformFlag And AlphaMode
     Case TransformFlags.AlphaColors
      ptrTemp = VarPtr(AlphaColor)
      AlphaColor = (AlphaColor And &HFF00FF00) Or ((AlphaColor And &HFF&) * &H10000) Or ((AlphaColor And &HFF0000) \ &H10000)
      ptrTemp = VarPtr(AlphaByte)
      For Height = 1 To .Height
       For Width = 1 To .Width
        If (BitmapBits(Width, Height) And &HFFFFFF) = AlphaColor Then
         CopyMemory VarPtr(BitmapBits(Width, Height)) + 3, ptrTemp, 1
        End If
       Next Width
      Next Height
      
     Case TransformFlags.AlphaAll
      If AlphaByte < 255 Then
       ptrTemp = VarPtr(AlphaByte)
       For Height = 1 To .Height
        For Width = 1 To .Width
         CopyMemory VarPtr(BitmapBits(Width, Height)) + 3, ptrTemp, 1
        Next Width
       Next Height
      End If
    End Select
    
    CopyMemory .Scan0Ptr, VarPtr(BitmapBits(1, 1)), .Stride * .Height
    GdipBitmapUnlockBits hImage, BitmapData
    
    If (NewHeight > 0) Or (NewWidth > 0) Then  '
     If NewHeight <= 0 Then NewHeight = .Height
     If NewWidth <= 0 Then NewWidth = .Width

     ReDim BitmapBits(1 To NewWidth, 1 To NewHeight)
     
     If GdipCreateBitmapFromScan0(NewWidth, NewHeight, NewWidth * 4, PixelFormat32bppARGB, VarPtr(BitmapBits(1, 1)), hBitmap1) = Ok Then
      If GdipGetImageGraphicsContext(hBitmap1, hGraph) = Ok Then
       GdipGraphicsClear hGraph, &HFFFFFF
       Select Case PictureSizeMode
        Case Clip    '
         If NewWidth >= .Width Then
          X = (NewWidth - .Width) \ 2
          Width = .Width
         Else
          X = 0
          Width = NewWidth
          .Width = NewWidth
         End If
         If NewHeight >= .Height Then
          Y = (NewHeight - .Height) \ 2
          Height = .Height
         Else
          Y = 0
          Height = NewHeight
          .Height = NewHeight
         End If
         
        Case Stretch   '
         X = 0: Y = 0
         Width = NewWidth: Height = NewHeight
         
        Case Zoom     '
         Width = Abs(Abs(NewWidth) - Abs(.Width))
         Height = Abs(Abs(NewHeight) - Abs(.Height))
         
         If Height > Width Then
          sngZOOM = CSng(Abs(NewWidth)) / CSng(Abs(.Width))
          X = 0: Width = NewWidth
          Height = sngZOOM * .Height
          Y = (NewHeight - Height) \ 2
         Else
          sngZOOM = CSng(Abs(NewHeight)) / CSng(Abs(.Height))
          Y = 0: Height = NewHeight
          Width = sngZOOM * .Width
          X = (NewWidth - Width) \ 2
         End If
       End Select
       
       If GdipDrawImageRectRectI(hGraph, hImage, X, Y, Width, Height, 0, 0, .Width, .Height, UnitPixel) = Ok Then
        GdipDisposeImage hImage: hImage = 0
        If GdipCloneImage(hBitmap1, hImage) = Ok Then
         GdipDisposeImage hBitmap1: hBitmap1 = 0
         RECT.Width = NewWidth: RECT.Height = NewHeight
         If GdipBitmapLockBits(hImage, RECT, ImageLockModeRead, PixelFormat32bppARGB, BitmapData) = Ok Then
          CopyMemory VarPtr(BitmapBits(1, 1)), .Scan0Ptr, .Stride * .Height
          GdipBitmapUnlockBits hImage, BitmapData
         End If
        Else
         GdipDisposeImage hBitmap1: hBitmap1 = 0
         GoTo ExitFunction
        End If
       Else
        GdipDisposeImage hBitmap1
       End If
      Else
       GdipDisposeImage hBitmap1
      End If
     Else
     
