Cập nhật tự động Listform trong VBA

trantu2012

Thành viên mới
Chào các bạn,

File của mình cần ghi dữ liệu xuống sheet và cập nhật luôn trên listbox, mình làm một số bài thì dùng userform_initialize là được, nhưng bài này thì nó không tự động cập nhật dòng dữ liệu vào listbox mà nó chỉ cập nhật trên sheet và phải thoát ra rồi vào lại thì Listbox mới được cập nhật. Nhờ các bạn chỉ giáo thêm giúp mình, cảm ơn mọi người.
Mã:
Private Sub cmd_ghi_Click()
  Dim sohd, mamatbang As String
  Dim ngaythue, ngaytra As Date
  Dim tienthue As Long
  Dim hople As Boolean
  Dim dongtrongcuoi As Integer
  
  Sheets("CT_HOPDONG").Select
  dongtrongcuoi = Sheets("CT_HOPDONG").Range("A100").End(xlUp).Row + 1
 
  hople = Kiem_tra_trung(th_sohopdong, dongtrongcuoi - 1)
  
    If hople Then
      sohd = th_sohopdong
      mamatbang = cbo_ten_matbang
      ngaythue = CDate(th_ngaythue)
      ngaytra = CDate(th_ngaytra)
      tienthue = Val(th_tienthue)
    
      Range("A" & dongtrongcuoi).Value = sohd
      Range("B" & dongtrongcuoi).Value = mamatbang
      Range("C" & dongtrongcuoi).Value = ngaythue
      Range("D" & dongtrongcuoi).Value = ngaytra
      Range("E" & dongtrongcuoi).Value = tienthue
  
    th_sohopdong = ""
    th_ngaythue = ""
    th_ngaytra = ""
    th_tienthue = ""
    th_sohopdong.SetFocus
    
    Else
    
    MsgBox ("So hop dong khong dung. Vui long nhap lai")
    th_sohopdong = ""
    th_sohopdong.SetFocus
    
    End If
End Sub
 

John Carter

Thành viên mới
bạn có file demo k? tiện kt xem sai ntn, trình mình chưa thể nhìn code đoán bệnh đc, hoặc bạn chịu khó hóng cao nhân :)
 

chisinhvnn

Thành viên mới
Chào các bạn,

File của mình cần ghi dữ liệu xuống sheet và cập nhật luôn trên listbox, mình làm một số bài thì dùng userform_initialize là được, nhưng bài này thì nó không tự động cập nhật dòng dữ liệu vào listbox mà nó chỉ cập nhật trên sheet và phải thoát ra rồi vào lại thì Listbox mới được cập nhật. Nhờ các bạn chỉ giáo thêm giúp mình, cảm ơn mọi người.
Mã:
Private Sub cmd_ghi_Click()
  Dim sohd, mamatbang As String
  Dim ngaythue, ngaytra As Date
  Dim tienthue As Long
  Dim hople As Boolean
  Dim dongtrongcuoi As Integer
  
  Sheets("CT_HOPDONG").Select
  dongtrongcuoi = Sheets("CT_HOPDONG").Range("A100").End(xlUp).Row + 1
 
  hople = Kiem_tra_trung(th_sohopdong, dongtrongcuoi - 1)
  
    If hople Then
      sohd = th_sohopdong
      mamatbang = cbo_ten_matbang
      ngaythue = CDate(th_ngaythue)
      ngaytra = CDate(th_ngaytra)
      tienthue = Val(th_tienthue)
    
      Range("A" & dongtrongcuoi).Value = sohd
      Range("B" & dongtrongcuoi).Value = mamatbang
      Range("C" & dongtrongcuoi).Value = ngaythue
      Range("D" & dongtrongcuoi).Value = ngaytra
      Range("E" & dongtrongcuoi).Value = tienthue
  
    th_sohopdong = ""
    th_ngaythue = ""
    th_ngaytra = ""
    th_tienthue = ""
    th_sohopdong.SetFocus
    
    Else
    
    MsgBox ("So hop dong khong dung. Vui long nhap lai")
    th_sohopdong = ""
    th_sohopdong.SetFocus
    
    End If
End Sub
Đoán bừa. ở chổ cập nhật bạn copy đoan code ở userform_initialize là được .
Mã:
Private Sub cmd_ghi_Click()
  Dim sohd, mamatbang As String
  ........
"Đoạn code lấy listbox"
End Sub
 
Top