Cách chuyển nội dung trong ô thành các cột tương ứng

Martiz

Yêu THVBA
Kính gửi các Anh/Chị trong Group,
Em có một file dữ liệu (đính kèm drive), tại sheet DL_Outlook tại cột A2,A3,A4 có dữ liệu như file, có cách nào để mình đẩy dữ liệu sang sheet Chuyendulieu tương ứng với các cột đã được tạo không ạ? Nhờ các Anh/Chị hỗ trợ giúp em code VBA cho phần này với ạ
Em cảm ơn Các Anh/Chị.

 
code bên dứoi có thể giúp bạn!


Mã:
Option Explicit

Sub chuyendulieu()

  Dim A() As String
  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  Dim arr As Variant
  Dim lrDL_Outlook As Integer
  Dim lrChuyendulieu As Integer
  
  lrDL_Outlook = ThisWorkbook.Sheets("DL_Outlook").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'lay dong cuoi cot A sheet DL_Outlook
  ReDim arr(1 To lrDL_Outlook - 1, 1 To 7) As Variant
  For i = 2 To lrDL_Outlook
    A = Split(Sheets("DL_Outlook").Range("A" & i).Value, "*") ' tach du lieu moi o
    For j = 1 To UBound(A)
      arr(i - 1, j) = A(j) ' gan vao mang
    Next j
  Next i
  
  lrChuyendulieu = ThisWorkbook.Sheets("Chuyendulieu").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  ThisWorkbook.Sheets("Chuyendulieu").Range("A" & lrChuyendulieu + 1 & ":G" & UBound(arr) + lrChuyendulieu) = arr
  
End Sub
 
Sửa lần cuối:

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Bạn đang vi phạm quy định khi quote cả bài viết. Muốn nhắc tới ai sử dụng @tên_nick.
Tôi nhắc nhở lần đầu, bạn lưu ý.
Cái gì chưa nắm rõ thì hãy thử google và tìm hiểu thay vì ỷ lại trông chờ vào người khác.
 
Top