     End If
    End If
    
    If TransformFlag And ReverseLine Then  '
     ReDim bytRow(1 To .Stride)
     ptrTemp = VarPtr(bytRow(1))
     For Height = 1 To .Height \ 2
      ptrBits = VarPtr(BitmapBits(1, .Height + 1 - Height))
      CopyMemory ptrTemp, VarPtr(BitmapBits(1, Height)), .Stride
      CopyMemory VarPtr(BitmapBits(1, Height)), ptrBits, .Stride
      CopyMemory ptrBits, ptrTemp, .Stride
     Next Height
    End If
    
   End With
  End If
  ReDim lngIamge(0 To 1)
  CopyMemory VarPtr(lngIamge(0)), VarPtr(hImage), LenB(hImage)
  Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP2 = hImage <> 0
 End If
ExitFunction:
End Function

Private Sub MoveFileToFolder(ByVal TargetFolder As Object, ByVal FileName As String)
 Dim Shell    As Object
 Dim Folder   As Object
 Dim FolderItem As Object
 Dim I As Long, K As Long
 
 On Error Resume Next
 
 Set Shell = CreateObject("Shell.Application")
 Set Folder = Shell.Namespace(ExtractPathDirctory(FileName))
 Set FolderItem = Folder.ParseName(ExtractFileName(FileName, True))
 I = TargetFolder.Items.Count
 TargetFolder.MoveHere FolderItem, 4
 WaintShell32 TargetFolder, I
End Sub
 

Joforn

Thành viên mới
Đoạn mã 8
Mã:
Private Sub WaintShell32(ByVal Folder As Object, ByVal ItemsCount As Long, Optional ByVal MaxTimes As Long = 100)
 Dim RunTimes As Long
 
 On Error GoTo ExitWaintShell32
 Do While ItemsCount = Folder.Items.Count
  Sleep 100
  DoEvents
  RunTimes = RunTimes + 1
  If RunTimes > MaxTimes Then Exit Do
 Loop
ExitWaintShell32:
End Sub
 
Private Function CreateZipFile(ByVal ZIPFileName As String, Optional ByRef FileName As String, Optional ByRef TargetPath As Object) As Long
 Dim Shell    As Object
 Dim FolderItem As Object
 Dim hFile    As Long
 Dim strTempPath As String
 Dim I      As Long
 
 On Error Resume Next
 
 Set Shell = CreateObject("Shell.Application")
 If Shell Is Nothing Then Exit Function
 
 If Not FileExists(ZIPFileName) Then
  hFile = FreeFile
  Open ZIPFileName For Binary As hFile
  Put hFile, , 101010256
  Seek hFile, 19
  Put hFile, , 0&
  Close hFile
  If FileExists(ZIPFileName) Then
   CreateZipFile = 3
  Else
   Exit Function
  End If
 End If
 
 Set TargetPath = Shell.Namespace(CVar(ZIPFileName))
 If TargetPath Is Nothing Then
  If CreateZipFile = 0 Then CreateZipFile = 1
  Exit Function
 End If
 
 strTempPath = CreateTempDirectory
 If PathIsDirectoryEmptyW(StrPtr(strTempPath)) Then
  If MKZipPath(TargetPath, ExtractPathDirctory(FileName), Shell.Namespace(CVar(strTempPath))) Then
   FileName = ExtractFileName(FileName, True)
   Set FolderItem = TargetPath.ParseName(FileName)
   If Not (FolderItem Is Nothing) Then
    I = TargetPath.Items.Count
    Shell.Namespace(CVar(strTempPath)).MoveHere FolderItem
    WaintShell32 TargetPath, I
   End If
   FileName = strTempPath & FileName
   KillFile FileName
   CreateZipFile = CreateZipFile Or 4
  End If
 End If
End Function
 
