Chép nội dung lên mail kèm định dạng tô đỏ, in đậm ...

Nguyễn Minh Đạt

Thành viên mới
A/C ơi cho mình hỏi, mình tìm được code để gửi mail tự động bằng VBA nhưng phần nội dung mail mình chỉ copy được nội dung từ ô trong sheets, không chép được định dạng như hightlight, tô đỏ, in đậm ... ==> nhờ mọi người hỗ trợ giúp mình với
 

Ngày Mới

Thành viên tích cực
@Nguyễn Minh Đạt Tại Cell [A1] tôi có một nội dung như sau
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Sau khi chạy code, tôi được Mail với nội dung Body như sau
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Và đây là nội dung của code:
Mã:
Sub Mail_Selection_Range_Outlook_Body()
'For Tips see: http://www.rondebruin.nl/win/winmail/Outlook/tips.htm
'Working in Excel 2000-2019
  Dim rng As Range
  Dim OutApp As Object
  Dim OutMail As Object
  Dim toMail, ccMail, SubjectMail, bccMail As String
  Set rng = Nothing
  On Error Resume Next
  
  
  
  '//DAY LA O CHUA NOI DUNG CUA MAIL
  toMail = "thv@gmail.com"
  ccMail = ""
  bccMail = ""
  SubjectMail = "Day la email Test"
  '//DAY LA O CHUA NOI DUNG BODY CUA MAIL
  Set rng = ActiveSheet.Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
  
  
'********************************************************************************************************************************
  On Error GoTo 0
  If rng Is Nothing Then
    MsgBox "The selection is not a range or the sheet is protected" & _
        vbNewLine & "please correct and try again.", vbOKOnly
    Exit Sub
  End If

  With Application
    .EnableEvents = False
    '.ScreenUpdating = False
  End With

  Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)

  On Error Resume Next
  With OutMail
    .To = toMail
    .CC = ccMail
    .BCC = bccMail
    .Subject = SubjectMail
    .HTMLBody = fnConvert2HTML(rng)
    .Send  'or use .Display
  End With
  On Error GoTo 0

  With Application
    .EnableEvents = True
    .ScreenUpdating = True
  End With

  Set OutMail = Nothing
  Set OutApp = Nothing
End Sub

Function fnConvert2HTML(myCell As Range) As String
Dim bldTagOn, itlTagOn, ulnTagOn, colTagOn As Boolean
Dim i, chrCount As Integer
Dim chrCol, chrLastCol, htmlTxt As String

bldTagOn = False
itlTagOn = False
ulnTagOn = False
colTagOn = False
chrCol = "NONE"
htmlTxt = "<html>"
chrCount = myCell.Characters.Count

For i = 1 To chrCount
  With myCell.Characters(i, 1)
    If (.Font.Color) Then
      chrCol = fnGetCol(.Font.Color)
      If Not colTagOn Then
        htmlTxt = htmlTxt & "<font color=#" & chrCol & ">"
        colTagOn = True
      Else
        If chrCol <> chrLastCol Then htmlTxt = htmlTxt & "</font><font color=#" & chrCol & ">"
      End If
    Else
      chrCol = "NONE"
      If colTagOn Then
        htmlTxt = htmlTxt & "</font>"
        colTagOn = False
      End If
    End If
    chrLastCol = chrCol

    If .Font.Bold = True Then
      If Not bldTagOn Then
        htmlTxt = htmlTxt & "<b>"
        bldTagOn = True
      End If
    Else
      If bldTagOn Then
        htmlTxt = htmlTxt & "</b>"
        bldTagOn = False
      End If
    End If

    If .Font.Italic = True Then
      If Not itlTagOn Then
        htmlTxt = htmlTxt & "<i>"
        itlTagOn = True
      End If
    Else
      If itlTagOn Then
        htmlTxt = htmlTxt & "</i>"
        itlTagOn = False
      End If
    End If

    If .Font.Underline > 0 Then
      If Not ulnTagOn Then
        htmlTxt = htmlTxt & "<u>"
        ulnTagOn = True
      End If
    Else
      If ulnTagOn Then
        htmlTxt = htmlTxt & "</u>"
        ulnTagOn = False
      End If
    End If

    If (Asc(.Text) = 10) Then
      htmlTxt = htmlTxt & "<br>"
    Else
      htmlTxt = htmlTxt & .Text
    End If
  End With
Next

If colTagOn Then
  htmlTxt = htmlTxt & "</font>"
  colTagOn = False
End If
If bldTagOn Then
  htmlTxt = htmlTxt & "</b>"
  bldTagOn = False
End If
If itlTagOn Then
  htmlTxt = htmlTxt & "</i>"
  itlTagOn = False
End If
If ulnTagOn Then
  htmlTxt = htmlTxt & "</u>"
  ulnTagOn = False
End If
htmlTxt = htmlTxt & "</html>"
fnConvert2HTML = htmlTxt
End Function

Function fnGetCol(strCol As String) As String
Dim rVal, gVal, bVal As String
strCol = Right("000000" & Hex(strCol), 6)
bVal = Left(strCol, 2)
gVal = Mid(strCol, 3, 2)
rVal = Right(strCol, 2)
fnGetCol = rVal & gVal & bVal
End Function
Và đây là file tải về để bạn tham khảo,
 
Sửa lần cuối:

Nguyễn Minh Đạt

Thành viên mới
Cảm ơn Ngày Mới vì sự giúp đỡ nhiệt tình, nhưng đoạn code có nhiều code mới quá, mình khó hiểu để áp dụng cho file của mình ak ^ ^. cảm ơn rất nhiều.
 

Ngày Mới

Thành viên tích cực
@Nguyễn Minh Đạt Bạn chỉ cần thay đổi nội dung mail là sử dụng được rồi. Phần phía dưới liên quan nhiều đến HTML, dùng để chuyển các định dạng từ ô Excel thành mã HTML chèn vào Mail.
Mã:
'//DAY LA O CHUA NOI DUNG CUA MAIL
  toMail = "thv@gmail.com"
  ccMail = ""
  bccMail = ""
  SubjectMail = "Day la email Test"
  Set rng = ActiveSheet.Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
 
Top