Chạy userform của VBA khi protect sheet

legia

Yêu THVBA
Hi mọi người, mình cần giúp đỡ vấn đề này. Mình đang nghiên cứu viết userform từ VBA. Khi Protect các sheet lại thì khởi động userform chương trình báo lỗi " Run-time error '1004' : Unable to set the NumberFormat property of the Range class". Mình muốn hỏi có cách nào để userform vẫn hoạt động khi protect các sheet. Mình xin cảm ơn.
 
Top