Private Function MKZipPath(ByRef objFolder As Object, ByVal strPath As String, ByVal TempPath As Object) As Boolean
 Dim I As Long, K As Long
 Dim strFileName  As String
 Dim strPathName  As String
 Dim FolderItem  As Object
 Dim FolderMove  As Object
 Dim PathArray()  As String
 Dim lngFile    As Long
 
 On Error Resume Next
 
 If (objFolder Is Nothing) Or (TempPath Is Nothing) Then Exit Function
 If objFolder.Self Is Nothing Then
  If objFolder.IsFolder Then
   Set objFolder = objFolder.GetFolder
   If objFolder.Self Is Nothing Then Exit Function
  End If
 End If
 
 If Len(strPath) Then
  strPathName = strPath
  Do While Len(strPathName) > 0
   strFileName = ExtractFileName(strPathName, True)
   Select Case strFileName
    Case Application.PathSeparator: Exit Do
    Case "..", ".":         Exit Function
    Case Else
     If Len(strFileName) Then
      strPathName = ExtractPathDirctory(strPathName)
      If PathIsRoot(strPathName) Then
       Exit Function
      Else
       ReDim Preserve PathArray(0 To I)
       PathArray(I) = strFileName
       I = I + 1
      End If
     Else
      Exit Do
     End If
   End Select
  Loop
  
  If I > 0 Then
   For I = UBound(PathArray) To LBound(PathArray) Step -1
    Set FolderItem = objFolder.ParseName(PathArray(I))
    If FolderItem Is Nothing Then
     TempPath.NewFolder PathArray(I)
     Set FolderMove = TempPath.ParseName(PathArray(I))
     lngFile = FreeFile
     Open FolderMove.Path & "\1.TXT" For Binary As lngFile
     Close lngFile
     K = objFolder.Items.Count
     objFolder.MoveHere FolderMove
     WaintShell32 objFolder, K
     
     Set FolderItem = objFolder.ParseName(PathArray(I))
     If FolderItem Is Nothing Then Exit Function
     Set objFolder = FolderItem.GetFolder
     Do
      Set FolderMove = objFolder.ParseName("1.TXT")
      DoEvents
     Loop While FolderMove Is Nothing
     TempPath.MoveHere FolderMove
     WaintShell32 TempPath, 0
     Set FolderMove = Nothing
     KillFile TempPath.Self.Path & "\1.TXT"
    Else
     Set objFolder = FolderItem.GetFolder
    End If
    Set FolderItem = Nothing
   Next I
  End If
 End If
 MKZipPath = True
End Function
    
Private Property Get PathRemoveArgs(ByVal strPath As String) As String
 Dim I As Long
 
 strPath = Split(Replace(strPath, ">", vbNullChar), vbNullChar)(0)
 strPath = Trim$(strPath) & vbNullChar
 PathRemoveArgsW StrPtr(strPath)
 PathUnquoteSpacesW StrPtr(strPath)
 I = InStr(strPath, vbNullChar)
 If I > 0 Then strPath = Left(strPath, I - 1)
 PathRemoveArgs = Trim(strPath)
End Property

Private Property Get PathGetArgs(ByVal strPath As String, Optional ByVal Index As Long) As String
 Dim I     As Long

 Dim strArray() As String
 If Len(strPath) Then
  strArray() = Split(Replace(strPath, ">", vbNullChar), vbNullChar)
  
  Select Case Index
   Case Is > UBound(strArray): Exit Property
   Case Is <= 0:        PathGetArgs = strArray(0)
   Case Else:         PathGetArgs = strArray(Index)
  End Select
 End If
End Property

Private Property Get PathIsRoot(ByVal strPath As String) As Boolean
 strPath = strPath & String(5, vbNullChar)
 If InStrRev(strPath, "\") > 2 Then PathAddBackslashW StrPtr(strPath)
 PathIsRoot = PathIsRootW(StrPtr(strPath))
End Property

Private Property Get ExtractFileName(ByVal strPath As String, Optional ByVal ExtensionReturn As Boolean = True) As String
 Dim I As Long, J As Long
 
 PathStripPathW StrPtr(strPath)
 
 PathRemoveBackslashW StrPtr(strPath)
 If Not ExtensionReturn Then PathRemoveExtensionW StrPtr(strPath)
 I = InStr(strPath, vbNullChar)
 If I > 0 Then strPath = Left(strPath, I - 1)
 ExtractFileName = Trim$(strPath)
End Property

Private Property Get ExtractPathDirctory(ByVal strPath As String) As String
 Dim I     As Long
 #If VBA7 Then
  Dim ptrVar1 As LongPtr
  Dim ptrVar2 As LongPtr
 #Else
  Dim ptrVar1 As Long
  Dim ptrVar2 As Long
 #End If
 Dim strTemp  As String
 
 strPath = Trim(strPath)
 strTemp = strPath
 PathRemoveBackslashW StrPtr(strPath)
 If PathRemoveFileSpecW(StrPtr(strPath)) Then
  Do
   ptrVar1 = ptrVar2
   ptrVar2 = PathRemoveBackslashW(StrPtr(strPath))
  Loop While ptrVar1 <> ptrVar2
  
  I = InStr(strPath, vbNullChar)
  If I > 0 Then strPath = Left$(strPath, I - 1)
  strPath = Trim$(strPath)
  If strPath <> "\\" Then ExtractPathDirctory = Trim$(strPath)
 End If
End Property

Private Function GetEncoderClsID(strMimeType As String, ClassID() As Long) As Long

 Dim Num     As Long
 Dim Size    As Long
 Dim I      As Long
 Dim Info()   As ImageCodecInfo
 Dim Buffer()  As Byte

 GdipGetImageEncodersSize Num, Size
 If Size <> 0 Then
  ReDim Info(1 To CLng(Num)) As ImageCodecInfo
  ReDim Buffer(1 To CLng(Size)) As Byte
  GdipGetImageEncoders Num, Size, Buffer(1)
  CopyMemory VarPtr(Info(1)), VarPtr(Buffer(1)), (Len(Info(1)) * CLng(Num))
  For I = 1 To CLng(Num)
   If (StrComp(PtrToStrW(Info(I).MimeType), strMimeType, vbTextCompare) = 0) Then
    CopyMemory VarPtr(ClassID(0)), VarPtr(Info(I).ClassID(0)), 16
    GetEncoderClsID = I
    Exit For
   End If
  Next
 End If
End Function

Private Function SaveClipboard() As Long
 Dim Format As Long
 #If VBA7 Then
  Dim hMem As LongPtr
  Dim mPtr As LongPtr
 #Else
  Dim hMem As Long
  Dim mPtr As Long
 #End If
 Dim mSize As Long
 
 nFormats = 0
 If CountClipboardFormats > 0 Then
  OpenClipboard 0
  
  On Error Resume Next
  
  Format = EnumClipboardFormats(0)
  Do While Format
   hMem = GetClipboardData(Format)
   mSize = GetObjectType(hMem)
   If mSize Then
    nFormats = nFormats + 1
    ReDim Preserve ClipboardData(1 To nFormats)
    With ClipboardData(nFormats)
     .Type = mSize
     .Size = Len(hMem)
     .Format = Format
     ReDim .bData(1 To .Size)
     CopyMemory VarPtr(.bData(1)), VarPtr(hMem), .Size
    End With
   ElseIf IsBadReadPtr(hMem, 1) Then
    Debug.Print "SaveClipboard:read Memory error."
   Else
    mSize = GlobalSize(hMem)
    If mSize > 0 Then
     mPtr = GlobalLock(hMem)
     nFormats = nFormats + 1
     ReDim Preserve ClipboardData(1 To nFormats)
     
     With ClipboardData(nFormats)
      .Format = Format
      .Size = LenB(mSize)
      .Type = 0
      ReDim .bData(1 To mSize)
      CopyMemory VarPtr(.bData(1)), mPtr, mSize
     End With

     GlobalUnlock hMem
    End If
   End If
   
   Format = EnumClipboardFormats(Format)
  Loop
  CloseClipboard
 End If
 SaveClipboard = nFormats
End Function

Private Function RestoreClipboard(Optional ByVal nFormat As ClipboardDataFormats = -1) As Long
 #If VBA7 Then
  Dim hMem As LongPtr
  Dim mPtr As LongPtr
 #Else
  Dim hMem As Long
  Dim mPtr As Long
 #End If
 Dim I    As Long, K As Long

 If nFormats > 0 Then
  OpenClipboard 0
  EmptyClipboard
  For I = 1 To nFormats
   With ClipboardData(I)
    If ((.Size > 0) And ((nFormat = .Format) Or (nFormat = -1))) Then
     If .Type Then
      CopyMemory VarPtr(hMem), VarPtr(.bData(1)), .Size
      SetClipboardData .Format, hMem
      RestoreClipboard = RestoreClipboard + 1
     Else
      hMem = GlobalAlloc(GMEM_ZEROINIT, .Size)
      If hMem Then
       mPtr = GlobalLock(hMem)
       CopyMemory mPtr, VarPtr(.bData(1)), .Size
       GlobalUnlock hMem
       SetClipboardData .Format, hMem
       RestoreClipboard = RestoreClipboard + 1
      End If
     End If
    End If
   End With
  Next I
  CloseClipboard
  nFormats = 0
  Erase ClipboardData()
 End If
End Function

Private Function FileExists(ByVal strFileName As String) As Boolean
 If Len(strFileName) Then
  strFileName = strFileName & String(5, vbNullChar)
  If PathFileExistsW(StrPtr(strFileName)) Then
   FileExists = PathIsDirectoryW(StrPtr(strFileName)) = 0
  End If
 End If
End Function

Private Function KillFile(ByVal FileName As String) As Boolean
 #If VBA7 Then
  Dim lpFileName As LongPtr
 #Else
  Dim lpFileName As Long
 #End If
 FileName = FileName & vbNullChar
 lpFileName = StrPtr(FileName)
 If PathFileExistsW(lpFileName) Then
  If PathIsDirectoryW(lpFileName) Then Exit Function
  SetFileAttributes lpFileName, 0
  KillFile = DeleteFile(lpFileName)
 Else
  KillFile = True
 End If
End Function

Private Function GetFileExtension(ByVal strFileName As String) As String
 #If VBA7 Then
  Dim ptrExt As LongPtr
 #Else
  Dim ptrExt As Long
 #End If
 Dim ExtLen   As Long

 ptrExt = PathFindExtension(StrPtr(strFileName))
 If ptrExt Then
  ExtLen = lstrlenW(ptrExt)
  If ExtLen > 0 Then
   GetFileExtension = String(ExtLen, vbNullChar)
   CopyMemory StrPtr(GetFileExtension), ptrExt, LenB(GetFileExtension)
  End If
 End If
End Function

Private Function StartUpGDIPlus(Optional ByVal GdipVersion As Long = 1&) As Long
  Dim GdipToken As Long
  Dim GdipStartupInput As GDIPlusStartupInput
  Dim GdipStartupOutput As GdiplusStartupOutput
  
  GdipStartupInput.GdiPlusVersion = GdipVersion
  If GdiplusStartup(GdipToken, GdipStartupInput, GdipStartupOutput) = Ok Then
    StartUpGDIPlus = GdipToken
  End If
End Function

#If VBA7 Then
 Public Property Get SaveBitmapToFile(ByVal hBitmap As LongPtr, ByVal FileName As String, _
   Optional ByVal AlphaColorOrJPEGQuality As Variant, _
   Optional ByVal AlphaDepthOrColorDepth As Long, _
   Optional ByVal ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION As TIFCOMPRESSION = COMPRESSION_OJPEG) As Boolean
   
   Dim lngBitmap() As Long
   ReDim lngBitmap(0 To 1)
   CopyMemory VarPtr(lngBitmap(0)), VarPtr(hBitmap), LenB(hBitmap)
   SaveBitmapToFile = SaveBitmapToFile2(lngBitmap(), FileName, AlphaColorOrJPEGQuality, AlphaDepthOrColorDepth, ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION)
 End Property
  
 Private Function Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(ByVal hBitmap As LongPtr, ByRef BitmapBits() As Long, _
          Optional ByVal TransformFlag As TransformFlags = None, _
          Optional ByVal AlphaColor As Long, _
          Optional ByVal AlphaByte As Long, _
          Optional ByVal NewWidth As Long, _
          Optional ByVal NewHeight As Long, _
          Optional ByVal PictureSizeMode As PictureSizeMode = Zoom) As LongPtr
  
   Dim lngBitmap() As Long
   
   ReDim lngBitmap(0 To 1)
   CopyMemory VarPtr(lngBitmap(0)), VarPtr(hBitmap), LenB(hBitmap)
   If Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP2(lngBitmap(), lngBitmap(), BitmapBits(), TransformFlag, AlphaColor, AlphaByte, NewWidth, NewHeight, PictureSizeMode) Then
    CopyMemory VarPtr(Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP), VarPtr(lngBitmap(0)), LenB(Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP)
   End If
 End Function
 
 Private Function PtrToStrW(ByVal lpsz As LongPtr) As String
  Dim Length   As Long
  Length = lstrlenW(lpsz)
  If Length > 0 Then
    PtrToStrW = String$(Length, vbNullChar)
    CopyMemory StrPtr(PtrToStrW), lpsz, Length * 2
  End If
 End Function
#Else
 Public Property Get SaveBitmapToFile(ByVal hBitmap As Long, ByVal FileName As String, _
   Optional ByVal AlphaColorOrJPEGQuality As Variant, _
   Optional ByVal AlphaDepthOrColorDepth As Long, _
   Optional ByVal ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION As TIFCOMPRESSION = COMPRESSION_OJPEG) As Boolean
   
   Dim lngBitmap() As Long
   ReDim lngBitmap(0 To 1)
   lngBitmap(0) = hBitmap
   SaveBitmapToFile = SaveBitmapToFile2(lngBitmap(), FileName, AlphaColorOrJPEGQuality, AlphaDepthOrColorDepth, ICO_SizeOrTIFF_COMPRESSION)
 End Property
  
 Private Function Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP(ByVal hBitmap As Long, ByRef BitmapBits() As Long, _
          Optional ByVal TransformFlag As TransformFlags = None, _
          Optional ByVal AlphaColor As Long, _
          Optional ByVal AlphaByte As Long, _
          Optional ByVal NewWidth As Long, _
          Optional ByVal NewHeight As Long, _
          Optional ByVal PictureSizeMode As PictureSizeMode = Zoom) As Long
  
   Dim lngBitmap() As Long
   
   ReDim lngBitmap(0 To 1)
   lngBitmap(0) = hBitmap
   If Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP2(lngBitmap(), lngBitmap(), BitmapBits(), TransformFlag, AlphaColor, AlphaByte, NewWidth, NewHeight, PictureSizeMode) Then
    Create32bppARGBBitmapFromHBITMAP = lngBitmap(0)
   End If
 End Function

 Private Function PtrToStrW(ByVal lpsz As Long) As String
  Dim Length   As Long
  Length = lstrlenW(lpsz)
  If Length > 0 Then
    PtrToStrW = String$(Length, vbNullChar)
    CopyMemory StrPtr(PtrToStrW), lpsz, Length * 2
  End If
 End Function
#End If

Private Function CryptBinaryToString(ByRef bytBuff() As Byte, Optional ByVal CRYPTFlags As CRYPT_STRING_TYPE = CRYPT_STRING_BASE64) As String
 Dim lngLowBound  As Long
 Dim cbBinary   As Long
 Dim strBase64   As String
 Dim lngBase64Len As Long
 
 On Error Resume Next
 lngLowBound = &H7FFFFFFF
 lngLowBound = LBound(bytBuff)
 cbBinary = UBound(bytBuff)
 If cbBinary < lngLowBound Then Exit Function
 cbBinary = cbBinary - lngLowBound + 1
 If CryptBinaryToStringW(bytBuff(lngLowBound), cbBinary, CRYPTFlags, 0, lngBase64Len) Then
  If lngBase64Len > 0 Then
   strBase64 = String(lngBase64Len, vbNullChar)
   CryptBinaryToStringW bytBuff(lngLowBound), cbBinary, CRYPTFlags, StrPtr(strBase64), lngBase64Len
   CryptBinaryToString = Replace(strBase64, vbNullChar, vbNullString)
  End If
 End If
End Function

Private Function CryptStringToBinary(ByVal strBase64 As String, bytBuff() As Byte, _
    Optional ByVal CRYPTFlags As CRYPT_STRING_TYPE = CRYPT_STRING_BASE64) As Long
 Dim lngLen  As Long

 If Len(strBase64) Then
  If CryptStringToBinaryW(StrPtr(strBase64), Len(strBase64), CRYPT_STRING_BASE64, ByVal 0&, lngLen) Then
   ReDim bytBuff(0 To lngLen - 1)
   CryptStringToBinary = CryptStringToBinaryW(StrPtr(strBase64), Len(strBase64), CRYPT_STRING_BASE64, bytBuff(0), lngLen)
  End If
 End If
End Function
 

Joforn

Thành viên mới
Đoạn mã 9:
Mã:
Private Function StringToBase64(ByVal str1 As String, Optional ByVal CodePage = 65001) As String
 Dim bytBuff()   As Byte
 Dim lngRet    As Long
 Dim strLen    As Long
 strLen = Len(str1)
 If strLen Then
  lngRet = WideCharToMultiByte(CodePage, 0, StrPtr(str1), strLen, ByVal 0&, 0)
  If lngRet > 0 Then
   ReDim bytBuff(0 To lngRet - 1)
   WideCharToMultiByte CodePage, 0, StrPtr(str1), strLen, bytBuff(0), lngRet
   StringToBase64 = CryptBinaryToString(bytBuff, CRYPT_STRING_BASE64)
  End If
 End If
End Function

Private Function Base64ToString(ByVal strBase64 As String, Optional ByVal CodePage = 65001) As String
 Dim bytBuff()   As Byte
 Dim lngRet    As Long

 If CryptStringToBinary(strBase64, bytBuff) Then
  lngRet = MultiByteToWideChar(CodePage, 0, bytBuff(0), UBound(bytBuff) + 1, 0, 0)
  If lngRet Then
   Base64ToString = String(lngRet, vbNullChar)
   MultiByteToWideChar CodePage, 0, bytBuff(0), UBound(bytBuff) + 1, StrPtr(Base64ToString), lngRet
  End If
 End If
End Function

Private Function StrToUTF8(ByVal str1 As String, bytBuff() As Byte) As Long
 Dim lngRet    As Long
 Dim strLen    As Long
 strLen = Len(str1)
 If strLen Then
  lngRet = WideCharToMultiByte(65001, 0, StrPtr(str1), strLen, ByVal 0&, 0)
  If lngRet > 0 Then
   ReDim bytBuff(0 To lngRet - 1)
   StrToUTF8 = WideCharToMultiByte(65001, 0, StrPtr(str1), strLen, bytBuff(0), lngRet)
  End If
 End If
End Function

Private Function StrFromUTF8(bytBuff() As Byte) As String
 Dim lngRet    As Long
 Dim strLen    As Long

 On Error Resume Next
 If UBound(bytBuff()) < LBound(bytBuff()) Then Exit Function
 lngRet = MultiByteToWideChar(65001, 0, bytBuff(0), UBound(bytBuff) + 1, 0, 0)
 If lngRet Then
  StrFromUTF8 = String(lngRet, vbNullChar)
  MultiByteToWideChar 65001, 0, bytBuff(0), UBound(bytBuff) + 1, StrPtr(StrFromUTF8), lngRet
 End If
End Function

Private Property Get CreateTempDirectory(Optional ByVal AddBackslash As Boolean = True) As String
 Dim PathName As String
 Dim I     As Long
 
 PathName = String(512, vbNullChar)
 If GetTempPath(512, StrPtr(PathName)) Then
  If GetTempFileName(StrPtr(PathName), StrPtr("Ron"), 0, StrPtr(PathName)) Then
   KillFile PathName
   PathAddBackslashW StrPtr(PathName)
   If MakeSureDirectoryPathExists(PathName) Then
    If Not AddBackslash Then PathRemoveBackslashW StrPtr(PathName)
    I = InStr(PathName, vbNullChar)
    If I > 0 Then PathName = Left$(PathName, I - 1)
    CreateTempDirectory = PathName
   End If
  End If
 End If
End Property

Private Function GetFileBase64(ByVal FileName As String, Optional ByVal TrimMode As Boolean) As String
 Dim hFile   As Long
 Dim bytArr() As Byte
 Dim I As Long
 Dim lngBase64Len As Long
 
 I = FileLen(FileName)
 If I > 0 Then
  ReDim bytArr(1 To I)
  hFile = FreeFile
  Open FileName For Binary As hFile
  Get hFile, , bytArr()
  Close hFile

  If CryptBinaryToStringW(bytArr(1), I, CRYPT_STRING_BASE64, 0, lngBase64Len) Then
   If lngBase64Len > 0 Then
    GetFileBase64 = String(lngBase64Len, vbNullChar)
    If CryptBinaryToStringW(bytArr(1), I, CRYPT_STRING_BASE64, StrPtr(GetFileBase64), lngBase64Len) Then
     If TrimMode Then
      GetFileBase64 = Replace$(GetFileBase64, vbNullChar, vbNullString)
      
      I = 1: lngBase64Len = Len(GetFileBase64)
      Do While I <= lngBase64Len
       Select Case Mid$(GetFileBase64, I, 1)
        Case vbTab, vbNullChar, vbCrLf, " ", " "
         I = I + 1
        Case Else
         Exit Do
       End Select
      Loop
      If I > 1 Then
       If I <= lngBase64Len Then
        GetFileBase64 = Mid$(GetFileBase64, I)
       Else
        GetFileBase64 = vbNullString
       End If
      End If
      
      I = Len(GetFileBase64): lngBase64Len = I
      Do While I > 0
       Select Case Mid$(GetFileBase64, I, 1)
        Case vbTab, vbNullChar, vbCrLf, " ", " "
         I = I - 1
        Case Else
         Exit Do
       End Select
      Loop
      If I < lngBase64Len Then GetFileBase64 = Left$(GetFileBase64, I)
     End If
    End If
   End If
  End If
 End If
End Function
 

Ngày Mới

Thành viên tích cực
Bạn có thể mô tả rõ hơn về chương trình của bạn được dùng vào mục đích, trường hợp nào không. Nếu có thể, bạn có thể dẫn link chương trình gởi lên sẽ rất tuyệt vời.
 
Top